פניה למוקד מוקד נגישות

ביטול רישיון עסק

ביטול רישיון עסק והליך שימוע במחלקת רישוי עסקים

ביטול רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בסעיף 7ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח:1968-

א. רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.

ב. לא יבוטל רישיון או היתר מיוזמתה של רשות הרישוי אלא לאחר התייעצות עם נותן האישור הרלוונטי לעילה בגינה מבוקש הביטול.

ג. לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.

ד. בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני ולגורמי האישור בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה על הביטול, והנ"ל יכנס לתוקפו בתוך 30 ימים מיום הודעת הביטול.

המקרים בהם ניתן לבטל רישיון:

• בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.

• נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות ו/או דרש את ביטול הרישיון.

את תהליך ביטול הרישיון מרכז הממונה על מחלקת רישוי עסקים במועצה.

רשות הרישוי תשלח לבעל העסק בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לכתובת המעודכנת במערכת רשות הרישוי (להלן: "ההודעה"). ככל שיש בידי רשות הרישוי כתובת דוא"ל של בעל העסק- ההודעה תישלח אף לכתובת דוא"ל זו.

בהודעה אודות הכוונה לבטל רישיון יצוין כי תוקף הרישיון יפוג בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, זאת ככל שלא תתקבל מבעל העסק בקשה לקיים שימוע בטרם ביטול הרישיון.

במקרה שיתבקש שימוע, רשות הרישוי תפעל בהתאם להחלטה שתתקבל בשימוע.

בהודעה כאמור יצוין בפני מי ייערך השימוע, זאת בהתאם לעילה בגינה מבוקש ביטול הרישיון. על בעל העסק להודיע לרשות הרישוי כי ברצונו לקיים שימוע בו יוכל להעלות טענותיו כנגד ביטול הרישיון- בטרם יבוטל הרישיון וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

את הבקשה יש לשלוח למחלקת רישוי עסקים במועצה בדואר / דוא"ל ולוודא קבלתה במחלקה.

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניע ה כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

אם בתוך 30 יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול לתוקפו בתום 30 הימים.

לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.

* הפעלת עסק ללא רישיון מהווה עבירה לפי סעיפים ,4 ,14 15 לחוק רישוי עסקים, והעובר אותה צפוי להיות נאשם בעבירה על החוק ועל כל המשתמע מכך.

מכתב מנכ"ל הרשות

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft