פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז למכירת רכב

מכרז מספר 9/2023

המועצה האזורית מגילות - הזמנה להגשת הצעות לרכישת רכב

 

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכבים:

 

מס' רישוי

בעלות

מועד עליה לכביש

ק"מ

3283955

מועצה

מרץ 17

111,000

 

 

ניתן לראות את הרכבים בתאום עם מנהל תחום רכבים מר יוסי לב  - 0546717946 הבהרה – הרכב ימכר ללא רישיון בתוקף ( טסט ) ועל הזוכה להסדיר את הנדרש בהתאם לחוק בישראל ועל חשבונו בכדי שיתאפשר לבצע העברת בעלות על שמו של הזוכה במכרז זה.

 

  • יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במועצה עד 25/7/2023 בשעה 14:00
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה אם תמצא לנכון לעשות כך מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו.

 

  • יש לצרף להצעה לרכישת כל רכב סך של 5,000 ₪ בהמחאה בנקאית משוכה לפקודת המועצה או באמצעות אסמכתא המעידה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה. (בנק הפועלים, סניף 436, חשבון 652994). הסכום הזה ישמש כמקדמה על חשבון הרכישה של הרכב למציע הזוכה במכרז.
  • למציעים שלא זכו במכרז יוחזר סכום זה לאחר פתיחת המכרז וקבלת החלטה של ועדת המכרזים במועצה, לצורך זה חובה על המציעים לצרף להצעת הרכישה פרטי חשבון בנק הכוללת שם, מספר סניף, מספר חשבון בנק שם שבנק.

 

  • הרכב יימסר  לחזקת  הזוכה במכרז רק  לאחר ביצוע  מלוא התשלום עבור  הרכב  ורק  לאחר  שהזוכה  במכרז ימציא  אסמכתא  על  ביצוע  העברת  בעלות  כנדרש  על   הרכב  .

 

  • את ההצעות יש להגיש לכל רכב בנפרד.

 

  • ועדת המכרזים תבחן את ההצעות לגבי כל רכב באופן נפרד.

 

  • יש להחזיר מסמך זה חתום על ידי המציע כחלק מהצעתו במכרז.

 

  • יודגש  המועצה היא מלכ"ר לא תוצא חשבונית מס עבור הרכישה (תינתן קבלה).

 

הצעה לרכישת רכב מועצה אזורית מגילות

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft