פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז פומבי מס' 14/2024 רכישת כלי רכב

מועצה אזורית מגילות ים המלח (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל הצעות מחיר עבור רכבים מסוג  טנדר 4X4, בהתאם למפורט להלן:  

 1. נשוא המכרז  
 • אספקת  רכבי ביטחון מסוג טנדר  4X4, בהתאם לנספח הטכני המצ"ב כנספח א'  להזמנה להציע הצעות (מסמך א'), רכבים אשר עומדים בדרישות המינימום כפי שנקבעו על ידי משרד הביטחון לרכבי בטחון. עם גיר אוטומטי.  
  כלי הרכב חייבים במפרט פקע"ר אשר כולל: רכב 4*4   מסוג טנדר 
 • מועד  הספקת הרכבים  -  לא יאוחר מ -  30   ימים מיום ההכרזה על זוכה במכרז  (להלן – "המועד הקובע").  
 • תקופת האחריות הנדרשת  -  אחריות מלאה ("מפגוש לפגוש") לתקופה שלא  תפחת מתקופת האחריות של יבואן הרכב.   
 • ד. אבזור הרכבים באביזרים המפורטים ברשימת האביזרים המפורטת במפרט המצורף כנספח א' להזמנה להציע הצעות (להלן: "האביזרים הנלווים").   
 • קיים מוסך מורשה של היצרן בטווח של לכל היותר  40  ק"מ ממשרדי המועצה.  
 1. מסמכי המכרז  
 • המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":  
  מסמך א' -  הזמנה להציע הצעות.  
  מסמך ב' -  הצעת המציע.  
  מסמך ג'  -  תנאים מוסכמים לאספקת הרכבים  
 • את מסמכי המכרז   ניתן  לרכוש תמורת  0  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה,   במשרדי המועצה  אצל יצחק דנון   בימים א-ה בין השעות  8:00-12:00 או באתר האינטרנט של המועצה האזורית מגילות ים המלח.
 1. תנאי סף להשתתפות במכרז  
 • רשאים  להשתתף במכרז  מציעים העומדים בעצמם בכל התנאים המצטברים  הבאים, במועד האחרון  להגשת ההצעות במכרז:  
  (1) מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל;
  (2) המציע הינו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג טנדר 4X4;  
  (3) המציע עוסק מזה 5 שנים לפחות במכירת רכבים מסוג טנדר 4X4;  
  (4) המציע מסוגל ומתחייב לספק למועצה תקופת אחריות מינימלית כנדרש  בסעיף 1 (ג)  לעיל.
  (5) קיים מוסך מורשה של משרד התחבורה אותו מציע המציע בטווח של לכל היותר  50   ק"מ ממשרדי המועצה.   
 • על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  
  (1) עותק של תעודת רישומו כתאגיד ואישור מטעם עו"ד המעיד כי  החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד;  
  (2) רישיונות יבוא  ו/או זכיינות ו/או הרשאות ו/או כל  אסמכתא אחרת  המעידה על כך שהמציע   הינו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג טנדר  4X4 וכי הוא עוסק בכך מזה  5 שנים לפחות;  
  (3) אסמכתא לקיומו של מוסך מורשה כאמור בסעיף 3(א) (5)  לעיל, בטווח של  לכל היותר 45 ק"מ ממשרדי המועצה.   
  (4)  אישור פקיד שומה  או רו"ח תקף  לשנה זו,  על ניהול  פנקסי חשבונות  ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס), התשל"ו - 1976.   
 1. הגשת ההצעות     
 • על המציע  למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל  מסמכי המכרז, לחתום על כל דף ממסמכי המכרז  וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז,  ולרכז כל החומר במעטפה סגורה וחתומה, עליה יצוין "מכרז  מועצה  מס'   14/2024  –  רכישת רכבי ביטחון".  
 • אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.   
 • כמו כן,  יצרף  המציע  למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה,  ו/או   תיקונים ו/או  עדכונים שיופצו  על  ידי המועצה  עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת וחתימה על כל דף בידי המציע, ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.  
 • הצעת המציע תהיה ערוכה על טופס הצעת המציע המופיע במסמך ב'  למסמכי  המכרז, אליו יצורף המפרט הטכני של הרכבים המוצעים  והאביזרים הנלווים.
  לתשומת הלב  –  בסעיף  5  למסמך ב' ישנה הפרדה בין מחירו של רכב אחד לבין עלות האביזרים הנלווים והתקנתם בכל רכב. על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לכל אחד ממרכיבים אלה ולסכם את סך כל הצעתו בסוף סעיף 5 למסמך ב'.  
 • המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 3(ב) לעי ל.   
 1. שאלות הבהרה  
 • שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני:                
 •  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום  

25/4/23 כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.

 • תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יישלחו למציעים  שפנו לקבלת  מסמכי המכרז  ואשר השאירו פרטי התקשרות,  באמצעות דוא"ל.  תשובות בעל פה לא יחייבו את המועצה.  
 • המועצה  רשאית בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת ההצעות, להכניס ביוזמתה או בתשובה לשאלות, שינויים  ו/או  תיקונים  ו/או תוספות במסמכי המכרז.  השינויים התיקונים  והתוספות  כאמור, יהוו חלק  בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז באמצעות הדוא"ל ו/או הפקסימיליה.  
 • כל מציע  יצרף  להצעתו,  כל מסמך  תשובה  או הבהרה  או עדכון   שישלחו  אליו,  כשהם  חתומים על ידו בחותמת וחתימה.  
 1. מועד הגשת ההצעות  
  ההצעות יוגשו עד לא יאוחר  מיום 30/4/24  בשעה  12:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה האזורית מגילות ים המלח .
 • המעטפה תיחתם בחותמת המועצה, ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה והיא תוכנס  לתיבת המכרזים של המועצה.  
 • כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב כלל לא תובא לדיו ן בפני ועדת המכרזים.   
 1. הצהרות המציע  
 • הגשת הצעות של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי  המכרז מסמכיו ונספחיו  ידועים  ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות ב מכרז על מסמכיו ונספחיו.
 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  או לפרטים כלשהם מפרטי   המכרז ו/או הסכם לא  תתקבל לאחר הגשת הצעות המציע.  
 • אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.  המועצה  רשאית בכל שינוי מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע  מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.  
 1. קביעת הזוכה במכרז  
 • ככלל, מציע שהצעתו הזולה  ביותר (סך כל הצעתו לכלי   רכב אחד כולל האביזרים הנלווים, כולל מע"מ, אגרות רישוי וכל תשלום אחר) ואשר עומד בכל תנאי מכרז זה, לרבות ובפרט בתנאי הסף ובדרישות המפרט, יומלץ כזוכה במכרז.  
 • למען הסדר הטוב, מובהר כי למועצה שמורה זכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט להעדיף רכבי  יד ראשונה  (בעלים קודמים  00)   גם אם מחירם  יקר יותר מרכבי יד שניה. במקרה כזה תיבחר ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות לרכב יד ראשונה.  מודגש כי הרכבים שיוצעו ע"י המציע יהיו עם  אפס ק"מ, בין אם מדובר ברכבי יד ראשונה ובין אם ברכבי יד שנייה.  
 • על אף האמור, מובהר כי  המועצה  אינה  מתחייבת  לקבל את  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והדבר נתון ומסור לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.  

תנאים כלליים  

 1. המועצה רשאית, אך לא חייבת, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.  
 2. אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו, יש להודיע על כך  ללא דיחוי למועצה   בכתב. הודעה כאמור יש למסור לפחות  5 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 3. תשומת לב המציע מוסבת לתנאים הבאים:  
 • המועצה רשאית לבטל את המכרז  בכל עת ו/או לבטל חלק מהמכרז ו/או לא  לקבל הצעה כלשהי.  במקרה והמועצה תעשה שימוש בזכותה זו, לא יהיו הזכאים לפיצוי כלשהו.
 • כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  
 1. מספר הרכבים הנדרש  למועצה הינו  4  (ארבעה) רכבים, אולם רשאית המועצה על פי  שיקול דעתה הבלעדי, לרכוש רק חלק מכמות זו ואף לא לרכוש רכבים כלל.  
 2. המועצה   רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון העדכני להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים,  להאריך  ו/או לדחות כל מועד, לבטל את  המכרז ו/או לשנותו. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל  הפונים לקבלת מסמכי  המכרז  ואשר השאירו פרטי התקשרות, לפי הפרטים שנמסרו  על ידם, יחתמו על ידי   המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

14.

 • המציע  מצהיר  כי הוא מודע לכך  שמכרז  זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל התקציב המתאים לכך על ידי משרד  הביטחון, וביחס לכל חלק יחסי שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד.  
 • היה ותקציב  הפרויקט  לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או התקבל בשלבים, תהא המועצה רשאית להודיע   למציע, בכל שלב שהוא של העבודה (לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על זוכה ו/או טרם תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז), על ביטול  ההתקשרות ו/או דחיית ביצוע  ההתקשרות, כולה או חלקה, ו/או ביצועה בשלבים  ובמועדים שתקבע המועצה ולמציע  לא תהיה כל   טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כל שהיא כלפי המועצה בהן תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים כאמור.  
 • המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו תערך התקשרות עם הזוכה ו/או תערך התקשרות ביחס לחלק מן  הרכבים  ו/או ההתקשרות תבוצע בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה מפאת הסיבות הנ"ל, כולן או מקצתן.  
 • למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בנסיבות כאמור.  
 1. הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ומסמכי המכרז. 
 2. מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.  
 3. כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.
 4. בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג. 
 5. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע. 
 6. המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו לפי הדין וכי הוא  מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי. כל החלטה  לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין. 
 7. המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. 
 8. כל האמור במסמכי מכרז זה בלשון זכר, משמעו לכל דבר ועניין גם לשון נקבה. 
 9. תנאי המכרז כפופים לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח  -  1958, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השנייה  - יגברו ויקבעו הוראות התוספת השנייה.  

  _____________________________

אריה כהן – ראש המועצה האורית

מגילות ים המלח

 

הצהרה והתחייבות  

אנו החתומים מטה ___________________, ת.ז. _ ______________, _______________  ___________________, ת.ז. _______________, מצהיר/ים כי אני/ו מוסמך/ים לחייב את  

המציע     (להלן: "המציע") בחתימתי/נו.  

אני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, ומציעים את שירותי המציע לאספקת הרכב נשוא מכרז זה  וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות  

רצונה המלא של המועצה.  

הריני/ו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת וכי המציע   מסכים לכל התנאים והפרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו.  

תאריך: ___________________________  

שם החותם: ________________________  חתימה וחותמת המציע: ____________________  

אישור עו"ד/ רו"ח  

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של  

המציע.  

תאריך: __________ _________________  

חתימה וחותמת: _____________________  

  ___________________             ___________________

 

חותמת וחתימת המציע                                   חתימת המועצה

 

 

 

נספח א'  

מפרט  

נתוני בסיס מינימליים  

טנדר  X  4  4, שנת ייצור  2023  ומעלה,  "יד  ראשונה"  (בעלים קודמים  00)  או "יד שנייה" (בעלים  קודמים 01) אפס ק"מ, מתוך הרשימה הבאה:  

 

ככמות

                     דגם 

 י

מס' יצרן

  4

איסוזו דימקס 

 

  1

  4

טיוטא היילקס

 

  2

4              

  פולקסווגן אמרוק

 

  3

על הרכב להיות מאובזר באביזרים הבאים (להלן ולעיל – "האביזרים הנלווים"):

 1. נפח מנוע מעל 2,000 ס"מ
 2. טנדר 4*4
 3. גיר אוטומט
 4. 5 דלתות
 5. צבע לבן

 

מסמך ב'  הצעת המציע  

לכבוד: מועצה אזורית מגילות ים המלח  

 1. הנני  מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז  ומתכבד להגיש בזה הצעה לאספקת  רכבים מסוג טנדר 4X4 במסגרת המכרז.  
 2. הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, כ ל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת הרכב ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  
 3. הנני היבואן ו/או הזכיין מורשה ו/או הסוכן המורשה של רכבים מסוג  4X4 נשוא המכרז.  

.4

א. אני מציע לספק למועצה רכבים מתוצרת היצרן _________ דגם _________  שנת ייצור ________, יד   ראשונה (בעלים קודמים  00)  /   יד שנייה (בעלים  

קודמים  01)  (מחק את המיותר)  בהתאם למפרט הטכני המצורף כחלק בלתי  

נפרד מהצעתי.  

ב. רצ"ב המפרט הטכני של הרכב.

 1. להלן פירוט הצעת המחיר:   

א. __________ ₪ (___________________ ₪) כולל מע"מ  עבור  כלי רכב  אחד  (המחיר  כולל אגרות רישוי, מע"מ  וכל תשלום אחר, למעט האביזרים  

הנלווים).   

ב.  ______ ____ ₪  (___________________ ₪) כולל מע"מ  עבור התקנת כל                                                                                                                                האבזור הנדרש לכלי רכב אחד (האביזרים הנלווים כמפורט במפרט).   

סה"כ  -  __________ ₪ (___________________ ₪) כולל  מע"מ  לכלי רכב אחד כולל אביזרים  נלווים (מחיר מלא וסופי).  

 

 1. מועד ההספקה - לא יאוחר מיום ___ ________.  

                                                                            ___________________

                                                                                                              חתימת המציע  

 

מסמך ג'  

תנאים מוסכמים לאספקת הרכב

מועצה אזורית מגילות ים המלח (להלן: "המועצה")  והמציע הזוכה במכרז מס' 2024/__ לאספקת רכב מסוג טנדר 4X4 למועצה (להלן: "הזוכה") מסכימים בזאת על התנאים הבאים בקשר לאספקת הרכב:  

 1. כל תנאי המכרז ו/או מסמכיו, לרבות ההזמנה להציע הצעות  והצעת  המציע  מהווים חלק ממסמך זה וחלק מתנאיו.  
 2. הזוכה מתחייב כי הרכבים יסופקו כאשר הם נקי ים  מכל זכויות צד ג' (ובכלל זאת שעבוד מסוג כלשהו), וכן אחראי הזוכה כי הרכבים יירשמו על שם המועצה, כך שהמועצה תהא הבעלים היחידה של הרכבים, והכל באופן מי ידי עם אספקתם.  
  1. הזוכה  מצהיר כי ברשותו כל הביטוחים הנדרשים  לשם קיום כלל   התחייבויותיו כלפי המועצה, לרבות בקשר עם אספקת כלי הרכב, אבזורם וכו'.
   1. הזוכה יספק למועצה  ______  רכבי טנדר  4X4  מסוג _______ , מתוך הרשימה המצורפת כנספח א' להזמנה להציע הצעות במסמכי המכרז, כמוצע בהצעת הזוכה.   
    1. הרכב יסופק עם כל האביזרים הנלווים כפי שציין הזוכה בהצעתו, אשר הינם לכל הפחות כפי המפורט במפרט הבסיסי המינימלי – נספח א' להזמנה להציע הצעות.   
     1. מועד אספקת הרכב יהיה כמוצע בהצעת הזוכה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30  ימים מהמועד הקובע.   
      1. מחירו של כל רכב,  כולל מע"מ, אגרות רישוי,  האביזרים הנלווים על פי המפרט, תקופת האחריות וכל תשלום אחר  יהיה כמוצע בהצעת הזוכה –  

סה"כ  -  _______ _ ₪  (_________________ ₪)  כולל מע"מ   (להלן  –  "המחיר המוסכם") המורכב ממחיר הרכב בסך של __ ______ ₪ ועלות האביזרים הנלווים

והתקנתם בסך של ________ ₪, כמפורט בסעיף 5 למסמך ב'.     

 1. המחיר המוסכם יכלול תקופת אחריות מלאה ("מפגוש לפגוש") על הרכב, שלא תפחת מתקופת  האחריות של יבואן הרכב.   
  1. התמורה אותה  תשלם המועצה לספק הזוכה תהיה המחיר המוסכם כולל מע"מ ותה ווה את התשלום הסופי עבור הרכב שיסופק למועצה מהזוכה.   
  2. מוסכם במפורש כי התמורה לא תשתנה כתוצאה מהתייקרות  במחירי הובלה, או התייקרות אחרת כלשהי לרבות העלאה או שינויים בהיטלים  במיסים, מכסים, אגרות, או בתשלומי  חובה אחרים, למעט שינויים בשיעור המע"מ.     
   1. התמורה תשולם לספק רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק כי  הרכב  עומד בכל דרישות המכרז והמפרט הטכני, וכי סופק בהתאם לדרישות המועצה.  
    1. התמורה תשולם תוך  45  ימים מתום החודש בו הוגש החשבון (שוטף+45, ובכפוף לאישור החשבון על ידי המועצה, לאחר שהתקציב המיועד לשם כך נתקבל בפועל במועצה מאת  משרד הבטחון.  
     1. ידוע לספק כי תשלום כל תמורה לפי הסכם זה מבוצע על-ידי משרד הבטחון כמימון חיצוני מלא, וכי המועצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה לקבלן רק לאחר שקיבלה את סכום  התמורה בפועל מאת משרד הבטחון  –  10  ימי עסקים ממועד קבלת המימון החיצוני כאמור. בנסיבות המתוארות לעיל, איחור בתשלום של החלק מן התמורה הממומן במימון חיצוני עד 150  יום מהיום שבו הומצא החשבון למועצה לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הספק בתמורה נוספת ו/או בפיצוי כלשהו.  
      1. המועצה רשאית לנכות מהתמורה כל סכום שיש חובה לנכותו על-פי דין ו/או נוהג.  

 

 

 

 

  ______________

                                       חתימת המציע  

 

 

לצפייה במסמך

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft