פניה למוקד מוקד נגישות

תכנית רשותית לשיפור סטטוס רישוי עסקים

מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים

מבוא

על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים במדינת ישראל ולפתור חסמים בהליכי הרישוי  הוטמעה  רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק.

הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף בהדרגה עם פרסום המפרטים הראשונים על ידי משרדי הממשלה בסוף שנת 2013.

בבסיס הרפורמה עומדים מספר מדדים שבעזרתם משרד הפנים ,משרדי הממשלה נותני האישור והרשויות המקומיות מקווים לפשט ולייעל את תהליך הוצאת רישיון העסק.

המדדים הם:  יעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות.

ערך היעילות מדגיש את הצורך להתנהל ביעילות מול תהליך הרישוי, בפועל בוצעו שינויים בצו רישוי עסקים כדי לפשט את התהליך.

ערך השקיפות מדגיש את מחויבות המערכת לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי- לרכז  ככל הניתן את כל הדרישות מבעל העסק בתהליך קבלת רישיון או חידושו.

ערך ההוגנות מאפשר ליזמים הרוצים לערער על סירוב / החלטה אחרת בגין בקשתם לקבל רישיון עסק לפנות לגורם השגה (ערר) המיוצג על ידי בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או ברשויות לבחון את החלטות הסירוב (סעיף 7ג5 בחוק).

ערך הזמינות מעניק גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי הנגשת מידע  מלא ומפורט באתר המועצה ובמחלקת רישוי עסקים במועצה - המטרה לאפשר גישה נוחה וישירה לקבלת מידע באופן נגיש וזמין לכולם.

 

הגדרות

 1. עסק: כל עסק החייב ברישיון, ע"פ צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
 2. בעל העסק: בעלים, מנהל או מפעיל העסק.
 3. המועצה, רשות הרישוי: המועצה האזורית מגילות  המשמשת גם כרשות הרישוי לעסקים בתחומה.
 4. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי): התשע"ג-2013: בצו זה מנויים סוגי העיסוקים המחוייבים ברישיון עסק, וכן נותני האישור לכל סוג עסק על פי אופיו.
 5. נותני האישור: שרים מן המנויים בסעיף 1(ב)לחוק לעניין עסק שקביעתו טעון רישוי, אליהם מופנית הבקשה לרישיון עסק על פי סיווג העסק בצו רישוי עסקים. נותני האישור כוללים את מהנדס הועדה לתכנון ובניה, נציגי כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הכלכלה (בטיחות בעבודה), משרד החקלאות ומשרד הבריאות.
 6. אזור מגורים: אזור המיועד למגורים או למגורים ולשימושים נוספים, על פי יעודו בתכנית מאושרת, או אזור המשמש בפועל למגורים.
 7. חוות דעת מיקדמית: חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי ו/או נותן האישור בתחום סמכותם לעסק שטרם נפתח, לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.
 8. נגישות: כל עסק המקבל קהל חייב על פי חוק להיות נגיש לבעלי מוגבלויות .
 9. השגה: הרפורמה ברישוי עסקים מאפשרת לבעלי עסקים להשיג/לערער על החלטת הרשות או נותני האישור.

 

נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק

בקשה לקבלת רישיון עסק תוגש למחלקת רישוי עסקים במועצה. את הבקשה לרישיון, ביחס לעסקים טעוני רישוי, יש להגיש בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה), שינוי בבעלות וכדומה.
הבקשה תוגש על גבי  טופס בקשה לרישיון עסק  ותיחתם בידי המבקש. המגיש בקשה מטעם תאגיד או שותפות יצרף יפוי כח המסמיך אותו להגיש את בקשה בשם החברה או התאגיד.

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 1. היתר הבנייה שניתן למבנה (גרמושקה) כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש (3 עותקים).
 2. תדפיס מרשם החברות אם המבקש הוא חברה.
 3. תרשים סביבה יערך בקנה מידה 1:2500, בתרשים הסביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק, הדרכים והרחובות הגובלות עם העסק.
 4. מפה מצבית עדכנית בקנה מידה 1:250.
 5. תכנית העסק (3 עותקים).

ניתן לתאם פגישה במחלקת רישוי עסקים  לקבלת הסבר ותדרוך במילוי טופס הבקשה.

 

דרך הטיפול בבקשה לקבלת רישיון עסק

 1. לאחר הגשת הבקשה וקבלת כל הנספחים הדרושים, תועבר הבקשה על ידי המועצה לנותני האישור הרלוונטיים לפי סוג העסק כמפורט בצו רישוי עסקים.
 2. לאחר קבלת האישורים מכל נותני האישור יונפק רישיון עסק.

 

חובת רישוי ותוקף רישיון עסק

יש לציין שכל העסקים טעוני הרישוי חייבים ברישיון עסק תקף.

תוקף הרישיון נקבע בצו על פי סוג העסק ולתקופה שנעה בין שנה ועד 15 שנה (בעבר ניתנו רישיונות לצמיתות ובמסגרת הרפורמה מתקצר תוקפם על פי הפירוט בצו).

עסקים שאינם טעוני רישוי  יתנהלו על פי כלל חוקי העזר של המועצה והוראות כל דין במטרה לשמור על הסדר הציבורי ,שלום הציבור ,ולמנוע מפגעים ומטרדים לציבור.

 

נוהל מתן היתר זמני לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבניה

רקע

מטרת הנוהל להסדיר פעילותם של עסקים להם לא ניתן אישור מהועדה לתכנון ובניה, כאשר קיימת היתכנות תכנונית לקיומו של העסק במיקומו וכאשר מתבצעות על ידי בעליו או בעל הנכס פעולות להסדרת הליקויים התכנוניים. ההיתר הזמני יאפשר פיקוח על העסק ע"י נותני האישור והמועצה. מדובר בד"כ בעסקים הנמצאים במיקום בו מתבצע תהליך שינוי תב"ע לצורך התאמה לפעילותם, או בעסקים הנמצאים במבנים "ישנים" שהוקמו לפני תחילת פעילותה של הועדה המקומית במגילות  ואין להם היתר בניה בנמצא.

 

על העסק לעמוד בתנאים הבאים

 1. לא מתקיים ולא מתוכנן הליך אכיפה מנהלי או פלילי ע"י הועדה המקומית כנגד פעילות העסק במקום, וקיימת היתכנות תכנונית לקיומו במקום.
 2. הוגשה ע"י בעל העסק או בעל הזכויות בנכס בקשה לשימוש חורג או בקשה להיתר בניה או בקשה לעדכון תב"ע, בהתאם לנסיבות העניין.
 3. העסק מחזיק באישורים תקפים מכל גורמי האישור הרלוונטיים ע"פ סוג הפריט בצו רישוי עסקים.
 4. תוקף ההיתר הזמני יהיה לתקופת זמן שלא תעלה על שנה אחת, על פי שיקול דעתה של המועצה בהתאם ללוחות הזמנים הצפויים להסדרת הליקויים התכנוניים. במידה ואחד מגורמי האישור לעסק על פי סוגו יתן את אישורו לתקופה קצובה, לא תעלה תקופת ההיתר הזמני שיינתן לעסק על תקופה זו.
 5. ע"פ הצורך ולפי דרישת המועצה בהתייעצות עם הועדה לתכנון ובניה, יציג בעל העסק אישור מהנדס קונסטרוקציה או יועץ בטיחות.
 6. מתן היתר זמני לניהול עסק אינו מהווה אישור או היתר ע"פ חוק התכנון והבניה ולא יתן חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק זה.
 7. במידה והועדה לתכנון ובניה תדחה את בקשת העסק לשימוש חורג או להסדרת היתר הבניה לפני תום תקופת ההיתר הזמני, תפתח המועצה בהליכים לביטולו של היתר זה.

 

מקרים בהם ניתן לשקול מתן היתר זמני

 1. היתר הבניה של המבנה אינו תואם את השימוש בעסק, כאשר הוראות התכנית החלה במקום מאפשרות את העיסוק המבוקש ובעלי העסק או בעלי הזכויות בנכס מקדמים תהליך להסדרת היתר הבניה.
 2. העסק נמצא במבנה ישן אשר לא נמצא לו היתר בניה, כאשר הוראות התכנית החלה במקום מאפשרות את העיסוק המבוקש ובעלי העסק או בעלי הזכויות בנכס מקדמים תהליך להסדרת היתר הבניה. במקרה כזה יידרש בעל העסק להציג אישור קונסטרוקטור או יועץ בטיחות בדבר בטיחות השימוש במבנה לצורך העסק המבוקש.
 3. עסקים שלא ניתן להם אישור הועדה המקומית בשל עבירות בניה פעוטות, אשר על פי מדיניות האכיפה של הועדה אין כוונה לאכוף אותן.
 4. פעילות העסק אינה מתאימה לרשימת השימושים ע"פ התכנית החלה במקום, ומתקיימת פעילות להסדרת שימוש זה כשימוש חורג או שינוי להוראות התכנית, כאשר פעילות הסדרה זו הינה על דעת ועד הישוב / המועצה - על פי המתאים לכל מקרה.

נגישות

 1. על פי החוק כל עסק המקבל קהל חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות.
 2. כחלק מתהליך הרישוי יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה לנגישות השירות ולנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, על פי חוות דעת יועץ נגישות  .

 

שיקול דעת הרשות- המועצה האזורית מגילות ים המלח

 1. לרשות הרישוי קיים שיקול דעת לגבי התאמתם של עסקים לפעילות בתחומה גם אם אושרו ע"י נותני האישור האחרים.
 2. בעת מסירת החלטה של רשות הרישוי כאמור , יפורטו גם הנימוקים להחלטה.

 

השגה

 1. בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים וכד' שניתנו לו על ידי רשות הרישוי או על ידי נותני האישור, רשאי להגיש השגה בתוך 30 יום. לא ניתן להגיש השגה על דרישה או החלטה שמקורה בהוראת חוק  .
 2. את ההשגה מגישים ל"גורם השגה ארצי" ברשות הרישוי או אצל נותן האישור, על פי נסיבות העניין ועל גבי טופס  השגה  .
 3. הגשת ההשגה כרוכה בתשלום אגרה בגובה השווה לאגרת רישיון עסק.
 4. תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.ראש הטופס

 

                                                                                    אריה כהן,

 

                                                                        ראש המועצה האזורית

                                                                            מגילות ים המלח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft