פניה למוקד מוקד נגישות

דרישות רשות הרישוי

המקור החקיקתי חובת פרסום הדרישות מתוך סעיף 7ג3 לחוק

דרישת מסמכים נוספים מהאמור בסעיף 6ד לחוק רישוי עסקים עולה כי רשות רישוי רשאית לדרוש ממגיש בקשה לרישיון מסמכים נוספים על אלו שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).

"מסמכים נוספים" לעניין זה- לרבות אישורים, דוחות, חוות דעת, תוכניות ותרשימים.

דרישות נוספות - בסעיף 7 לחוק נקבע כי רשות הרישוי רשאית להתנות את מתן הרישיון בתנאים (תנאים לרישיון או תנאים ברישיון או הוספת תנאים לרישיון) כדי לקיים את מטרות הרישוי.

דרישת הפרסוםבסעיף 7ג3 לחוק נקבע כיביחס לעסקים להם פורסם מפרט אחיד, על הרשות לפרסם באתר האינטרנט שלה את הפרטים הבאים:

 • המסמכים הנוספים הנדרשים על ידה ממגיש בקשה לרישיון.
 • התנאים הנדרשים על ידה- תנאי לרישיון, תנאי ברישיון.
 • כל החלטה או הוראה מטעמה לעניין סוג מסוים של עסק ובכלל זה-
  החלטות בעניין עסקים רוכלות ("מדיניות רוכלות") וחוקי עזר בענייני רוכלות )סעיפים 2 ו- 11ג לחוק)
  עסקים שלא יינתן להם רישיון בטרם יציגו רישיון לפי חיקוק אחר הקובע חובת רישוי לאותו סוג עסק (סעיף 8 לחוק)
 • עסקים שלא יינתן להם רישיון בטרם יוצג רישיון לעיסוק במלאכה הטעונה רישיון לפי (חוק רישוי בעלי המלאכה, תשל"ז- 1977 ((סעיף 8א לחוק)

כן נקבע באותו הסעיף כי, ביחס לאמור לעיל, רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים או עמידה בתנאים שלא פורסמו באתר האינטרנט שלה.

שינוי הדרישות ומועד כניסת השינוי לתוקף (סעיף 7ג4)

רשות רישוי יכולה לשנות את דרישותיה בכול עת. מובן כי יש לפרסם את השינוי ורצוי, לדעתנו, אף לפרסם, באופן ברור ובולט, כי חל שינוי בדרישה מסוימת על מנת שבעלי עסקים יוכלו לשים לב כי דרישות מסוימות, שאולי סברו כי הן בתוקף, שונו.

תוקף השינוי

 • יחול באופן מייד על בעלי עסקים שטרם ניתן להם רישיון/ היתר זמני / היתר מזורז.
 • בעלי עסקים שיש בידם רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז במועד השינוי- השינוי יחול עליהם רק בתום 3 שנים או בתום תקופת רישיונם- לפי המוקדם

 

חריגים למועד כניסת השינוי לתוקף

ראש הרשות ("גורם מוסמך ארצי" ביחס לרשות הרישוי), רשאי לקבוע מועד אחר לכניסת השינוי לתוקף במקרים הבאים:

 • לשינוי יש השלכה מועטה על העסק.
 • קיים חשש משמעותי לשלום הציבור לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור (סעיף 7(א1)(1) לחוק)
 • נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות החוק (סעיף 7(א1)(2) לחוק).
 • בעל העסק מבקש לערוך את השינוי במועד מוקדם יותר.
 • ביצוע השינוי בתום תקופת הרישיון או ההיתר אינו סביר בנסיבות העניין, בין השאר בשל העלויות הכרוכות בו או בשל ההליכים הנדרשים לביצועו.

מוצע

 • לגבי בעל עסק שכבר הגיש בקשה לרישיון תוך הסתמכות על דרישות מסוימות, אשר שונו לאחר הגשת הבקשה אך בטרם ניתן לו רישיון או היתר-
  מוצע כי כאשר נקבעת הוראת שינוי בדרישות- יובאו בחשבון מקרים אלו וראש הרשות יקבע כללים נפרדים לגביהם, שכן בעל העסק בבואו לתכנן את הקמת עסקו, הסתמך על דרישות מסוימות.
 • כאשר מפורסם שינוי בדרישות הרשות- (במיוחד אם הטמעת השינוי כרוכה בעלויות או בהליכים האורכים זמן)  מוצע  לקבוע הוראות מיוחדות לגבי עסקים אשר תוקף רישיונם פג בתקופה הסמוכה למועד השינוי
 • כאשר דרישות הרשות משתנות ביחס לסוגי עסקים מסוימים- מוצע כי הרשות תודיע לכל בעלי העסקים שיש בידם רישיון ואשר השינוי יחול עליהם- על דבר השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft