פניה למוקד מוקד נגישות

מדיניות הרשות

דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, להלן מפרט דרישות רשות הרישוי. דרישות אלה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב, זאת בנוסף לתנאים ולמפרט האחיד של נותני האישור השונים.

על בעל העסק לעמוד בכל הדרישות הרלבנטיות לעסקו.

 

שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין.
  מפגע קיים בתחום העסק או שנגרם ע"י העסק יטופל ע"י בעל העסק.
 2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 3. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 4. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע אבק או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום מי נגר וקרקע, גלישת שפכים וידאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הציבורית.

  

שילוט

 1. ניתן להציב שלטים בשטח בית העסק או על מבנה בית העסק. על מנת להציב שלטים בולטים או שאינם צמודים לקירות או גדרות יש לקבל היתר בניה כדין.
 2. בשטח בית העסק ניתן להציב שילוט המפרסם עסק זה בלבד, ולא ניתן לפרסם עסקים אחרים.
 3. אין להציב מסכים אלקטרוניים הנצפים מחוץ לשטח בית העסק.

  

הוצאת פריטים מחוץ לשטח בית העסק

 1. הוצאת פריטים למרחב ציבורי מחוץ לשטח בית העסק תותר לצורך תצוגה או הצבת שולחנות וכסאות בבתי אוכל.
 2. אין להוציא פריטים לצורך אחסנה.
 3. עסקים בתחום ישובים נדרשים לקבל אישור מהוועד המקומי להוצאת פריטים למרחב הציבורי.
 4. יש לשמור מעבר פתוח להולכי רגל ברוחב 130 ס"מ לפחות ולוודא כי לא נוצר מכשול או מפגע בטיחותי.
 5. הקמת סככות, פרגולות, סגירות חורף וכד' כפופה לעמידה בדיני התכנון והבניה.

 

מכירה והגשת מזון ומזון מן החי

מכירה והגשה של מזון הינם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.

 1. על בעל העסק לבדוק התאמת המקום לדרישות רישוי עסקים לעסקי מזון, דרישות ותקנות משרד הבריאות.
 2. ברישוי מסעדות ובתי אוכל מומלץ להסתייע ביועץ מזון לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
 3. עם הפעלת העסק על בעל העסק לעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים -תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל ובכל החוקים, התקנות וההוראות, ובנהלי משרד הבריאות בנוגע למזון.
 4. בעל עסק יוודא כי בכל מוצרי מזון מן החי (בשר, עוף, דגים) המגיעים לעסק בוצעו בדיקות משנה וישמור את התעודות והאישורים על קבלת הסחורה כל עוד הבשר נמצא בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישה.

 

רוכלות

הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבוריים כגון: שמירה על חזות המועצה.

 1. בשטח המועצה לא תותר רוכלות קבועה (סככות דוכנים וכד') אלא ניידת בלבד.
 2. לא יאושרו סוגי רוכלות המסכנים את שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו.
 3. רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת במכירות עסקים קיימים. מובהר כי בנושא זה שיקול דעתה של המועצה הוא הקובע.
 4. מכירת משקאות אלכוהוליים, בכפוף לאישור משטרה בתוקף.
 5. עפ"י החלטת הנהלת המועצה הוגדרו אזורים בהם ניתן לעסוק ברוכלות ניידת. להלן רשימת האתרים בשטחים הפתוחים בהם תותר רוכלות: חניון מצוקי דרגות  אבנת,  קדם ערבה. בכל מקרה יש צורך בקבלת אישור בעלי הזכויות

( אישור ישוב ) בנוסף לאישור המועצה. רשות הרישוי, בהתייעצות עם בעלי הזכויות בקרקע ומוסדות בעלי ענין אחרים, תהיה רשאית להוסיף אתרים לרשימה האמורה, או לגרוע אתרים ממנה וכן לקבוע תנאים מיוחדים לכל אתר.

 1. בכל אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובשיטת "כל הקודם זוכה".
 2. לא תותר כניסת רוכלים לתחומי הישובים אלא באישור הועד המקומי בכל ישוב. האישור יינתן בכתב על גבי  טופס אישור הישוב ויכלול את סוגי המזון שיימכרו, מקומות מותרים למכירה וכן מועדי הכניסה המאושרים לישוב.
 3. הרוכל  יהיה אחראי לניקיון אזור הרוכלות מכל פסולת הקשורה למכירה במקום.
 4. הרוכל יציב במקום המכירה כלי אצירה לאשפה לסוגיה השונים ע"פ הנחיות המועצה.
 5. תינתן עדיפות לקבלת רישיון עסק לרוכלות לתושבי המועצה.
 6. הרישיון יהיה אישי ואינו ניתן להעברה לאחר.
 7. המועצה אינה מתחייבת לחדש רישיון לרוכלות לאחר פקיעת תוקפו (שנה אחת ע"פ הצו).

 

שווקים וירידים

 1. פעילות שווקים וירידים חד פעמיים הינה עסק טעון רישוי. קבלת הרישיון מותנה באישור עקרוני מוקדם של המועצה, אישור הועד המקומי בתחום ישוב שם תתקיים הפעילות, וזאת בנוסף לקבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ צו רישוי עסקים.
 2. מכירת מזון בשווקים וירידים תתאפשר רק לעסקי מזון בעלי רישיון עסק או רישיון יצרן בתוקף.
 3. הרישיון לאירוע יכלול קבלה מראש של אישורי בטיחות ומשטרה עבור הפעילות המתוכננת.
 4. קיום הפעילות יותנה בהסדרה מראש עם המועצה על אופן הפרדת הפסולת.

 

משחקים-מתנפחים

ניתן להפעיל משחקים ומתנפחים מספק בעל רישיון עסק בתוקף כנדרש ולוודא כי הוא מחזיק באישורי בטיחות תקפים. מומלץ לבדוק כי למפעיל יש ביטוח מתאים.
 

אירועים המוניים תחת כיפת השמים

 1. הגדרה: אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך לתקופה קצרה בכל מספר של משתתפים.
 2. נותני האישור לאירוע המוני: כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות (במידה וקיימים דוכני מזון), קב"ט המועצה ורשות הרישוי.
  באירועים בהם קיימים דוכני מזון, יש להגיש  טופס בקשה להפעלת דוכן מזון,  מכירת מזון תותר למחזיקי רישיון עסק / רישיון יצרן תקף.
 3. באירועים בהם ימכרו משקאות משכרים, יש להגיש בקשה להגשת משקאות משכרים לאישור המשטרה.
 4. חובת הוצאת רישיון עסק חלה על אירועים המוניים שנועדו ל - 500 איש או יותר (פריט רישוי 7.7 ה).
 5. אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים בהם משתתפים פחות מ 500 איש, מאידך האחראים חייבים לקבל את אישור משטרת ישראל וגורמי החירום.
 6. אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים דוגמת הפגנות, עצרות זיכרון, אירועים חינוכיים הנערכים על ידי בתי ספר ומוסדות חינוך ובתי כנסת, גופים בעלי אופי קהילתי וכו', וזאת מבלי לגרוע מחובתם לקבל את אישורי המשטרה, רשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש על פי דין.
 7. הסדרת הוצאת רישיון עסק לקיום אירוע המוני תעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים במועצה שתנחה את הפונים בהגשת המסמכים הדרושים.
 8. בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים עד 45 ימים לפני מועד האירוע.
 9.  ראה תנאי משטרת ישראל לאירועים תחת כיפת השמיים, פריט 7.7 ה' בצו רישוי עסקים.

 

הפעלת זיקוקים

 1. בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992,  אין להפעיל זיקוקים וכיו"ב לאחר השעה 22:00  בימי חול, ולאחר השעה 24:00 בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה. בליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים, ליל ל"ג בעומר וליל המימונה אין מגבלה על שעות ההפעלה.
 2. בתחום הישוב ובמרחק של פחות מ-300 מ' ממקום מגורים יש לקבל אישור מוקדם להפעלת הזיקוקים מועד הישוב או המועצה, ע"פ נסיבות העניין.
 3. מפעיל הזיקוקים יחזיק בהיתר מתאים ועליו לקבל ממשטרת ישראל אישור לכל הפעלה.

 

קייטנות

על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1990, קייטנה היא עסק טעון רישוי (פריט 7.8א). אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון עסק מהרשות המקומית.

בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים לפחות 60 יום מראש.

גורמי הרישוי לקייטנה הם:

 • משרד החינוך - הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
 • משרד הבריאות – שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים.
 • קב"ט מוסדות חינוך - האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה ומתן אישור בטיחות.

קייטנה הפטורה מרישיון (כגון: קייטנות של המרכז הקהילתי, תנועות נוער וכו') כמפורט בתקנות הקייטנות התשע"ב- 2011 מחויבת באישור משרד החינוך.

 ראה תקנון הקייטנות.

 

בריכות שחיה

על פי צו רישוי עסקים בריכות שחיה – פריט מס' 7.4 א' חייב ברישיון עסק. משטרת ישראל ומשרד הבריאות הם נותני האישור.

לקראת פתיחת עונת הרחצה ,המפעילים מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת רישוי עסקים במועצה לקבלת עדכונים והצגת מסמכים בהתאם לנספחים הבאים:

 1.  אישור בדיקה ותקינות ציוד עזרה ראשונה בבריכת שחיה
 2.  טופס 2- הצהרת אחראי/מנהל הבריכה

בריכת שחייה המשמשת מעל 4 יחידות אירוח למטרות נופש (צימרים) מחויבת ברישיון עסק.

 

מפרטים

קישור למפרטים האחידים הארציים באתר ממשל זמין

מפרטים אחידים באתר ממשל זמין

מפרט רשותי – דרישות פרטניות

מועצה אזורית "מגילות""

דרישות הרשות מבעלי עסקים על פי פריט הרישוי הרלוונטי לסוג העסק בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

 

מועצה אזורית "מגילות" שמה לנגד עניה את קידום העסקים הפועלים בתחומה ורואה חשיבות רבה בשגשוגם, כחלק ממשלח ידם של תושביה.

לצד זאת, נודעת חשיבות רבה לעמידת העסקים בהוראות הדין ובדרישות רשות הרישוי, לצורך הגשמת התכליות העומדות ביסוד חוק רישוי עסקים וכפועל יוצא – שמירה על איכות חייהם של תושבי המועצה ועל שלומם של הבאים בשעריה. 

על יסוד הוראות סעיף 7ג(3) לחוק חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, פורסת הרשות במסגרת מסמך זה את דרישותיה הפרטניות ביחס לסוגי עסקים ספציפיים (להלן: "הדרישות הפרטניות"). זאת, על מנת לידע את בעלי העסקים מבעוד מועד אודות דרישותיה ולייצר שקיפות.

יודגש, כי הדרישות הפרטניות חלות על בעלי העסקים הרלוונטיים בנוסף ליתר הדרישות לקבלת רישיון עסק. למעשה, לצורך קבלת רישיון, על בעל העסק לעמוד בשלושה סוגי דרישות כדלקמן:

< >דרישות הגורמים המאשרים על פי צו רישוי עסקים (כיבוי אש, משרד הבריאות וכיוצא בזה) – על פי צו רישוי עסקים והמפרטים האחידים.הדרישות הכלליות של הרשות – חלות על כלל העסקים ומפורסמות באתר המועצה.הדרישות הפרטניות של הרשות – לפי סוג העסק, כפי המפורט במסמך זה.הבהרה: הדרישות הפרטניות הן מחייבות ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהן רלוונטיות לעסקו. כמו כן, באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות ולקיימן.

 

דרישות פרטניות – עסקי תחנות דלק

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג תחנת דלק, בשטח השיפוט של המועצה.

לתשומת לב מבקשי רישיון עסק לפי פריט זה – קיימת אבחנה בין תחנת דלק מסחרית לתחנת דלק פנים יישובית.

מספר הפריט

סוג העסק

פיקוח תברואה ואיכות סביבה

וועדה לתכנון ולבניה ונגישות

מחלקת רישוי עסקים

קישור למפרט האחיד הרלוונטי

2.2א

תחנת דלק ותדלוק

 

בעלי עסקי תחנות דלק מסחריות בלבד: מחויבות לעמוד בהוראות תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש"ל-1969

כלל בעלי תחנות דלק ותדלוק, נדרשים להימנעות מנזילת דלק או כל חומר מזהם אחר על הקרקע.

לא ניתן להקים תחנות דלק בשטחי מגורים.

ניתן להקים תחנות דלק פנימיות ביישובי המועצה באזורים המיועדים לכך בלבד.

 

קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים

ניתן להקים תחנות דלק מסחריות על פי תוכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק – תמ"א 4/18

בעל העסק נדרש להציב מיכלי אשפה ולעמוד בהוראות חוק עזר למועצה אזורית מגילות (פינוי אשפה) התשנט -1999

בעל העסק נדרש להציג לרשות אישור יועץ נגישות

 

דרישות פרטניות – עסקי רוכלות מזון

בעל עסק רוכלות מזון הפועל בשטח השיפוט של המועצה, מחויב לעמוד בכללים הפרטניים הבאים, בנוסף לדרישות הכלליות של הרשות ושל הגורמים המאשרים:

מספר הפריט

סוג העסק

פיקוח תברואה ואיכות סביבה

וועדה לתכנון ולבניה

מחלקת רישוי עסקים

קישור למפרט האחיד הרלוונטי

6.9א

 

רוכלות מזון

בעל עסק הרוכלות מחויב לפנות את האשפה בסיום כל יום עבודה.

יש להקפיד לפנות את הדוכן מדי יום ולהימנע מהצבת חיבורי קבע.

דוכן רוכלות שאינו נייד ו/או אינו מפונה בסיום כל יום עבודה, אינו עונה על הגדרת "רוכלות" והצבתו מחייבת היתר בניה כדין.

 

כלל, המועצה אינה מעודדת הקמת עסקי רוכלות חדשים בתחומה ושומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספרם בהתאם לסמכותה לפי סעיף 2א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים

באחריות בעל העסק להקפיד על סדר ונקיון בסביבת העסק למשך כל שעות פעילות העסק ואף לאחר סיומה.

לא תותר רוכלות מזון בשטחים המיועדים למגורים

חל איסור לפתוח עסק רוכלות מזון במרחק הקטן מ-2 ק"מ מעסק מזון הפועל על פי רישיון עסק כדין

אין להציב דוכן רוכלות בשולי הדרך, בצמתים ובתחנות אוטובוס (במהלך שעות פעילות התחבורה הציבורית)

 

יודגש כי חל איסור על מכירת משקאות משכרים בעסק רוכלות מזון.

 

על בעל העסק לקבל אישור תברואה. בעל העסק יידרש להציג לאחראי התברואה מטעם המועצה:

 • תיאור מילולי של כל הפעולות והציוד הנדרשים להכנת מזון;
 • מספר העובדים המועסקים בעסק ותפקידם;
 • כמות מרבית מוערכת של מנות ליום;
 • אמצעי אספקת מים ומקורם;
 • אמצעי סילוק שפכים;
 • פירוט אמצעי החשמל, מידוף, קירור והקפאה בעסק (ככל שישנם)

 

בעל עסק יידרש להמציא אישור בעל הקרקע. ככל שמבוקש להפעיל את העסק בשטח המוניציפאלי של יישובי המועצה, יידרש להמציא אישור להפעלת העסק מטעם וועד הישוב.

דרישות פרטניות - עריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת שמים

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג עריכת אירוע תרבות בידור וספורט תחת כיפת שמים.

יודגש כי אירוע שנועד לפחות מ-500 משתתפים, אינו טעון קבלת רישיון עסק.

מספר הפריט

סוג העסק

פיקוח תברואה ואיכות סביבה

וועדה לתכנון ולבניה

מחלקת רישוי עסקים

קישור למפרט האחיד הרלוונטי

7.7ה

 

עריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמיים, שנועדו ל500 משתתפים או יותר

מבקש הרישיון יגיש כתב התחייבות חתום על ידו אשר במסגרתו יתחייב לדאוג לפינוי הפסולת בתום האירוע והשבת אזור קיום האירוע לקדמותו. להתחייבות זו תצורף בטוחה, בהתאם לדרישת הרשות אשר תקבע על פי היקף האירוע ומאפיניו.

 

ככל שמדובר באירוע נקודתי ולא בשימוש קבע, אין מגבלה עקרונית

הגשת עותק תיק אירוע ערוך וחתום על ידי יועץ בטיחות מוסמך על פי דרישות הרשות ובהתאם לדרישות כיבוי והצלה ונוהל משטרת ישראל -  קישור לנוהל

טרם פורסם מפרט אחיד באתר משרד הפנים

בעל העסק נדרש להציב במקום האירוע תאי שירותים לטובת באי האירוע ולהחזיקם במצב תברואי נאות לאורך האירוע

בעל העסק נדרש להציג לרשות אישור יועץ נגישות

הגשת אישור בעל הקרקע לקיום האירוע

 

 

הגשת העתק פוליסת ביטוח צד ג' וחבות מעבידים הכוללת את המועצה בין מוטבי הפוליסה.

 

 

בעל העסק נדרש להציב במקום האירוע עתודת מי שתיה באיכות נאותה בהתאם לכמות המים אשר תקבע על ידי הרשות ע"פ מספר המשתתפים ומועד האירוע.

 

 

הדגשה: ככל שקיימים באירוע דוכני מזון ו/או מוצבים מתקני שעשועים כגון "מתנפחים", לקבל רישיון עסק לפריטי הרישוי המתאימים בנוסף לפריט זה.

 

דרישות פרטניות – עסקי מוסכים – מכונאות כללית, פחחות וצבע

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג מוסך מכונאות כללית, פחחות וצבע:

מספר הפריט

סוג העסק

פיקוח תברואה ואיכות סביבה

וועדה לתכנון ולבניה ונגישות

מחלקת רישוי עסקים

קישור למפרט האחיד הרלוונטי

8.9 א

מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

בעל העסק נדרש בעמידה בחוק העזר לעניין שמירת הסדר והניקיון לרבות, פינוי פסולת וסילוק שמנים כדין והימנעות מנזילת שמן או כל חומר מזהם אחר על הקרקע.

לא ניתן להקים מוסכים בתוך שטחי המגורים בישובים

הצגת רישיון אשר ניתן מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעילים לכלי רכב), התש"ל - 1970

קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים

 

כלל בעלי העסקים מסוג זה מחויבים להימנע מיצירת מפגעי רעש או ריח ולפעול בהתאם לדרישות הרשות לצמצום ריח או רעש ככל שיידרש לכך.

בעל העסק נדרש להציג לרשות אישור יועץ נגישות

 

 

 

דרישות פרטניות – עסקי מוסכים – תיקון תקרים

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג מוסך לתיקון תקרים:

מספר הפריט

סוג העסק

פיקוח תברואה ואיכות סביבה

וועדה לתכנון ולבניה ונגישות

מחלקת רישוי עסקים

קישור למפרט האחיד הרלוונטי

8.9 ד

מוסך – תיקון תקרים

הגשת תצהיר של בעל העסק בדבר התחייבותו לאחסן ולסלק צמיגים משומשים בהתאם להוראות חוק לסילוק ולמחזור צמיגים.

, תשס"ז – 2007. וכן, הצגת הסכם התקשרות לפינוי צמיגים ע"י מורשה.

לא ניתן להקים מוסכים בתוך שטחי המגורים בישובים

הצגת רישיון אשר ניתן מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעילים לכלי רכב), התש"ל - 1970

קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים

 

 

בעל העסק נדרש להציג לרשות אישור יועץ נגישות

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft