פניה למוקד מוקד נגישות

קול קורא לקבלת היתר זמני להפעלת משאיות מזון ומשאיות חנות"Food Trucks" "Shop trucks" בזמן צעדת ראשוני ים המלח

מועצה אזורית מגילות ים המלח מזמינה יזמים מקומיים, בעלי משאיות מזון/חנות.

העומדים בדרישות קול קורא זה ותנאיו המפורטים להלן, להגיש בקשה לקבלת היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות במקומות ייעודיים הפזורים ברחבי מועצת מגילות בזמן צעדת ראשוני ים המלח.

בתאריכים:

יום שישי 03.03, יום שבת 04.03, יום שישי 10.03, יום שבת 11.03. (ייתכנו שינויים בתאריכי הצעדה עקב מזג האויר, המועצה תעדכן בהתאם .)

1. תנאים כלליים:

היתר להפעלת "Food Trucks" "Shop trucks" יינתנו מכוח ובהתאם להוראות חוק רישוי – רוכלות (מצורף קישור לדרישות) https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09a

1.1 ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית /חנות יינתן לתקופה 4 ימים.

1.2 ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות יינתן במקומות ייעודיים הפזורים ברחבי מועצת מגילות

     ( שפך הירדן וואדי קלט ), כמפורט במפה המצורפת לקול קורא זה ובהתאם למפרט הקבוע

1.3 המקומות ייעודיים יאפשרו מיקום של יותר ממשאית מזון או משאית חנות אחת, במקרה בו תוגש יותר

     מבקשה אחת לקבלת היתר להפעלת, משאית מזון או משאית חנות במקום ייעודי אחד והפעילות תהה

     זהה, בין כלל מבקשי ההיתר לאותו מקום ייעודי ייבחנו העומדים בתנאי הקול קורא כאשר תינתן עדיפות  

     לתושבי מגילות.

1.4 מבקש היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות רשאי להגיש בקשה להיתר להפעלה של יותר  

     ממשאית אחת, בשני המקומות.

1.5 שעות הפעילות בין השעות 07:00 עד 15:30. (חובה להתחיל בשעה 7:00 )

1.6 לא תותר השארת משאית מזון או משאית חנות בסיום האירוע. יש לפנות את המשאית בסיום כל סופ"ש  

      של הצעדה. המועצה אינה אחראית על ציוד והמשאית .

1.7 הפעלת משאית מזון או משאית חנות תיעשה על פי דרישות הדין.

1.8 יש להביא אישור חשמלאי על תקינות גנרטור והחיבורים.

1.9 פינוי הפסלות על אחריות המפעיל בסיום כל יום.  אי ביצוע יגרור קנסות מהמועצה.

2.0 אין אישור לשימוש בבלוני גז.

2.1 סיור מציעים יתקיים בתאריך 1.2.2023 בין השעות 9:30-10:30 יציאה מבניין המועצה , אין בסיור זה אישור לקיום משאית מזון בנקודה זו  או אחרת.

2. תנאי סף:

2.1 ברשות מבקש ההיתר להפעלת משאית עליו לפעול לפי דרישות רישוי העסק לפריט.  

2.2 מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות מנהל ספרים כדין, עוסק מורשה/עוסק   

      רשום/תאגיד.

2.3 מבקש ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות לא הורשע בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה

      על חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו ארבע שנים מיום פסק

      הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.

3. ביטול היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות:

3.1 מועצת מגילות תהיה רשאית לבטל את ההיתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות בכל מקרה בו פעל

     בעל היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות בניגוד להוראות קול קורא זה או בניגוד להיתר הרוכלות

     ו/או הוראות הדין.

3.2 ביקשה מועצת מגילות לבטל היתר להפעלת משאית מזון או משאית חנות יוזמן בעל ההיתר להפעלת

     משאית מזון או משאית חנות לשימוע בסיומו תתקבל החלטת מועצת מגילות.

4. שונות:

4.1 מבקש ההיתר יצרף לבקשה מידות של המשאית וצילום זווית חזית וצד של משאית המזון או משאית

      החנות.

4.2 משאית המזון או משאית החנות תעמוד במיקום שיקבע על פי שילוט  מועצת מגילות.

4.3 בעל ההיתר יהיה רשאי להציב שולחנות וכסאות. בסיום כל יום יש לפנות את הכיסאות והשולחנות.

     (וציוד שאינו מחובר לעגלה).

4.4 בעל ההיתר יישא בתשלום אגרות כמפורט להלן:

4.4.1 אגרת היתר רוכלות.

הגשה לקול קורא עד לתאריך 8.2.2023 בשעה 14:00 . תשובות המועצה עד לתאריך 13.2.2023 בשעה 16:00  (בבחינת כל הקודם זוכה)

המגישים רשאים להתחיל את תהליך רישוי העסק  מיד לאחר תאריך ההודעה ועד לתאריך הצעדה על מנת לעמוד בתנאי הסף.

 

לנספח א' – תצהיר יחיד -  לחץ כאן

לנספח ב' – תצהיר תאגידלחץ כאן

לנספח ג' - אישור ואימות זכויות חתימה וחותמיםלחץ כאן

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft