פניה למוקד מוקד נגישות

רישיון עסק

מה זה רישיון עסק, למה נועד, מדוע צריך רישיון עסק

רישיון לניהול עסק  - מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.

הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק:

הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מח' רישוי עסקים.

מי חייב ברישיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון.

מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג -2013.

עסקים שיש להם רישיון:

על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין.

הרשימה כוללת עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית:

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי.

על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

 

לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:

כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.

פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.

מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס' חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד'.

 

במידע המוקדם ניתן לקבל:

הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.

מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק.

חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.

פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.

הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

 

קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

 

הגשת בקשה ותכניות:

הבקשה תוגש במח' רישוי עסקים ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התכנית, בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק.

 

לבקשה יש לצרף:

חמישה עותקים של  תכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל)

 

הכוללות את הפרטים:

גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').

מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א').

תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 1:50.

בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.

 

מסמכים נוספים

צילום ת.ז. בעל העסק.

צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.

תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.

אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).

רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).

אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.

אישור מרשה נגישות.

תשלום אגרה. 

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

לפני הגשת הבקשה מומלץ:

לקבל הסבר על הליך הרישוי.

מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.

מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.

לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

 

 

מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?

בעת פתיחת עסק חדש.

במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:

הגדלה או הקטנת השטח.

שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.

תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.

שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד'.

 

סגירת העסק:

מחייבת מתן הודעה כתובה למח' רישוי עסקים.

 

הליך הטיפול בבקשה:

לאחר אישור התכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה, תועבר הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמ"ת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

מתן האישור מותנה ע"פ רוב בקיום ביקורת בבית העסק ובמילוי הדרישות. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.

כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.

הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים.

רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.

רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.

 

לא יפתח אדם עסק ולא ינהל עסק טעון רישוי ללא רישיון!

העובר על החוק צפוי לסגירה מנהלית מידית של העסק ובנוסף לכך תוגש נגדו תביעה משפטית.

להזכירך כי המידע הוא כללי וצפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק.

זכור, הוראות החוק הן הקובעות!

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft