פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז פומבי לשדרוג מערכת מיזוג האויר של המועצה

פרק א' - תנאים כללים

1. תאור הפרוייקט

העבודה הכלולה במפרט זה מתייחסת לשדרוג של מערכת מיזוג האויר של המועצה בבנין המועצה האיזורית מגילות (ים המלח).

מרכז האנרגיה הקיים כולל יחידת קירור מים, בתפוקה של כ- 55 טון קירור, המזינה יחידות מפוח נחשון בבנין.

במסגרת הפרויקט תוחלף יחידת הקירור ביחידה חדשה באותה תפוקה, ויבוצעו התאמות הבסיסים והצנרת המתחייבות.

לצד יחידת הקירור מותקנות שתי משאבות סחרור מים – אחת תורנית ואחת בעתודה. במסגרת הפרויקט תוחלפנה המשאבות וכן קטעי הצנרת והאביזרים סביבן.

לוח החשמל הקיים יוחלף, כמתואר בפרק החשמל במפרט.

2. קבלן מזוג אויר

קבלן מזוג האויר יהיה הקבלן היחיד הפועל בשטח, ובהתאם לכך הוא יקבל את המערכת הקיימת

כמות שהיא ויבצע בכוחות עצמו את כל עבודות ההתקנה של המערכת החדשה, לרבות עבודות בניה,

הזנות חשמל, ניקוזים וכד'.

3. הגדרות:

"קבלן":   בכל מקום המוזכר להלן "קבלן", הכוונה לקבלן העוסק בכל העבודה הקשורה במערכת מזוג האויר המתוארת במפרט זה.

"יועץ":    בכל מקום המוזכר להלן "יועץ", הכוונה לבא כח המועצה המתכנן של העבודה המתוארת במפרט זה.

"מזמין":  בכל מקום המוזכר להלן "מזמין" הכוונה לבא כח המועצה האיזורית.

4. בדיקת השטח

לפני הגשת הצעתו יבדוק הקבלן את מצב השטח, לוח הזמנים, את המפרט עצמו וכן כל נתון אחר והוראות הקשורים בביצוע העבודה המתוארת להלן.

הקבלן יעשה את כל הבדיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות והדרכים להבאת ציוד, אחסנתו, טיפול בציוד וחומרים שידרשו לעבודתו ויכיר את כל הקשיים העלולים לנבוע בביצוע עבודתו בהתאם לכוונות המפרט.

לפני הגשת הצעתו יוודא הקבלן כי הוא מכיר ומעודכן בקשר להיקף ואופי העבודה הנדרשת ממנו ויחסה לכל שאר העבודה בבנין. לא תובא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם, ועבודה שיש לבצעה ו/או קשיים בביצוע במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים. לקבלן הזוכה בעבודה לא תנתן כל תוספת עבור כל סיבה של החסרה או אי הבנה, ואשר יכול היה לבררה לפני מסירת הצעתו.

5. עדיפות בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או משמעויות שונות בין התיאורים והדרישות שבמסמכים השונים - על הקבלן להסב תשומת ליבו של היועץ ו/או המזמין לפני הגשת ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות בהתאם.

מבחינת הדרישות הטכניות, תהיה עדיפות המסמכים, לפי סדר יורד:

מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות, מפרט טכני כללי, מפרט כללי בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת, תקנים ישראליים.

המחיר המוצע בכתב הכמויות מתיחס לתאור העבודה ואופן ביצועה כפי שמובא בכתב הכמויות והתיאורים המשלימים במפרט.

אי ציון דרישה מסויימת בכתב הכמויות אין בה כדי לגרוע מהדרישה הנ"ל, בתנאי שהדרישה נקבעה באחד ממסמכי החוזה.

6. כוונת המפרט וכתב הכמויות

כוונת המפרט וכתב הכמויות לתאר את המתקן באופן כללי. תיאור המערכת במפרט הוא כללי, ואינו בהכרח מציין כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.

במידת הצורך יוצאו פירוטים נוספים על ידי היועץ עם התקדמות העבודה, לצורך ביצוע.

על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת קירור המים בשלמותה, על מנת שאלה יהיו מושלמים, מוכנים לפעולה תקינה וראויים למסירה למזמינים לשביעות רצונם.

הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, כגון: חשמל וכו'. על הקבלן להעביר את תכניות העבודה לפני התחלת הביצוע ליועץ לאישור.

המפרט הטכני הינו לצרכי הוצאת המכרז בלבד. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן להתאים את איפיון המערכת לתנאים הקיימים בבנין. עליו לבדוק את מיקום הציוד וכל פרט אחר הקשור במתקן בשלמותו. במידה שתתגלינה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על כך בכתב מאת המפקח.

7. חוקים, תקנות ותקנים

כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בהתאם לחוקים, להוראות ולתקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים, ההוראות והתקנות מטעם רשויות אלה יחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום. קירור ואיוורור" (ASHRAE) במהדורתו האחרונה, או לתקנים אמריקאיים אחרים המתייחסים לנדון ((NFPA.SMACNA.

הפרקים הבאים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הממשלתית הבין-משרדית חלים על עבודה זו. אלא אם כן נדרש אחרת במפרט:

פרקים 00 - מוקדמות, 07 - מתקני תברואה, 08 - מתקני חשמל, 11- עבודות צביעה, 15 - מתקני מזוג אויר.

נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה. יביא הקבלן את הנושא לידיעת היועץ ו/או המזמין לפני תחילת העבודה. היועץ ו/או המזמין יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

8. בטיחות

 • הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים לבעיות בטיחות, בטיחות אש, ועל נוהלי עבודה בטוחים ומקובלים לגבי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם.
 • בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה, על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך בגין העבודות המבוצעות במסגרת חוזה זה. הקבלן יודיע על כך במכתב למזמין.
 • על הקבלן להחזיק פנקס כללי ובו תירשמנה תאונות וכו' באתר העבודה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין ויתקין את השילוט המתאים והנדרש כחוק.
 • הקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמל משלו, אשר לא נבדק קודם לכן על ידי חשמלאי מוסמך. כמו כן, על הקבלן לשמור על כל ההוראות הניתנות לו על ידי המפקח.
 •  לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על ידי גורמי הבטיחות למיניהם.

9. הסברה ונספחים

במידה שקבלן המתכונן להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא במפרט ו/או בכל חלק אחר של מסמך רלבנטי, עליו להגיש ליועץ בקשה בכתב לשם פירוש. כל פירוש שיעשה למפרט ו/או לכל חלק אחר של מסמך רלבנטי יהיה בצורת נספח המופץ על ידי היועץ. העתק של הנספח ישלח לכל קבלן המשתתף בבל"מ.

כל נספח שיוצא בעת הוצאת המסמכים למכרז יהיה כלול בהצעה, ובעת מסירת העבודה לקבלן הזוכה יהיה חלק מהמסמכים הרשמיים של ההזמנה ו/או החוזה.

10. הגשת תחליפים לחומר ולציוד

במידה שהקבלן יהיה מעונין להגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי, הוא רשאי לעשות זאת בתנאי שהוגשו כנספח ובנוסף לציוד הבסיסי שבמפרט.

הקבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף, שם היצרן וכל הנתונים הטכניים המלאים שלו במדוייק, בגוף המפרט.

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, טיב, הספק ופעולה כפי שנדרש במפרט הבסיסי.

קבלת כל תחליף שהוא, או חלק ממנו, חייבת באישור היועץ ו/או המזמין והחלטתו בנדון תהיה סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחוייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים כפי הנדרש, אשר עומד בתנאי המפרט הבסיסי.

11. קבלני משנה

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש בכתב על ידי היועץ והמזמין.

עובדי הקבלן למקצועות השונים יחשבו לקבלני משנה לצורך אישורם.

המזמין והיועץ רשאים, לפי ראות עיניהם, להתנגד או לאשר קבלן משנה זה או אחר, או אפילו לפסול את כולם ללא נתינת נימוקים, גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו ואין הקבלן רשאי להתנגד לכך.

ההסכמה לקבלן משנה זה או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו בעבודה אשר בוצעה ע"י קבלן המשנה ו/או החומרים אשר השתמש בהם. כמו כן אחראי הקבלן עבור ביטוח קבלן המשנה ועובדיו ומילוי כל הדרישות והתנאים הסוציאליים החלים עליהם.

12. פסילת הצעות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה שהיא, או את כל ההצעות גם יחד, ולמסור את עבודת השדרוג לפי שיקול דעתו.

13. רשיונות ואישורים

הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הדרושים לעבודות מיזוג האויר שבמפרט זה, וכן יסדיר את כל הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, ויספק למזמין את כל התעודות הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.

כמו כן ידאג הקבלן לכל רשיונות היבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים רשיון יבוא יגיעו בזמן. הקבלן ימסור למזמין פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל פרטים אחרים העלולים להשפיע על מהלך התקדמות העבודה.

14. בדיקות ועבודות תיאום

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את מקום העבודה ויבטיח התקנת ציודו לפי תנאי המקום.

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים של כל עבודות קבלני המשנה שלו, כדי להבטיח סיום העבודה בזמן.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שעליו להתרות בכל מקום שבו בכוונתו להכין מעברים/שרוולים/פתחים במבנה, או לבצע שינויים בבסיסים קיימים ולקבל את אישור המזמין להם.

15. אי התאמות

לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למזמין וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע. כל עבודה שתבוצע על ידי הקבלן ואשר תגרום להפרעות, תחולנה ההוצאות עבור השינויים על הקבלן בהתאם להוראות היועץ ו/או המזמין.

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המזמין ביחס לטיב העבודה, איכות החומרים ו/או הציוד, או ביחס לפירוש הנכון של כל המפורט במפרט, או ביחס לכל פרט טכני אחר, תקבע החלטתו של היועץ בלבד.

16. תכניות עבודה, שינויים ואישורים

 • על הקבלן לקבל אישור מאת היועץ והמזמין בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש למזמין תוך פרק הזמן שיקבע ע"י המזמין את רשימת החומרים והציוד אשר הינו מתכוון להזמין.
  רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.
 •  על הקבלן להגיש לאישור היועץ והמזמין תכניות עבודה של יחידת הקירור, המשאבות, הצנרת, פיקוד, חיווט חשמלי, חיבורי חשמל, תכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, העמדתו, לוחות זמנים וכל פרט אחר כפי שידרש על ידי היועץ והמזמין.
 •  כל התכניות, דפי הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם ליעודם ושימושם. אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.
 • הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד על ידי היועץ/המזמין שאישר את תכניות העבודה, אך הם דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכת מיזוג האויר.
 • במקרה שהקבלן מציע בתכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם הסיבות להצעת השינוי. לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המזמין. אין אישור זה מהווה לכשעצמו אישור תשלום כלשהו.
 • אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי היועץ והמזמין. במקרה שהקבלן התקין חומרים וציוד לפני שקיבל שקיבל אישור, יהיה עליו להחליפם לפי הוראות המזמין במקרה שידרש, ללא תוספת תשלום.
 • על הקבלן להכין תוכניות עבודה מפורטות המפרטות את דרישות הבנין כמו בסיסים, פתחים מעברים דרישות ניקוז והזנות חשמל.

17. הגדלה/הקטנה ושינויים בהיקף העבודה:

במידה שהקבלן יתבקש להגדיל/להקטין ו/או לבצע שינויים בהיקף העבודה אין הוא רשאי לדחות מילוי הדרישה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את הכמויות של כל פריט הכלול בעבודה ללא כל הגבלה ו/או לספק בעצמו חלק מהפריטים ולא תעמוד לקבלן כל זכות לקבלת תשלום כלשהו בגין זאת.

חישוב מחירי היחידה לביצוע עבודות נוספות נדרשות הדומות לאלה אשר הוצעו על ידי הקבלן בהצעתו הבסיסית, יעשה בהתאם למחירי היחידות אשר ינתנו על ידו בכתב הכמויות.

חישוב מחירי היחידה לביצוע עבודות שלא כלולות בהצעה הבסיסית, יעשה לפי מחירי עבודות דומות בתקופה המדוברת.

מדידת העבודה הנוספת תעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

18. טיב החומרים והעבודה

כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר ויצויידו בתעודות בדיקה של מכון התקנים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/או המזמין, המאשרות את תקינותם והתאמתן לתקן הנדרש. 

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן או להזמין בעצמו, בדיקות להוכחת טיב העבודות והציוד שהקבלן מספק ו/או בונה.

כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.

העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונם של היועץ והמזמין. העבודה תבוצע בהשגחה מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או ביצוע לא ראוי לשמו, יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המזמין ויושלמו על ידי חומר וביצוע בהתאמה לכוונה ולתוכן של המפרט, ללא כל תשלום נוסף.

הקבלן יקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם. לא תאושר לקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או המזמין לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסויים אחר מזה שהוצע על ידי הקבלן.

19. דוגמאות של חומרים וציוד

לאחר מסירת ההזמנה על העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ ולמזמין לשם אישור, דוגמאות של החומרים והציוד כפי שידרש, דוגמאות שאושרו ישארו בידי המאשרים עד לאחר קבלת המתקן.

20. אחסנת חומרים וציוד

 • הקבלן יאחסן באופן נאות בבית המלאכה שלו את הציוד המאושר לבנין עד להובלתו לבנין.
  לאחר ההובלה יציב הקבלן את הציוד במקומו הקבוע או במקום זמני לפי הוראת המזמין. בכל מקרה הציוד יאוחסן באופן נאות למניעת פגיעה בציוד.
  מקום האחסון יתואם עם המזמין למניעת הפרעה ליתר העובדים בבנין, ולמניעת העמסת יתר.
 • הקבלן יבנה על חשבונו מחסן בקירבת המבנה או בתוכו לפי תאום עם המזמין, ובו יאחסן מלאי של כל הציוד והחומרים הדרושים לעבודתו השוטפת.
  לא תתקבל טענה של מחסור בחומרים או אביזרים שיפגעו בלוח הזמנים של העבודה.

 21. העברת חומרים וציוד:

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.

לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או המזמין.

לא יועבר ציוד מאושר למקומו טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המזמין.

22. הגנה על המתקן, החומרים והציוד:

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים.

במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה. הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין.

כל הציוד שיובא יאוחסן ויורכב במקום יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק. הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד לקבלת המתקן על ידי המזמין.

פתחים בצנורות יסגרו תוך מהלך ההתקנה.

23. לוח זמנים, תיאום וביצוע העבודה:

הקבלן יגיש לאישור היועץ ו/או המזמין עם חתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות, לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם המזמין.

בנוסף לכך, מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם המזמין ומבלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של עבודת הציוד והמתקנים בבנין ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי בהם. פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים לא יקנה לקבלן זכות לתבוע שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התייקרויות.

המזמין רשאי, במהלך העבודות לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בלוחות הזמנים, או לקדם ביצוע חלקי מערכת שונים, והקבלן ישנה ויקדם את עבודותיו בהתאם להוראות המזמין, ללא כל זכות לתביעות כלשהן.

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות לוח הזמנים יהיה עליו לעבוד שעות נוספות או בלילה.

תינתן עדיפות לביצוע העבודה בזמן הקצר ביותר. יש לפרט לו"ז של ביצוע העבודה וכן של אספקת מערכת הקירור והתקנתה.

24. יסודות

הקבלן יגיש שרטוטי עבודה מושלמים עבור היסודות כנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות ובהמלצות יצרני הציוד.

הקבלן יבצע את היסודות בהתאם לתוכניות אשר אושרו על ידי היועץ, המזמין ומהנדס הקונסטרוקציה. ביצוע זה יעשה תחת השגחתו ועל אחריותו של הקבלן.

25. מניעת רעש ורעידות

הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק או יותקן במסגרת עבודה זו, לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה.

הקבלן יבודד את חלקי המערכת השונים בעזרת קפיצים וחומר בידוד אקוסטי, במטרה למנוע העברת רעש ורעידות לשאר חלקי הבנין. מתקן שיגרום לרעש ו/או לרעידות בחלק כלשהו של הבנין, שיחשבו לבלתי נסבלים או מטרידים, בהתאם לחוקים ולתקנות יועץ האקוסטיקה או בלתי רצויים בעיני היועץ ו/או המזמין, לא יתקבל. במקרה כזה יערוך הקבלן, על חשבונו ובאישור המזמין, את השינויים הדרושים כדי להבטיח פעולה שקטה כגון בידוד הציוד, התקנת בולמי זעזועים, משתיקי קול וכו', הקבלן יתכנן את יסודות הציוד ותמיכתו באופן שיבטיח בידוד המתקן מהמבנה, מבחינת העברת רעש ורעידות. כל בולמי הרעידות במערכת יהיו מתוצרת MASON או VIBRATION MOUNTINGS או שווה ערך מאושר.

הצנורות יצויידו בחיבורים גמישים, למניעת העברת רעידות לבנין. במתלים בצנרת יותקן שרוול ניאופרן בין המתלה לצנור, בעובי 5 מ"מ.

החיבורים הגמישים לצנורות יהיו בעלי גל כפול.

צנרת המים תופרד מהמבנה למניעת העברת רעידות למבנה.

כל מערכת מזוג האויר לא תגרום לרמת רעש בתוך הבנין העולה על  dba 40.

רמת הרעש של ציוד ובמיוחד ציוד המותקן חיצוני תעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר).

הקבלן יגיש בכתב את הסתייגותו בזמן מילוי ההצעה, במידה ולא יוכל לעמוד ברמות הרעש הנדרשות.

26. גישה

טרם ההתקנה-יש לבצע פינוי של המערכת הקיימת-על כלל החלקים- צילר, לוחות חשמל, מדחסים, צנרת  ומשאבות.        

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' - לשם טיפול, אחזקה ותיקונים.

בכל מקרה אשר מבנה הבנין מונע גישה חופשית לחלקי הציוד, יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמזמין בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמזמין.

מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמזמין גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי ביקורת, בכל עת, ולכל העבודות המבוצעות על ידו.

27. הגנה בפני חלודה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן ככל שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או מותקנים גלויים יהיו מגולבנים.

28. צביעה

כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות מתלים, פחי פלדה וכו' - ינוקו ויצבעו ע"י קבלן מיזוג האויר, כמתואר להלן:

 • הכנת שטח:
  • ברזל ופלדה בלתי מגולבנת:
   חלקי ציוד כגון: מחליפי חום, בתי לוליין למפוחים צנטריפוגליים המיוצרים בבית חרושת או מפעל,ינוקו היטב על ידי ריסוס חול (BLASTING SAND).

   אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ-1.5 מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה, צנורות וכו' - ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה.
  •  אלומיניום, פלדה מגולבנת ונחושת:
   ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה מגולבנת יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולבן.
   כל שכבה תהיה בגוון שונה.
 • צביעה:
  • צביעת חלקים אשר יעברו קליה:
   שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר.
  • צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ:
   שכבה אחת של WASH PRIMER, לפלדה מגולבנת, שתי שכבות של צבע מגן מיניום או כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סינטטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר.
  • צביעת צנרת:
   צנורות פלדה בלתי מגולבנים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מיניום ובשתי שכבות צבע עליון.

   צנורות מגולבנים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד " פוליקוט" (צבע מאושר למגולבן) וצבע גמר עליון.

   צנורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם. צנורות מגולבנים יצבעו בצבע יסוד מאושר למגולבן.

   הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר.

   עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

   בכל מקום בתעלות אויר בו מותקן מפזר אויר או תריס אויר חוזר, תצבע דופן התעלה הנמצאת ממול בצבע שחור מאושר - אם ידרש הדבר ע"י המזמין.

   המזמין רשאי לפסול צביעת ציוד כלשהו. באם לא שוכנע שצביעתו נעשתה לפי הנדרש במפרט, ולדרוש מהקבלן לבצע צביעה נוספת, ובאם נדרש לנקות את הציוד ולצבעו מחדש וחובת ההוכחה על הקבלן.

29. בולמי רעידות

 • יחידת הקירור תוצב על גבי סט של בולמי רעידות. הבולם מסוג קפיץ בעל שכבת ניאופרן להפרדה מהרצפה. הקפיץ ביחס של לא פחות מ- 0.8 בין הקוטר לגובה בלחיצה, ושקיעה סטטית של "2. דוגמת בולם SLF של MASON, או ש"ע מאושר. הקבלן יספק ליחידה החדשה בולמי רעידות חדשים.
 • משאבות סחרור המים יוצבו על גבי מסה אינרטית משותפת מבטון בתוך מעטפת פלדה מגולבנת, במשקל הגדול ב- 50% ממשקל המשאבות עצמן. המסה האינרטית תוצב על גבי בולמי רעידות קפיציים, כמתואר בסעיף הקודם. הבסיס האינרטי קיים באתר. הקבלן יבדוק את מצב בולמי הרעידות, ובמידת הצורך, יחליף אותם.
 • חבור הצנרת ליחידת הקירור ולמשאבות יעשה ע"י מחברים גמישים מניאופרן רב שכבתי בעל גל-כפול, מתוצרת MASON דגם MFTNC או ש"ע מאושר.
 • כל צנרת המים על הגג תופרד מהבטון ע"י 3 שכבות רפידות גמישות כגון SUPERW מתוצרת MASON או ש"ע מאושר, שביניהן לוחיות פח בעובי 2 מ"מ.
 • מחיר הבולמים כלול במחיר הציוד.

30. השגחה והתקנה

על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מסוג מעולה עם ידע ונסיון אשר יפקח בקביעות על התקנת המתקן, וכן צוות עובדים מנוסה הנדרש לפריקה, הובלה, סבלות, הרכבה, התאמה, הפעלה, בדיקה, ויסות וכו' במתקן.

מנהל העבודה ימצא במקום העבודה כל תקופת ביצוע המתקן, ישגיח בקביעות על אופן הביצוע הנכון וישמש בא-כוחו של הקבלן. כל הוראה שתמסר למנהל העבודה מהמזמין תחייב את הקבלן.

31. אחריות על נזקים

הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמי והוא בלבד יהיה אחראי וישא בכל ההוצאות של כל נזקים חבלות, תאונות אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה או בקשר עם העבודות לפי מפרט זה, הנעשות על ידו ו/או על ידי עובדיו לכל אדם ו/או רכוש.

32. נזקים לעובדים

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים עפ"י דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. למען הסר ספק אין יחסי עובד מעביד בין המועצה ולעובדי הקבלן.

33. סילוק שיירים ולכלוך 

הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי לחלוטין. על הקבלן לנקות באופן יסודי את מקום עבודתו לשביעות רצונם המלאה של היועץ והמזמין.

חומרים ופסולת אשר המזמין לא ימצא להם שימוש חוזר, יישארו רכוש הקבלן והוא יהיה חייב לפנותם מאתר המבנה. פינוי החומר מהאתר יהיו על חשבון הקבלן.

פינוי כל הפסולת יעשה לאתר פסולת רשמי, ותעודה תסופק למזמין.

34. הפעלה זמנית של ציוד

ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המזמין. על הקבלן לדאוג שכל המסננים במערכת המים יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות למערכות נקיות וסופיות.

35. שילוט וסימון                    

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון יחידת הקירור, המשאבות, שסתומים, אביזרי צנרת וכו'.

השלטים יהיו עשויים חומר פלסטי בעל 3 שכבות "סנדויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 5 מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה ואת כיוון הזרימה בה.

36. בדיקת לחץ ושטיפת המערכות

עם גמר התקנת המערכות יערוך הקבלן בדיקות לחץ אשר במסגרתן יבצע את הפעולות הבאות:

צנרת המים - תיבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של 1.5 פעם לחץ העבודה המירבי של המערכת, אך לא פחות

מאשר 12 אטמוספירות. אביזרים רגישים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה.

כל החיבורים יבדקו לנזילות. הבדיקה תחשב כמוצלחת אם לא תתגלינה כל נזילות ואם לא יבחינו בירידת לחץ

לאחר 24 שעות בהן המערכת תחת לחץ. לאחר סיום מוצלח של בדיקת הלחץ תישטף הצנרת במים להוצאת

לכלוך ושיירים. השטיפה תעשה בתוך הצנורות בלבד. נחשונים וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו.

37. הדרכה

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן.

תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצרכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.

38. תיקי הסבר לתפעול ואחזקה

לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים המכילים כל אחד חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו.

כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך:

 • תוכן עניינים.
 • תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה, הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצרן הציוד, טיפולים תקופתיים וכו'.
 • רשימת ציוד וחלקי חילוף, עם מק"ט יצרן, כתובת ומספר טלפון.
 • קטלוגים של הציוד.
 • מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן.
 • מערכת דיאגרמות של המתקן.
 • דו"חות הפעלה וויסות של המתקן.
 • טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק המנוע, אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם המתנע.
 • טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטיחות עם ציון הכיול של כל אחד מהאביזרים הנ"ל.
 • טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הקריאה של כל אחד מהאביזרים.
 • העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו.
 • דו"ח בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך.
 • העתק אישור מכבי אש לכל החומרים שנעשה בהם שימוש למעט מתכות וכל אישור נוסף שידרש במהלך העבודה.

39. קבלת המתקן

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת יחידת הקירור וקבלת אישור למתקן החשמל, יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן.

על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.

קבלת המתקן תעשה:

 • רק לאחר הודעה בכתב מקבלן מזוג אויר שהמתקן מוכן למסירה.
 • רק לאחר מסירת תיקי מתקן כולל דו"חות ויסות מלאים.
 • רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו במשך תקופה של 14 יום.
 • אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שידרש לכך, ולפני התחלת תקופת האחריות.

40. אחריות ושירות

א. הקבלן יתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב הביצוע והן באיכות החומרים,. וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הינם בהתאם לנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות.

 • הקבלן יהא אחראי במשך תקופת האחריות, תקופת הבדק, החל מיום קבלת המתקן ע"י המזמין, לפעולה תקינה של המתקן ובמקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים הדרושים לרבות החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ ו/או המזמין.
 • הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך 24 חודשים מיום מסירת המתקנים במלואם. האחריות תגובה באחריות היצרנים ללא הגבלה מזמן האספקה. במשך תקופה זו ייתן הקבלן שרות מלא למתקן, כולל חומרים מתכלים כגון: מסננים, כימיקלים, חומרי סיכה וכו'.
 • מודגש שהשרות והאחריות כוללים תחזוקה מונעת בנוסף לטיפולי שבר. התחזוקה המונעת תהיה לפי המלצות יצרני הציוד ולפי המפרט המצורף ותעשה בתאום עם המזמין. לשם כך על הקבלן להכין תכנית תחזוקה שנתית.
 • הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שירות שתתקבל עד 09:00 באותו היום, וקריאת שרות אחרי 09:00 תוך 24 שעות, ולבצע את התיקון תוך הזמן הקצר ביותר, תוך הפרעה מינימלית של עבודת המתקן. אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר משבוע מתאריך הודעת היועץ או המזמין - יוכל המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן, ולתבוע את הוצאות התיקונים בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ ו/או באופן אחר.

  קריאת שירות לתקלה המשביתה את המערכת תענה מידית תוך 4 שעות.
 • במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, רשאי היועץ, לפי שיקולו הוא, להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנתיים מיום קבלתו מחדש של המתקן או חלק ממנו לאחר התיקון על ידי הקבלן.
 • האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל אלמנטי המתקן ללא יוצא מהכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בעבודות השונות כמפורט בפרק 15009 של המפרט הכללי, הפעלות תקופתיות של ציוד הטעון הפעלות תקופתיות, ביקורת וכיול אביזרי פיקוד, החלפת מיסבים  וכו'.
 • הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העשויים להיות דרושים לתיקון המתקן לפי דרישת היועץ והמזמין.
 • מועד קבלת המתקן יחשב בתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן נתקבל ללא כל הסתייגויות מסיבה כלשהי.

ברור לקבלן כי רק לאחר קבלת מכתב הקבלה הנ"ל תחל האחריות הנדרשת, אפילו אם הקבלן ידרש להפעיל חלקים מסויימים של המתקן או את המתקן בשלמותו לפני השלמתו באופן סופי.

הגשה:

 • מחיר המכרז 2000 ש"ח (לא יוחזרו למציע).
  אי-מילוי תנאי זו ישחרר את הרשות מלדון בהצעה.
 • סכום הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז הוא 16,000   מתאריך 15.5.2024 ועד לתאריך ה-16.6.2024 . המועצה תהיה רשאית להציג את הערבות לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על ההסכם המצ"ב מכל סיבה שהיא, תוך עשרה ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז או לא ימציא את ערבות הביצוע תוך 14 יום מיום שהוכרז כזוכה במכרז.
  הערבות הבנקאית לפי הנוסח שבתוספת להזמנה זו.
  המחאות פרטיות, שטרות או ערבות של חברת ביטוח, לא יתקבלו כערבות.
  עפ"י דרישת הרשות, יחויב המציע להאריך את תוקף הערבות שניתנה.
  אי-מילוי תנאי זו ישחרר את הרשות מלדון בהצעה.
  עם חתימת ההסכם ערבות ביצוע בסך 30,000 ₪ עד לסיום הביצוע.
 • סיור הקבלנים ייערך  בתאריך  14.4.2024  בשעה 11:00 - מקום מפגש: מועצה האזורית מגילות ים המלח  סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  בתאריך 15.5.2024 עד שעה  14:00  .
 • התקופה בה תיחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • מקום וזמן לקבלת פרטים הקשורים לפרויקט   הנ"ל יהיה   danon@dead-sea.org.il
  ולא  יאוחר  מה-12.5.2024 עד שעה 12:00

הגשת ההצעה

 • על המציע לרשום בכתב הכמויות  המצורף  למסמכי  המכרז  את המחיר המוצע על ידו לכל סעיף בכתב הכמויות , המחיר יהיה ללא מע"מ, בטור הסיכום יוסיף המציע את המע"מ ויציין את הסך הכל של הצעתו כולל מע"מ.
 • שני העתקים של כתב הכמויות ייחתמו ע"י המציע במקום המתאים ויסומנו בראשי תיבות בכל דף.
 • שני העתקים חייבים להיות זהים. במקרה של אי-התאמה באחד העותקים לעומת העותק השני, יתוקן מחיר היחידה לפי העותק שבו מופיע מחיר יחידה נמוך יותר. במקרה של אי התאמה בין סה"כ הרשום ליד הפריט לבין הסכום שנתקבל מהכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה שלו, יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום שנתקבל מהמכפלה. מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.
 • ההצעה תכלול את המסמכים הבאים, כשהם חתומים כאמור:
  • הצעה לביצוע עבודה - כתב הכמויות ממולא כהלכה (2 העתקים).
  • תכנית העבודה וטבלה לשלבי התקדמות העבודה.
  • לו"ז לביצוע העבודה, אשר מציין את  המועד לסיום העבודה.
  • רשימת הציוד לביצוע העבודה, הכוללת פירוט הציוד הנמצא ברשות המציע והציוד שבדעתו להזמין, לחכור וכד'.
  • ערבות להשתתפות במכרז, כאמור בסעיף  (ב).
  • נוסח החוזה חתום ע"י המציע.
  • נספח ביטוחים חתום
  • שלושה מכתבי המלצה מגופים פרטיים ו/או ציבוריים על פיהם המציע ביצע עבודות דומות ובהיקף דומה  בשלוש השנים האחרונות,  ההמלצות תכלולנה אישור בדבר טיב העבודה ועמידה בלוח הזמנים. תנאי זה הינו תנאי סף במכרז.
 • כל שינוי שיעשה ע"י המציע במפרט הטכני, בכתב הכמויות, בתכניות, בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם ע"י תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד, עלול לגרום לפסילת ההצעה. במקרה שלא יציין מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות/הצעת המחירים עלול לפסול את ההצעה.
 • על טופס ההצעה רשאי לחתום רק הקבלן המגיש את ההצעה. כאשר מדובר בחברה, רשאי לחתום מי שהוסמך לחתום בשם החברה לפי תקנון החברה ובתוספת חותמת החברה.

 

פרטים נוספים

 • בשעת הדיון בהצעה של המציע לביצוע העבודה, רשאית הרשות להתחשב ביכולת הכספית של המציע ובכושרו לביצוע העבודה, כפי שהדבר נבחן בעבודותיו הקודמות וכן בותקו ובניסיונו בעבודות כאלה ובעבודות דומות שבוצעו על ידו.
 • אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • בידי הרשות לקבל את ההצעה כולה או בחלקה. כן רשאית הרשות לחלק את העבודה נשוא המכרז בין מספר מציעים.
 • אין לראות באישור ההצעה ע"י וועדת המכרזים של הרשות/או למתן הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז משום כריתת חוזה לביצוע העבודה נשוא המכרז, וההתקשרות בין הצדדים תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת החוזה.
 • הרשות רשאית לבצע את העבודה בשלמותה ו/או בחלקה ו/או להגדיל ו/או להקטין את הכמויות.
 • המזמינה תזמין ביקורת טיב ממעבדה לבדיקת טיב עבודות שבוצעו וטיב חומרים שהקבלן השתמש בהם. דמי הביקורת בגובה 2% מערך החוזה יחולו על המציע וינוכו מכל חשבון חלקי של המציע ללא החזר. הבדיקות יבוצעו בהתאם למפרטים המצורפים למכרז, או בהתאם למפרט הכללי לעבודות הבנייה "הספר הכחול" או בהתאם להוראות המזמינה.
 • הרשות תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר חורגת מהאומדן.
 • הרשות תהיה רשאית לדחות הצעות של קבלנים שעימם הייתה בקשר חוזי לביצוע, ואשר לדעת הרשות לא עמדו בתנאי ההסכם שנכרת עמם.
 • המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, בין מיוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור,
  יובאו בכתב לידיעתם של כלל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני  או בפקסימיליה עפ"י הכתובת והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה.
 •  
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי ובכלל זה באם הגופים החיצוניים המממנים את הפרויקט לא יאשרו מימון הפרויקט כולו או מקצתו או חלקו.
  • אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט הוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במכרז.
  • המועצה מודיעה בזאת כי כניסת ההסכם לתוקף וביצוע העבודה נשוא המכרז מותנת בקבלת תוספת תקציבית מהגופים המממנים (להלן: "התוספת"), אשר טרם נתקבלה ואושרה ואשר על כן, לא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה נשוא המכרז בטרם קבלת התוספת והאישור האמור.
 • כל סטייה מההוראות המופיעות בהזמנה האמורה, עלולה לפסול את ההצעה.
 • המזמינה רשאית להעדיף מציע תושב המועצה האזורית מגילות ים המלח שכתובת מגוריו במרשם האוכלוסין של משרד הפנים הינה בתחום השיפוט של המועצה האזורית מגילות ים המלח ובלבד שהצעתו לא תעלה על 3% מהמחיר הנמוך ביותר שהוצע על  ידי מציע אחר ,ובלבד שהצעתו תעמוד בכל  תנאי המכרז.
 • עשתה  המזמינה שימוש בזכות המוקנית לה על פי  סעיף  יב  לעיל  ,מתחייב תושב  המועצה הזוכה כי  ישווה את הצעתו למחירי ההצעה הזולה ביותר ,וכי הוא  מוותר בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל  טענה או דרישה או תביעה כלפי  המזמינה בנוגע לדרישה להשוואת הצעתו להצעה  הזולה  ביותר  .ההשוואה תעשה כהנחה  על  כל  סעיפי  כתב  הכמויות.

מסירת ההצעות

 • על המציע להכניס את הערבות למעטפה נפרדת, ולהכניס את כל מסמכי המכרז הנזכרים, כולל המעטפה הכוללת את הערבות – למעטפה הנושאת את כתובת המחלקה למכרזים של הרשות.
 • את ההצעות (בשני העתקים) יש למסור במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר  מ  -  15.5.2024 שעה  14.00  ולחתום השתתפות במכרז.

                       

 בכבוד רב,

                                                                                                                                                                                                                                                           

__________________

                                                                                                                אריה כהן

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

פרק ב' – מפרט טכני מיוחד

1. היקף העבודה

העבודה הנכללת במסמכים אלו כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קניה, מכס והיטלים כלשהם, שחרור, מיסי נמל, הובלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקנה, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים למיניהם, ויסות ספיקות המים, הרצה והפעלה וכד'.

העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, לאספקה והתקנה של:

 • יחידת קירור מים.
 • משאבות סחרור מים.
 • צנרת מים בידודה ואביזריה.
 • מערכת פיקוד ובקרה.
 • מערכת חשמל מושלמת.
 • אספקת מכשירי מדידה.
 • אספקת תוכניות עבודה ותיק מתקן.
 • כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר כגון: זויתנים להגנת פינות, מסגרת עץ ברגים, מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צנרת, חומרים אקוסטיים, בולמי רעידות, שבלונות וכד', עבור מערכת מזוג האויר, אף אם לא צוינו במפרט זה ובתוכניות.
 • פיגומים למיניהם.
 • חבור זמני של כח ומאור לצורך ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין.
 • שרות ואחריות כמפורט.

לתשומת לב: קבלן מיזוג האויר הינו הקבלן היחידי בעבודה זו ולכן כל עבודות הזנות החשמל, ההתחברות, תאום, פירוק, פתיחת מעברים וכו' היא באחריות ותבוצע על ידו.

2החלפת יחידת קרור המים

נתוני היחידה יהיו כדלקמן:

 • תפוקת הקירור של היחידה תהיה 60 טון קירור, בתנאים של 70C מים קרים יוצאים מהמאייד ו- 350C אויר נכנס למעבה.
 • היחידה תהיה מושלמת ליעילות גבוהה מדגם שקט המיועדת לטמפ' חוץ גבוהה.
 • היחידה תהיה מיועדות לקירור בלבד, ותהיה מסוגלת לפעול (בתפוקה מופחתת, אך ללא פריקת דרגות) בתנאי חוץ של עד 500C בקיץ, ועד 00C בחורף. מעבר לטמפרטורות אלה, תפעל היחידה כשהיא פורקת דרגות בהדרגה.
 • היחידה תסופק מהמפעל מושלמת ומוכנה להפעלה.ֿ
 • היחידה תסופק עם מעבה מקורר אויר מוגדל לטמפ' חוץ גבוהה עם ציפוי הגנה מסוג "בלייגולד" על צלעות המעבה. סוללות המעבה יצויידו בשבכות להגנה מפני פגיעת ברד. השבכות יהיו מקוריות של יצרן היחידה, או שהן יאושרו על ידיו.
 • היחידה תכלול 2 מדחסי סקרול לפחות, ו- 2 מעגלי גז.
 • היחידה תהיה מטיפוס שקט. אמצעי ההשתקה  יכללו:
  • תא אקוסטי למדחסים.
  • מפוחים שקטים עם מהירות סיבוב נמוכה.
  • בידוד אקוסטי לצנרת.
  • משתיקים בצנרת הגז.
 • היחידה תכלול בנוסף סידור השתקה הכולל הקטנת מהירויות מפוח מעבה ע"י ווסת מהירות בפעולת לילה.
 • מערכת הפיקוד תכלול מיקרופרוססור שיכלול: פיקוד על טמפ' מים, התנעת מדחסים, פריקת דרגות, פיקוד מנועי מפוחים ומניעת מחזוריות קצרה. המערכת תכלול בנוסף מערכת הגנות מושלמת: לחץ נמוך, לחץ גבוה, הגנת טמפ' מים נמוכה, הגנת טמפ' דחיסה גבוהה, הגנת טמפ' מנוע ומגן קפיאה.
 • היחידה תכלול מערכת בקרת לחץ ראש ע"י בקרת סיבובי מנועי מפוחי המעבה, שתאפשר פעולה בקירור בטמפ' חוץ נמוכה.
 • היחידה תכלול שעוני לחץ ורשתות הגנה על תא המדחסים ושסתומי שירות ביניקה ובסניקה.
 • לוח החשמל יתאים לסטנדרטים בארץ כולל מפסק ראשי. לכל מדחס יותקן במקביל קבל לשיפור כופל ההספק ל-0.95. הקבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.
  היחידה תכלול התנעה מדורגת למדחסים.
 • רמת הרעש של היחידה המותקנת לא תעלה על dBA 58 במרחק 10 מטר מהצד הרועש ביותר של היחידה.
 • הקבלן יגיש את פרטי היחידה המוצעת על ידו – יצרן, דגם, תפוקת קירור וכד', בגוף הצעתו.

עבודות ההתקנה של יחידת הקירור

עבודות הקבלן יכללו את המטלות הבאות:

 • ניתוק ופירוק היחידה הישנה  ופינויה לאתר פסולת מורשה, או העברתה לרשות הקבלן.
 • הובלה, הנפה והתקנה של היחידה החדשה.
 • ביצוע התאמות במימדי הבסיס, באמצעות מסגרת פרופילי פלדה, שתונח על גבי הבסיס  הקיים.
 • ביצוע התאמות בצנרת המים המתחברת אל היחידה.
 • חיבור מחדש של הזנת החשמל ומערכת הפיקוד.
 • התקנה של מפסק דגל ומגן קפיאה חיצוניים חדשים בצנרת המים.
 • הפעלה והרצה בשיתוף נציג ספק הציוד.

3.  משאבות סחרור המים

 • המשאבות יהיו צנטריפוגליות, במבנה מונובלוק.
 • המשאבות יהיו בעלות נצילות גבוהה.
 • המשאבות יבחרו כך, שהמאיץ הנבחר לא יהיה הגדול ביותר המתאים לבית הלוליין.
 • בית הלולין יהיה מיצקת, המאיץ מברונזה והציר מפלב"מ.
 • מנוע המשאבה יהיה מיצרן שיאושר ע"י היועץ/המזמין, ויהיה בעל יעילות אנרגטית EI3.
 • הספק המנוע יהיה גבוה ב- 35% לפחות מההספק הנצרך של המשאבה בנקודת העבודה.
 • מסבי המשאבה יבחרו ל- 100,000 שעות עבודה.

4.  צנרת המים

 • צנרת המים, לרבות אביזרים כקשתות, הסתעפויות וכו' תהיה כולה מפלדה שחורה, סקדיול 40 ללא תפר, עם חיבורים בריתוך.
 • כל אביזרי הצנרת - קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו' יהיו אביזרים חרושתיים.
 • מחיר הצנרת יכלול את כל האביזרים והספחים למעט אלו המפורטים בנפרד. אביזרים כגון: אוגנים עוורים, פקקים, ניפלים, מופות, מחברים וכו', נקודות קבע, תמיכות/תליות, צביעת צנרת וכו', כלולים במחיר הצנרת.
 • הסתעפות תשולם לפי סוג האביזר. הסתעפות בקוטר הצינור הראשי תעשה באביזר "T" שישולם לפי קוטר הצינור הראשי. הסתעפות בקוטר הקטן מהצינור הראשי תעשה באביזר "נעל" חרושתי שישולם בהתאם לקוטר הצינור המסתעף. לא יאושר חבור ישיר בשום קוטר. לא תשולם הסתעפות בקוטר "2 ומטה גם מצינור מעל "2. בדוד הסתעפויות ישולם לפי קוטר צינור מסתעף.

5. אביזרי צנרת

 • כללי – כל השסתומים יותקנו במקום ובצורה שתאפשר גישה נוחה לטיפול. כל אביזרי המתכת
  בחלל תקרה יבודדו למניעת נזילות. כל השסתומים בקוטר " 3 ומעלה יהיו עם אוגנים. מחיר האוגנים כלול במחיר האביזרים.
 • שסתומי ויסות - יהיו מטיפוס הניתן לויסות ולניתוק. עם אפשרות לויסות כפונקציה של הפרש לחצים ובעלי אפשרות סגירה ללא שינוי SET POINT. השסתום יהיה עם אפשרות ניקוז. השסתום מתוצרת A&T או "CRANE".
 • שסתום כדורי יהיה עד קוטר "2 וישמש לניתוק. השסתום יהיה עם צוואר ארוך לבידוד מושלם. השסתום עם מעבר מלא. השסתומים יהיו עם גוף ברונזה וכדור ברונזה מצופה כרום.
  השסתומים יהיו מתוצרת "שגיב" מסדרת "הקו הכחול".
 • שסתום פרפר – יהיה מקוטר "3 ומעלה עם צוואר ארוך לבידוד מושלם. השסתום יהיה עם תמסורת חלזונית, גוף פלדה צבוע אפוקסי, ציר פלב"ם, מדף יציקה וציפוי רילסן, שרוול EPDM השסתום יהיה מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" B-7 .
 • אל חוזר – יהיו מטיפוס הרמה כנגד קפיץ, עם מבנה תעשייתי – גוף פלדה ופנים מפלב"ם ניתן להחלפה. השסתום מתוצרת "רפאל" או "הכוכב" או "ברמד".
 • מסנן – יהיה מטיפוס "Y" עם רשת פלב"ם 60 מש. המסננים יצויידו בשסתום ניקוז כדורי. המסנן מתוצרת "רפאל" או "הכוכב".
 • מד טמפ' מים – יהיה מזכוכית עם מעטה ברונזה באורך "8 עם כיסים מפלב"ם. המדים יהיו מתוצרת "סיקה".
 • שעוני לחץ מים – יהיו עגולים בקוטר "4 עם מילוי גליצרין. בהתקנה חיצונית הם יהיו עם גוף פלסטי אטום מתוצרת "מגן אפק". השעון יסופק עם שסתום מחט 4 דרכי.
 • שסתום שחרור אוויר – יהיה מברונזה. השסתום יותקן אחרי שסתום כדורי. השסתומים בקוטר "3/4 תוצרת "רפאל" או "בראוקמן".
 • שסתום בטחון – יהיו מברונזה תוצרת "B-G" דגם 74 או WATTS דגם 170.
 • מחברים גמישים - יהיו מטיפוס גל כפול מנאופרן מחוזק עם אוגנים. המחברים יהיו עמידים ב-PSI 250 ב-C °250 המחברים יהיו מתוצרת MASON.

6. בידוד הצנרת ואביזריה

 • צנרת העוברת גלויה על הגג, לרבות הקשתות וההסתעפויות בצנרת זו, תבודד ביציקת פוליאוריתן מוקצף, בתוך שרוולי פח מגולבן צבוע לבן בתנור. עובי הבידוד – 50 מ"מ. תפרי עטיפת הפח יופנו תמיד כלפי מטה, באופן שימנע חדירת מי גשם.
 • כל אביזרי הצנרת יבודדו בגומי ספוגי בעובי הבידוד של הצנרת, עם עטיפה בתחבושת ארג ובשתי שכבות של "סילפס".

7. עבודות חשמל    

 • כללי
  תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שכל ציוד החשמל ומערכת החשמל צריכה לקבל בנוסף גם אישור היועץ.
 • עבודות שתתבצענה ע"י קבלן מזוג האויר:
  • התקנת לוח חשמל חדש להפעלת יחידת הקירור והמשאבות.
  • כל החיווט, המובילים והמוליכים לכוח ולפקוד מלוח החשמל אל הציוד המופעל ואל שאר האביזרים השונים.
  • התקנת מנתקי בטחון לכל ציוד הנדרש לכך.
  • העברת ביקורת של בודק מוסמך.
  • תצלום תרמוגרפי של לוח החשמל בהפעלה ובסוף כל שנת שרות ואחריות.
  • התקנת קבלים לשיפור כופל ההספק.

   כל מערכות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לחוק בפיקוח קבלן מיזוג האויר בהתאם לפרק החשמל במפרט ובהתאם לפרק 08 של המפרט הכללי ולחוקי חברת החשמל.

8. לצורך אישור מערכת החשמל יבצע הקבלן את השלבים הבאים:

 • עם התחלת הגשת החומר לאישור יכין הקבלן רשימה ראשונית של דרישות להזנות החשמל, ויוודא התאמת כבלי ההזנה הקיימים להספק היחידה החדשה.
 • תוכניות חשמל עם סכמות דיאגרמטיות חד קוויות המתארות את עקרון הפעולה.
 • אישור תוכניות החשמל יהיה עקרוני וכפוף לפרוגרמת הפעולה הנדרשת.
 • כל החומר יוגש לאישור היועץ ויועץ החשמל.
 • הקבלן רשאי להתחיל את עבודתו רק לאחר שקבל אישור סופי של כל התוכניות.

9. אינסטלציה חשמלית

הקבלן יספק וירכיב את כל קווי ההזנה והפיקוד מלוח החשמל ועד ליחידת הקירור, למשאבות וליתר חלקי הציוד החשמלי, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולתקנים המקובלים במקצוע ויעביר את המתקן את ביקורת חברת החשמל או בודק מוסמך. תעודת אישור לקבלת המתקן ללא הסתייגות ע"י בודק חברת החשמל או בודק מוסמך תימסר למזמין.

האינסטלציה החשמלית תבוצע בקוים כמתואר להלן, בין חלקי המתקן השונים לרבות מנועים, פיקוד, לוחות חשמל וכו' - ותהיה מושלמת על כל פריטיה בהתאם לתקנים ישראליים עדכניים.

כל האביזרים הסופיים יחוברו ע"י אנטיגרון וצינור גמיש תקני. כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו על ידי צינור פלדה מגולבן, כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד.

המוליכים בכבלים (חוטי החשמל) יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החיווט החשמלי.

כל קווי החשמל כבלי הכוח, יהיו מסוג XLPE-FR . כל הכבלים לאביזרים יהיו מסוג גמיש תקני.

חתך מוליכים לקווי פיקוד, לא יהיה קטן מ-1.5 ממ"ר.

חתך מוליכים לכח, לא יהיה קטן מ-2.5 ממ"ר.

עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי מסוג ראשי, וכן באישורו  של המזמין.

10. קבלים

 • הקבלן יתקין קבלים לשיפור כופל הספק של המדחסים עד 0.95. כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.
 • הקבלים יהיו בקבוצות של לא יותר מ-25 קוא"ר ולמתח עבודה של 440 וולט לפחות. כל קבל יצוייד באמצעי פריקה שיבטיחו כי תוך דקה לאחר הניתוק הקבל יפרק ויישאר עליו מתח שלא יעלה על 50 וואט.
 • הקבלים יותקנו בתוך מבנה יחידת הקירור, בהתאם להוראות היצרן.
 • מחיר הקבלים כלול במחיר יחידת הקירור.

11.   לוח החשמל

הקבלן יספק וירכיב לוח חשמל להזנה ולהפעלה של כל רכיבי מרכז האנרגיה.

בנית הלוח וביקורת התכניות יהיו לפי דרישת היועץ ובהתאם לדרישות פרק 08 במפרט הבין משרדי, יצרן הלוחות יהיה עם ISO-9000. היצרן יאושר ע"י היועץ.

הלוח יכלול את המתנעים, המפסקים, אביזרי עזר, מנורות ביקורת, חיבורי פנים לתפעול מדורג ואת כל הבקרים ואביזרי הבקרה - הכל בהתאם לנדרש בהמשך המפרט.

החיבור החשמלי של חלקי המערכת השונים יבטיח הפעלה מודרגת - עם השהייה בין מנוע למנוע לפי תפ"מ שיוגש לאישור.

לאחר הפסקת חשמל חיצונית וחידושה, תופעל המערכת מחדש באופן הדרגתי ואוטומטי.

הלוח יכלול את המתקנים המפורטים במפרט המיוחד, במפרט הבין משרדי וכמינימום המפורט להלן:

א. כללי

 • כניסת כבלים ללוח תהיה מלמטה.
 • מהדקי כניסה ראשיים ללוח יהיו מסוג לא פריק כולל כיסוי.
 • שטח חתך מינימלי לחיווט בלוח 1.5 ממ"ר.
 • אין לרדת בחתך המוליכים בחיווט הלוח.
 • יש להתאים מוליכים בלוח ובצרכנים לגודל ההגנה.
 • בלוח תשמר רזרבת מקום של 30% לפחות.
 • מגענים ובוררים בלוחות יאופיינו לפי AC-3 ובדרגה אחת יותר גבוהה מהזרם    המקסימלי המתוכנן (דרגת הגנה).
 • לכל מגען בלוח תהיה נורת סימון לחיווי פעולה בחזית הלוח.
 • הגנות מפוחים ונורות סמון בלוחות תהיה PKZM.
 • מפסקי פחת יהיו מסוג TYPE A.
 • ממסרי פיקוד יהיו מסוג נשלף כולל "לד" לחיווי מצב הממסר.
 • רכיבי הפיקוד בלוחות יחווטו בצורה פרטנית – כל יחידה תקבל חיווט בנפרד מריכוז החיווט המתאים למניעת הפרעות בעת החלפת רכיב בלוח (לדוגמא: אין לשרשר מספר ממסרים דרך מוליך אפס בודד).
 • בלוח תותקן תאורה פנימית בגופים אטומים.
  התאורה תופעל ע"י מיקרוסוויץ בדלת הלוח.
 • רכיבים המותקנים בדלתות בלוח ימוגנו  בחלק הפנימי של הלוח ע"י לוח פרספקס
  מתאים למניעת מגע (מעבר לדרגת המיגון של הרכיב עצמו).
 • בגמר העבודה יש לספק חומר טכני מפורט על כל מרכיב בלוח.
 • בגמר העבודה יש לעדכן את תוכניות הלוח במספור שיקבע ויינתן לאחר סימון המספור בתכנית חד קווי AS MADE.
 • הלוח ישולט בחזית עם מספור הכולל זיהוי לוח ומעגל מזין וחתך הכבל המזין.
 • כל הגידים והכבלים בלוח יסומנו בשילוט מתאים כולל סימון L1,L2,L3  בכניסת ויציאת מפסקים.
 • דלתות הגישה יהיו עם סגר מהיר, פרפר, עם אפשרות נעילה (מפתח אחיד לכל הלוח) ובנוסף הכנה למנעול תליה.
 • פתחי האוורור ללוח יהיו עם מסנן.
 • מפסקים ראשיים יהיו עם אפשרות נעילה ותיוג.
 • הלוח יכלול הכנות לגילוי אש ומערכת כיבוי בגז (הן בפיקוד והן במבנה הלוח).
 • הלוח יכלול תא לתוכניות הלוח, עם שילוט בחזית (תוכניות הלוח מאחורי הפנל), התא יתאים לתוכניות בגודל A4.
 • יש לאטום חדירות ללוח בחומר מעכב בעירה KBS.
 • בחזית הלוח יותקן שלט סנדביץ' המציין מהיכן מוזן הלוח, מספר מעגל, גודל קו הזנה.
 • צבעי מהדקים
  • מהדק חשמל – אפור.
  • מהדק בקרה – כתום.
  • מהדק תקשורת – כחול.
 • צבעי חוטים
  חיווט VDC24, סגול, אפור.
  חיווט VAC24, לבן, כתום (כתום מופע ולבן אפס).
  חיווט VAC230, חום, כחול, צהוב ירוק.
 • סימונים
  סימון כל הגידים כולל סימון מפסקים/מנתקים/בוררי הזנות עם סימון L1,L2,L3 סימון כל האביזרים בלוח לפי המסומן בתוכניות עם שילוט מתאים.
  בציוד נשלף יש לסמן את האביזר הנשלף וסימון נוסף בבסיס.
  סימון על פנלים לגבי נוכחות אביזרים מאחורי הפנל כולל סימון בתוכניות.
  מספור פנלים לצורך החזרה מהירה.
  סימון אזהרה לגבי מוליכי אפס (כאשר הלוח כולל צבע שונה).
  סימון פאזות בפסי צבירה, עם שילוט ברור ועמיד כנ"ל לגבי פסי אפס והארקה.
  סימון כיסויים לפסי צבירה, פסי אפס והארקה, כולל סימון מתאים ושלט אזהרה.
  בוררים עם שתי כניסות ויותר תסומן כל כניסה בנפרד בשלט סנדוויץ על הכבל.
  סימון כבלים שנכנסים ללוח משני הקצוות במספר מעגל, מאחורי כל פנל שמותקן ציוד חשמלי יש לסמן עם שלט מתאים את סוג הציוד כמו שמוגדר בתוכניות.
 • צבע שלטים בלוח
  שילוט רגיל רקע שחור אותיות לבן.
  שילוט חירום רקע אדום אותיות לבן.
 • שילוט סנדביץ יחוזק בברגים.
  שילוט מודבק על אביזרים בדבק דו צדדי בלבד (לא מאושר דבק מהיר).
 • מבנה הלוח
  • הלוח יכלול:
  • בשדה ראשי יותקן אמפרמטר ראשי וולטמטר ראשי עם מפסק בורר.
  • 3 נורות עבור 3 הפאזות הראשיות עם לחצן ניסוי.
  • נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע.
  • נורות צהובות לציון ציוד בהמתנה.
  • נורות אדומות לציון הפרעות במערכת. כגון: עומס יותר בפעולת כל מנוע. נורה נפרדת לכל אחת מההפרעות במערכת. הנורות ידלקו כל עוד לא תוקנה התקלה.
   בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע, תפעל המנורה הירוקה רק כאשר המנתק סגור.
  • נורת סימון לציון מתח פיקוד בלוח.
   כל הנורות יהיו מוזנות ממתח 220 וולט. הנורות תהיינה מסוג MULTILED  עם שנאי אינטגרלי.
  • יותקן לחצן ניסוי לכל הנורות.
  • הלוח יצוייד במפסק זרם ראשי, עם ידית על הדלת, עם מצמד וסידור נעילה.
  • מפסק בורר "יד-מופסק-אוטו" לכל מנוע ומפסק בורר "מקרוב מרחוק". כל מפסקי העזר והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת, מטיפוס מסתובב כולל מגעי עזר לחיווי כל מצב, מחוברים למהדקים. במצב "מרחוק" תופעל המערכת מלוחית ההפעלה מרחוק.
  • מכשירי המדידה יכללו אמפרמטרים עם לוח קריאה מרובע, במידות מינימום של 96 מ"מ עם רמת דיוק של 5%.
  • ממסר משולב נגד חוסר פאזה, היפוך פאזה ושינוי במתח של 15% עם ריסט אוטומטי ועם נורת בקרה על פני הלוח + מגע עזר מחובר לבקרה + פיקוד.
  • ממסרי פיקוד כולל לד, חיווי וסימון כפול בבסיס ובממסר.
  • ממסר ריכוז תקלות עם אפשרות העברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי או מגעים יבשים.
  • בית תקע חד-פאזי ובית תקע תלת פאזי, כ"א 15 אמפר. מוגנים ע"י מאמ"ת + פחת.

   הציוד יסודר בשדות. שדה לכל ציוד.
   כל המפסקים יכללו מגעים יבשים לאינדיקציה בבקרה על מצב המפסקים.
   כל אביזרי החשמל בלוח יהיו מיועדים לזרם קצר של 25 ק"א לפי תקן VDE-0641.
   כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור 230/230 או 230/24 וולט מבודד מהארקה.
   לכל מנוע יותקן מפסק זרם מופעל ביד והגנות אוטומטיות לקצר ולעומס יתר.
   מבטחים למנועים יהיו בעלי תכונות מיוחדות המתאימות, למנועים ויעמדו בזרמי ההתנעה של המנועים. המבטחים ייבחרו בהתאם לזרמים הנומינליים כנדרש, במטרה למנוע נפילת במא"ז בזמן התנעה. למטרה זו יש להשתמש מאמ"תים עם השהייה.
   המבטחים למנועים בגודל מעל 10 כ"ס יהיו בגודל 25 אמפר ויהיו חצי אוטומטיים בעלי אפשרות ויסות, והגנה מפני זרמי קצר.
   המבטחים למנועים בגודל מעל 10 כ"ס יהיו חצי אוטומטיים עם הגנה מגנטית לזרמי קצר והגנה תרמית מתכוונות ליתרת עומס, עם אפשרות ויסות (מאמ"ת).
   מבטחי הפיקוד יהיו מהדגם הנ"ל ובגול 25 אמפר.
   לא יורשה שימוש בנתיכים.
   כל המגענים יהיו בדרגה אחת מעל הנתונים הנומינאליים של עומסים, לפי AC-3 - מיליון פעולות.
   הלוח ייבנה כארון פח סגור מכל הצדדים. מורכב מתאים במספר הדרוש ומחוברים למערכת הארקה. הלוח יהיה מטיפוס של גישה מלפנים, עם פנלים, מוצב על מבודדים, סגור ע"י דלתות ויהיה עמיד בפני חדירת לחות ואבק, כולל אטימה מסביב לדלתות. הלוח יצוייד בדלת חיצונית אטומה ונעולה, שמאחוריה דלת פנימית המכילה את כל המפסקים, הבוררים, מכשירי המדידה  ונוריות החיווי.
   הלוח ייבנה מפח "דקופירט" בעובי של 2.0 מ"מ לפחות. מנוקה מחלודה ומשמן בתהליך כימי וצבוע שתי שכבות של צבע אפוקסי קלוי בתנור.
   הלוח על כל אביזריו יבנה לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי קצר של 25 ק"א, העלולים להיווצר בו.
   יציאות למנועים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקו התחתון של הלוח, בהתאם לתנאי העבודה. המהדקים יהיו מטיפוס שבו הגיד המוליך מתהדק ע"י פחית ולא ע"י בורג, עם אפשרות סימון על גבי המהדק. יציאות מעל 60 אמפר תחוברנה ישירות לאביזרים המתאימים.
   פסי הצבירה יעשו מנחושת אלקטרוליטית, המבודדים וכל חיווט הפנים המסופק א הוא יהיה עם בידוד תרצי פלסטי נטול הלוגן. עגלי פיקוד שונים ייעשו מחוטים בצבעים שונים. ההרכבה הפנימית תהא על פרופילים סטנדרטיים עם אפשרות של הזזה ושינוי. במקרה ל תוספת ציוד.
   האביזרים והמכשירים המורכבים על הלוח וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו באמצעות שלטים בגודל מתאים כשהכתוב חרוט בתוך גוף השלט באופן שגוון באותיות יהיה שונה מגוון הרקע. כמו כן יסומנו כל מהדק וכל קצה של כל מוליך. כל השלטים יהיו ברורים וייקבעו בצורה יצירה וחזקה. שני הקצוות של כל מוליך יסומנו ע"י שרוול מושחל ועליו מספר מזהה.
   המתנעים, הממסרים, המגענים ושאר אביזרי הלוח, יהיו מהתוצרת המשובחת ביותר, ויאושרו ע"י המזמין ויועץ החשמל.
   הלוח יבוצע בכפיפות ל"תקנות בדבר כללים להתקנת לוחות", אשר פורסמו בקובץ והתקנות הממשלתי האחרון.
   תכניות החשמל ומערך הלוח יימסרו לבדיקה ואישור של המהנדס היועץ והמפקח לפני התחלת הביצוע. רק לאחר שהתכנית תיבדק ותאושר על ידם (תוך הכנסת תיקונים, שינויים וכו' - במדיה ושהדבר יידרש), ראשי הקבלן להתחיל ביצוע ובהרכבה.
   הקבלן ידאג ויהא אחראי שהלוח יעבור את ביקורת חברת החשמל, או בודק מוסמך ואישור על כך יועבר למזמין.
   בלוח יותקן תא נפרד עם מהדקים במתח נמוך להתחברות למערכות גילוי אש ומערכות בקרה.

12. מתנעים ומפסקים

כל המתנעים ללא יוצא מהכלל יהיה מהתוצרת המשובחת ביותר. המתנעים יכללו כל אחד את כל החלקים, האביזרים ומגעי העזר, הדרושים כדי שהמכשיר יהיה מושלם עבור המנוע או חלק הציוד אותו הוא משמש.

כל המתנעים ללא יוצע מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו, כל אחד, סידור בטחון ליתרת זרם של שלוש הפאזות, סידורי הגנה בפני זרם קצר, מפני מפל מתח, חוסר פאזה ומגעי עזר במפסק מספיק לחיבורים הפנימיים הנדרשים גם כאשר לפני המתנע מורכב מפסיק זרם מאמ"ת וכד'.

מתנעים מודרגים יצויידו, כל אחד, בסידור המבטיח את הפסקת הזרם במקרה שהמתנע לא יעבור מדרגה אחת לשנייה. הסידור הזה נוסף לסידורי הביטחון וההגנה כמפורט לעיל. כל הסידורים הנ"ל יותקנו בגוף המתנע ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.

יועץ החשמל והיועץ יאשרו את יצרן הציוד זכותם לדרוש יצרן מסוים ללא תוספת מחיר.

13.  קבלים

 • הקבלן יתקין קבלים לשיפור כפל הספק של המנועים עד 0.95. כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.
 • הקבלים יהיו בקבוצות של לא יותר מ-25 קוא"ר ולמתח עבודה של 440 וולט לפחות. קבל יצוייד באמצעי פריקה שיבטיחו תוך דקה לאחר הניתוק הקבל יפרק ויישאר עליו מתח שלא יעלה על 50 וולט.

14.  רשימת יצרנים

 • הלוח יהיה מתוצרת: "בן רם שריג", או "קצנשטיין" או "ארד" או "אלקטרה".
 • מפסק זרם עד 60A יהיה מטיפוס שקט תוצרת "קלוקנר מילר" או "סוקומק" או "ברטר".
 • מפסק זרם מעל 60A יהיה מתוצרת "קלוקנר מילר" או "M.G" .
 • לחצנים יהיו תוצרת "קולקנר" או "טלמכניק".
 • קונטקטורים וריליים ליתר זרם יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר מילר" . כל קונטקטור יכלול מגעי עזר.
 • ממסרים יהיו תוצרת "איזומי" או "אומרון" או "קולקנר" ממסרי השהייה תוצרת "טלמכניק" עם אפשרות כיוון + לד מתח "+ לד קריאה.
 • מתנעים יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "מרלן ג'רן".
 • קבלים יהיו מתוצרת "סימנס" או "אלקו" או "AEG". בקר כופל ההספק יהיה תוצרת "SOLCON" או "M.G".

15.  מערכות הפעלה, בקרה וויסות        

פיקוד משאבות הסחרור

 1. המשאבות תופעלנה מהלוח הראשי ומלוחית הפעלה מרחוק בדלפק הקבלה.
 2. בלוח יותקן בורר החלפה בין המשאבות.
 3. המשאבה התורנית תשתלב בסדר ההפעלה עם הצ'ילר.

פיקוד יחידת קירור המים

א. היחידה תפוקד ע"י פיקוד עצמאי לשמירת טמפ' המים היוצאים.

ב. היחידה תוגן ע"י מפסק זרימה ומגן קפיאה חיצוניים.

היחידה תכנס לפעולה רק לאחר קבלת אינדיקציה לפעולה תקינה של המשאבה וההגנות.

 

לוח הפעלה מרחוק

לוח ההפעלה מרחוק יותקן במקום שיקבע ע"י המזמין, ויכיל על פניו:

 • מפסק להפעלת המערכת.
 • נורת סימון ירוקה למצב עבודה תקין.
 • נורת סימון אדומה לריכוז תקלות.

16.  בדיקה כיוון והפעלה                    

הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון המתוארות להלן.

כל הבדיקות והכיוונים יעשו בפיקוח מהנדס מוסמך מצד הקבלן.

הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות הודעה מוקדמת לביצוע הבדיקות תמסר ליועץ והמפקח בכתב.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר.

יחידת קירור המים - תבדק ותכוון להבטיח שהספיקה והטמפרטורות המתקבלות הינן בהתאם לתכניות ולדרישות המפרט, הן בקירור והן בחימום.

מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י היועץ והמפקח.

ב. מערכת צנרת המים תשטף להוצאת לכלוך ושיירים ותכלול החלפת המסנן בכניסה למשאבה עד לניקוי מוחלט של הצנרת.

ג.  המשאבה ומערכת המים יבדקו ויכוונו להבטיח שהספיקה המתקבלת הינה בהתאם לתכניות ולדרישות המפרט.

ד.  דו"ח המציין את תוצאות בדיקת אמפרז' של המנועים בעומס מלא ימסר לאישור היועץ והמפקח.

הדו"ח יוגש בצורת שטבלה בה יצויינו המנועים השונים תפקידם, ורישום עבור כל מנוע, הכולל:

הספק המנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם.

ה. דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד, המדידה והבטחון במערכת מיזוג האויר , ימסר לאישור היועץ והמפקח. הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצויינו ערכי הכיוון.

עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך תקופה של 14 יום לפחות, בתקופת הקיץ.

לפני קבלת המתקן יפגין הקבלן את פעולתו התקינה של מתקן מיזוג האויר בנוכחות היועץ והמפקח ולשביעות רצונם.

 

אישור קיום ביטוחים

הנדון: אישור עריכת ביטוח על שם _____________

                ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה (להלן"המבוטח")

                                                         מכרז   _____________

                                                         עבודה _____________

 

אנו החתומים מטה _____________ חב' לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פרויקט הקמה

___________  גוש _________ חלקה___________.

למשך תקופת בניה המוערכת החל מיום_________-  ועד יום _____________                (בתוספת תקופת בדק של 24 חודשים).

 1. פוליסה לביטוח כל הסיכונים (לעבודות קבלניות) הכוללות את פרקי הביטוח המפורטים בהמשך, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט 2011.

פרק 1 – ביטוח עבודות ההקמה לרבות ערכם של חומרים המסופקים לשם הקמת הפרויקט (להלן – עבודות ההקמה) במלוא ערכן מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי עקב הסיכונים המקובלים בביטוח כל הסיכונים קבלנים במשך תקופת ביצוע העבודות וכן מפני אבדן או נזק הנגרם במשך תקופת הבדק ו/או גילוי נזק במשך תקופת הבדק עקב סיבה הנעוצה בתקופת ביצוע עבודות הקבלן.

סה"כ ערך העבודות המבוטחות _______________.

הפרק כאמור יורחב לכסות:

אבדן או נזק הנגרם לציוד , כלים, ואמצעי ביצוע שהובאו לאתר ע"י הקבלן ו/או קבלני המשנה במלוא ערכם (לפחות 10% מסכום הפרויקט).

הוצאות הדרושות לשם פירוק והריסה, פינוי הריסות, תמיכה או חיזוק, תשלום רישוי ואגרות מחדש וכן שכרם של מודדים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים , עקב נזק המבוטח על פי פרק זה לפוליסה בגבול אחריות שאינו נופל מסכום השווה ל – 10% מערך העבודות המבוטחות כאמור

רעידת אדמה , נזקי טבע, גניבה ופריצה

נזק לרכוש שעובדים עליו שלא יופחת מ- 500,000 $

נזק לרכוש סמוך שלא יופחת מ- 500,000 $

 

 1. ביטוח חבות כלפי צד שלישי עקב ביצוע העבודות הן במשך תקופת הביצוע והן במשך תקופת הבדק , בגבול אחריות שלא יפחת מסכום השווה ל 2,000,000 $ לאירוע ולתקופה.

 

 1. למטרות הפוליסות הנ"ל

   המבוטח בפוליסה חבות מעבידים וצד שלישי יהיה ו/או המועצה האזורית מגילות ים המלח.

 1. בכל הפוליסות הנ"ל נכללים הסעיפים הבאים:

4.1 ביטול זכות שיבוב כלפי המועצה אזורית מגילות.

         4.2 סעיף אחריות צולבת

         4.3  סעיף הקובע שביטול הביטוח, אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת שתימסר

                 למוא"ז במכתב רשום 60 יום לפני מועד הביטול או אי חידושו.

 

 1. הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות , לתשלום השתתפויות העצמיות ומילוי כל החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.

 

 1. בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים את הכיסוי בפוליסות כאשר התביעה מעוגנת בנזק לבניינים, מנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, חפירות צינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים, קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער, זיהום תאונתי וכל חריג בפוליסת האחריות המקצועית המתייחס לתכנון ופקוח לאבדן מסמכים , הזמנת חומרים, איחור ואי יושר עובדים.

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

 

_____________                 _____________                  _______________

חותמת המבטח                               שם החותם                             תפקיד החותם

 

 

 

 

מסמך ג' - כתב הכמויות

 

1.  התחשבות עם תנאי המפרט:

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט על כל פרטיהם. אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי היועץ ו/או המזמין כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 

2.  הסתייגות:          

 

גילה הקבלן פריט חסר או פריט שלא ניתן להשיגו, יפנה את תשומת ליבו של היועץ/או המזמין בזמן הגשת ההצעה. לא עשה כך - רואים את הקבלן כאילו כלל את הפריט החסר במחיר המוצע והוא מסוגל להשיג את הפריט בלוח הזמנים הנדרש.

 

3.  מחירי היחידה:

 

א.     כל אחד מסעיפי כתב הכמויות כולל אספקה, התקנה, חומרי ואביזרי לואי וכל הדרוש לקבלת מוצר מושלם הפועל בשלמות.

                 

ב.      תיאורי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה המתאימים יחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למתואר במפרט, בתוכניות ובחוזה העבודה. סכום מחירי הסעיפים יהווה את מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה סופית ליועץ ו/או למזמין.

 

ג.         מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:

 

1)    כל החומרים (בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם. לרבות הוצאות בדיקתם ואחריות על תקינותם.

 

2)   כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.

 

3)   השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות, פיגומים וכד'.

 

4)   כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט.

   

5)   כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד היסודות של המכונות.

 

6)   הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו', כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. להסיר ספק, כלולים בצוע כל העבודות ואספקת כל הציוד והחמרים המוטלים לבצוע ואספקה על הקבלן לפי מפרט זה, אפילו אלה עבודות בניה, וכן כל עבודה חומר וציוד הדרושים לבצוע מושלם של מערכת מזוג האויר, אפילו אין לכל הללו ביטוי בכמויות נשוא כתב הכמויות.

 

  7)    אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות שבוצעו.

 

  8)   המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מיסים, מיסי קניה על פריטים בודדים,דמי שחרור, בלו, מכס והיטלים אחרים.הכל בין קיימים, בין שיוגדלו ובין שיחולו בעתיד. מס קניה לא כולל מיסי קניה המוטלים על מערכות מזוג אויר.

 

9)       כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות והרצת המתקן והדרכת המזמין ונציגיו.

 

10)     כל הוצאותיו של הקבלן לתקופת השירות והאחריות.

 

11)    הוצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות הוצאות הנובעות מהכנה והספקה של תוכניות עבודה ומפרטי ציוד, עדכון תוכניות תוך כדי ביצוע העבודה, הכנת דיאגרמות, תוכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף הדרושים וכן כל ההוצאות המוקדמות והמקריות.

 

12)      הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.

 

13)   רווחי הקבלן והוצאות המימון.

 

4.  תוספות, הורדות ושינויים:

 

בכל מקרה של תוספות, הורדות ושינויים ו/או שינויים בפריטים הכלולים בכתב הכמויות, יחולו עליהם המחירים המפורטים בכתב הכמויות.

 

פריטים או עבודות אשר אינם כלולים בכתב הכמויות מחירם יקבע לפי מחירי מכרזים זהים.

 

גם לגבי כל העבודות הנוספות והשינויים יחשבו מחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, ככוללים את ערך ההוצאות הכלליות כמפורט בסעיף 3 לעיל.

 

5.  אופני מדידה מיוחדים

 

כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק 15 של המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון, אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט זה או בכתב הכמויות.

 

א.     בולמי רעידות

 

בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.

 

ב.     צנרת

 

מחיר הצנרת כולל את כל הספיחים, למעט אלו הנזכרים בנפרד, כגון: אוגנים, אוגנים עוורים, מופות, ניפלים, פקקי סוף קו, פקקי ניקוז, מעברים וכו', תמיכות, תליות וצביעת הצנרת. בדיקות לחץ כנדרש, שילוט וסימון כנדרש וכד'. הצנרת תמדד לאורך הציר כולל הספיחים ובקטרים עד-"2 ועד בכלל יכלול המחיר בנוסף קשתות והסתעפויות. מקוטר "3 ומעלה ימדדו הקשתות וההסתעפויות בנפרד.

להסתעפות "T", יחשב רק מוצר מוגמר של ביח"ר. הסתעפות "נעל" או "זקף" ישולמו כמפורט בכתב הכמויות בקוטר הצינור המסתעף.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שהמחיר כולל את כל האביזרים והספיחים שלא פורטו בנפרד בכתב הכמויות ושהסתעפות עד קוטר "2 ועד בכלל לא תשולם בנפרד גם אם ההסתעפות היא מצינור בקוטר הגדול מ- "2.

 

 1. לגבי תוספות שלא מתוארות במפרט, המחיר יקבע לפי סעיפים דומים הקיימים בכתב הכמויות, או לפי מחירי מכרזים דומים מתקופת העבודה.

 

הסכם לשדרוג מערכת מיזוג האוויר מכרז 10/2024

של המועצה האזורית מגילות ים המלח

שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ________ 2024

 

 

ב י ן :                                         מועצה אזורית מגילות ים המלח

(להלן - "המזמין" או "המועצה")

 

מצד אחד

                                   

 

ל ב י ן :                                      _______________________

                                                ח.פ. _______________

                                                מרח' ______________

                                                על ידי מנהליה המוסמכים לחתום

                                                ולהתחייב בשמה כדין

ה"ה __________ ת.ז. _________

ה"ה __________ ת.ז. _________

                                                (להלן- הקבלן)

                                                                                                                                                                                                         מצד שני

 

והואיל:  

 

והמזמין פרסם מכרז פומבי שמספרו 24/___ לשדרוג מערכת מיזוג האוויר של המועצה האזורית מגילות ים המלח, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ומסומן "א" (להלן – "הפרויקט" ו/או "העבודות" ) בהתאם למפרט הטכני, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, המצ"ב ומסומן "ב";

והואיל:

והקבלן הביע את רצונו להתקשר עם המזמין בחוזה זה, מבלי שתוקנינה לו זכויות נוספות כלשהן;

והואיל:

ולקבלן ידע, מומחיות ציוד אמצעים יכולת כלכלית וניסיון בביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז;

והואיל:

והקבלן הינו קבלן עצמאי שביכולתו לבצע התחייבויותיו במועדים הנקובים בחוזה זה ולמשך כל תקופת החוזה, כהגדרתה במכרז ובחוזה זה, הכל כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והמזמין, על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו, מסכים להתקשר עם הקבלן בהסכם זה והכל בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בהצעתו במסמכי המכרז על נספחיהם השונים והוראות חוזה זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה לעיל ולהלן;

 

 

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. כללי
  1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל נספחי המכרז, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
  2. כותרות הסעיפים הוספו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות ההסכם.
  3. להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז.
  4. מובהר בזאת, כי בכל מקום בו נאמר בהסכם זה הפרויקט משמע שדרוג מערכות מיזוג האויר (להלן:" המתקן" ו/או"המתקנים") בבניין המועצה בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח ב'.
  5. המזמין שומר על זכותו להגדיל או להקטין את היקף הפרויקט נשוא הסכם זה, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
  6. מובהר ומודגש בזאת, כי כל העובדים של הקבלן אשר יועסקו למועצה בביצוע הפרויקט עבור המזמין, יהיו ללא עבר פלילי ובעלי אישור כניסה למגילות ויאושרו, כנדרש ע"י קב"ט המועצה - לא תותר כניסת גורמים בלתי מאושרים ע"י קב"ט המועצה לבצע את העבודות בתחום השפוט של המועצה.

 

 

 

 1. מהות ההסכם
  1. המתקנים נשוא הפרויקט, יוקמו יופעלו ויתוחזקו ע"י הקבלן לתקופה של __ שנים המפורטת בהסכם לאחר מסירתם לידי המועצה ובכפוף לאמור בהסכם זה ביחס לתנאים המתלים בהסכם. עם תום תקופה זו, הללו יימסרו לידי המועצה כשהם תקינים ופועלים באופן מלא ומושלם, על כל חלקיהם,  ויהיו בבעלות הבלעדית של המועצה.
  2. הקבלן יבצע עבור המזמין, על חשבונו, תכנון, אספקה , הרכבה  ואחזקה של המתקנים נשוא הפרויקט  בהתאם לטכנולוגיה שהוצעה ע"י הקבלן במכרז.
  3. כן יבצע הקבלן עבור המזמין כל עבודה ו/או פעולה ו/או מחויבות אחרת הנדרשת לשם תפעול ואחזקת המתקנים נשוא הפרויקט עפ"י כל דין ו/או מכוח הסכם זה על נספחיו ו/או בהתאם לעדכונים שוטפים ושינויים ככל שיהיו במהלך ביצוע העבודות.
 2. הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן:

 1. כי הסכם זה נחתם על-ידי מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך - על-פי דין - לצורך הפיכתו להסכם מחייב.
 2. כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב על-פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על-פיו.
 3. כי הוא מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו במכרז וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
 4. כי הוא בעל מוניטין ניסיון אמצעים מומחיות ידע ויכולת בתחום הטיפול במתקן, ולרבות בתחום ניהול אתרים/מתקנים כאמור, לרבות באמצעות קב"מ מאושר מטעמו.
 5. כי יש לו או לקב"מ מאושר מטעמו הידע, הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים, הקמה, ניהול, תפעול, תחזוקה ופיקוח על המתקן, על כל הכרוך והמשתמע מכך.
 6. כי יש לו או לקב"מ מאושר מטעמו, היכולת והידע המאפשרים לו לקבל על עצמו ולעמוד בהתחייבויות שהוא נוטל על עצמו בהסכם זה.
 7. כי בדק את השטח וסביבותיו, את דרכי הגישה ואת התשתיות בשטח ובסמוך לו, וכן קיבל את כל הידיעות ביחס לממצאים והאפשרויות העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 8. כי יבצע את העבודות נשוא הסכם זה בתוך ___ ימי עבודה מיום החתימה על הסכם זה ויהיה הגורם האחראי לכל דבר ועניין על קידום הנושא, ובכפוף לאמור בהסכם זה.
 9. כי ידוע לו ומוסכם על ידו שכל הוצאות, ההקמה, האחזקה והתפעול של המתקנים מיום תחילת ההתקשרות בין הצדדים ועד ליום סיומה של ההתקשרות או פקיעתה מכל סיבה שהיא, יחולו על חשבונו ועל אחריותו בלבד.
 10. כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת האמור בפסקה זו, ככל שיידרש במשך כל תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה.
 11. כי הינו בעל אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976.
 12. כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 13. כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בעניין שכר מינימום - ובתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בהתאם להצהרתו בנספח יד' להסכם.
 14. כי במשך כל תקופת ההתקשרות האמורה בהסכם זה הוא ינהג בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 והתקנות שהוצאו מכוחה. כמו כן, נהירים לו היטב דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לאחר שבדקם היטב באמצעות יועץ בטיחות.
 15. כי ידוע לו כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע העבודה-יסופקו על ידו ועל חשבונו בלבד.
 16. כי הוא ביקר באתר ביצוע הפרוייקט חקר ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז, את אזור אתר העבודות וסביבתו, את דרכי הגישה, את מיקום המתקנים והעבודות, את כמות המתקנים, עלות המתקנים את תנאי העבודה באתר העבודות וכי בהצעתו לקח בחשבון את כלל המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות וכי ההצעה שהוצעה על-ידו במכרז והתמורה המוסכמת בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע כלל התחייבויותיו בהסכם ובמכרז.
 17. כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה חוקית ו/או פיסית ו/או כלכלית ו/או אחרת לבצע את העבודות, במועדים וכנדרש בהסכם.           
 18. כי הוא לא יהיה זכאי לתבוע את המזמין בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים, התנאים ו/או פרטים אחרים כלשהם שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו למכרז ו/או על-דרך של פניה למזמין לקבלת פרטים.

 

 1. כי הוא יישא בכל הוצאות התכנון, האספקה, ההרכבה והתחזוקה השוטפת של המתקן, לרבות עלויות בגין כוח אדם ובכל הקשור לכל ההוצאות של אחזקת ותפעול המתקנים בתקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה.
 2. כי ישפה את המזמין, מיד עם דרישה ראשונה, על כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לו ו/או לצדדים שלישיים שיתבעו ממנו שיפוי מלא ו/או פיצוי מלא בגין נזק כאמור עקב עבודות נשוא הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז למשך כל תקופת ההתקשרות  ו/או עקב תפעול המתקנים ובהתאם להוראות כל דין. 
 3. כי לא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בשל אי התממשות התכנית העסקית שלו, הכנסות נמוכות מהמצופה על ידו מהמתקנים ו/או העדר הכנסות מהמתקנים, מכל סיבה שהיא לרבות אי קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות וכו' וככל שתהא לה הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 4. כי ידוע לו שהמזמין יבצע מעקב, בדיקה ופיקוח מקצועי בשיטות ובתדירות ע"פ שיקול דעתו, ביחס לכל שלבי עבודת הקבלן, לרבות התכנון, רכש, התקנה, חיבור ובדיקות קבלה של המתקן וכי הקבלן יידרש לשתף פעולה על הנציגים המקצועיים, לרבות יועצים של המזמין.  אין בקיום המעקב והפיקוח כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.
 5. עם גמר ביצוע כל עבודה ועבודה בהתאם להסכם זה-ימסור הקבלן למועצה תכנית (AS-MADE) על גבי מדיה מגנטית וכל כל פרט נוסף שידרוש המזמין.
 6. כי ידוע לו על אפשרות לקיומם של עסקים המתקינים מתקנים הדומים או זהים למתקנים שיותקנו על ידו בקשר עם החוזה,  וכן כי ידוע לו ומוסכם כי המזמין יהא רשאי וזכאי להתקשר עם כל אדם ו/או גוף בהתקשרות זהה או דומה להתקשרות נשוא חוזה זה, או לאספקת שירותים זהים או דומים לשירותים שיספק הקבלן בקשר עם החוזה, בכל מועד שהוא, לרבות במהלך קיומו של החוזה, ולגבי כל שטח שהוא, לרבות לגבי המתחמים בהם ניתן השירות נשוא החוזה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 7. כי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין  להתקשר עימו בהסכם.
 1. הצהרות המזמין :

המזמין מצהיר ומתחייב כי:

 

 1. אין כל מניעה, על פי כל דין ו/או על פי הסכם ו/או על פי התחייבות כלשהי אחרת, מכל מין וסוג שהוא, מלהתקשר עם הקבלן בהסכם זה.
 1. מתחם העבודות
  1. הקבלן מתחייב לבצע את התכנון, האספקה וההרכבה תוך __ מיום חתימת הסכם זה.
  2. מובהר בזאת כי בסמוך לביצוע עבודות ההתקנה יוקצה שטח התארגנות, השטח כאמור יגודר ע"י הקבלן באופן בטיחותי שימנע כל אפשרות כניסה/גישה (להלן: "שטח ההתארגנות"), אספקת חשמל , מים ושמירה תחול על הקבלן הזוכה.

הקבלן יוודא שעם תום ביצוע העבודה, יסלק הקבלן את הציוד הנדרש לביצוע הפרויקט, ללא דיחוי.

 1. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, בכל מקרה שמיטלטלין כלשהם של הקבלן לא יסולקו ע"י הקבלן בתום העבודה, יהיה המזמין ו/או נציגיו זכאים לסלקם מהמקום על חשבון הקבלן ולא תהיה להם כל אחריות לשלמותם, ולקבלן לא תהא כל תביעה כספית ו/או אחרת ו/או כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד המזמין.
 2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל עבודה ו/או כניסה ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, תהיה מתואמת אל מול המזמין.
 1. ביצוע עבודות
  1. הקבלן, או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע במתחם את כל העבודות הנדרשות לשם הקמת והתקנת המתקן, וכל עבודה אחרת מכל סוג שהוא אשר על פי דין ניתן לבצע במתחם וכן את עבודות ההפעלה והתחזוקה של המתקן (להלן: "העבודות").
  2. הקבלן יישא באחריות לכל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודות, לרבות קבלת כלל האישורים הנדרשים מאת חח"י לביצוע העבודות וזאת על חשבונו. הקבלן יקפיד וידאג למלא את כל דרישות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין בקשר לעבודות כנ"ל וכן לקיים את הביטוחים אשר ידרשו ממנו, הכל על אחריותו ועל חשבונו בלבד.
  3. מובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע העבודות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הרשאה מאת קב"ט המועצה. 
  4. בעת ביצוע העבודה (הבאת הרכיבים למתחם, הקמה, הרצה, הפעלה, תחזוקה ופירוק) הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר וסביבתו, ויקיים בקפדנות את כל החוקים הבטיחותיים, הבריאותיים והסביבתיים הרלבנטיים.
  5. הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו, גידור, מעקות בטיחות, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות לשם ביטחון העובדים וכן להציבם בכל מקום שיהיה בכך צורך, או שיידרש לכך ע"י המזמין.
 2. ביצועי המתקן
  1. האחריות למערכת מיזוג האויר ולביצועי המתקן הינם בהתאם למפרט הטכני ועל חשבונו ואחריותו של הקבלן.
  2. המזמין מתחייב, כי החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת ההתקשרות הוא ו/או מי מטעמו לא יבצעו כל פעולה שיש בה כדי לפגוע במתקן או בתפקודו, ובכלל זה לעשות ככל יכולתו לשמר את המתקן, בכפוף להוראות כל דין.
  3. לאחר גמר הביצוע יש להעביר ביקורת בודק מוסמך למתקנים. רק לאחר קבלת ביקורת הבודק הקובע כי המתקנים תקינים ופועלים, וכי הותקנו בהתאם לנדרש ובהתאם לכלל התקנים, כי אז תתחיל תקופת האחזקה על ידי הקבלן.  
 3. היתרים אישורים ופעולות נוספות
  1. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לצורך הקמתו והפעלתו של המתקן לרבות השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הרגולאטורים הנדרשים. בכפוף להוראות כל דין וכפוף לתנאי ההחלטה.
  2. המזמין יסמיך נציג מטעמו לפעול אל מול הקבלן בכל הנוגע לקידום והוצאתו לפועל ומימושו של הסכם זה ויודיע לו על כך (לעיל ולהלן: "נציג המזמין"). מובהר בזאת כי ככל שנדרשת חתימת המזמין ביחס למסמך הכולל התחייבות כספית כלשהי של המזמין, המסמך ייחתם אך ורק ע"י בעלי התפקידים במזמין המוסמכים לחייב את המזמין.
  3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מחויב להישמע להוראות והנחיות נציג המזמין  ו/או מי מטעמו.

 

 1. הקמת המתקן, הפעלתו, השימוש בו
  1. המתקן לצורך הסכם זה הוא  מערכת מיזוג אויר ושדרוגה. המתקן יעמוד בדרישות המפרט הטכני המצורף כנספח ב'. 
  2. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות להקמתו והפעלתו של המתקן שהוצע על ידו במכרז, על פי תנאי המפרט הטכני, נספח א', לרבות בדיקות חוזרות של המתקן אם וככל שיהיה בהן צורך.
  3. הקבלן יהיה אחראי לתכנון המתקן וכן לביצוע כל הקשור והנדרש בקשר להקמתו, הכל בעצמו ועל חשבונו ובהתאם להוראות כל דין, לרבות הרשויות המוסמכות, וכן יהיה הקבלן אחראי להפעלתו ותחזוקתו של המתקן לאחר מכן, בעצמו ועל חשבונו, במשך __ שנים.
  4. המתקן יחובר ע"פ דרישות חוק החשמל, התשי"ד - 1954 ותקנותיו, וכן ע"פ החלטות רשות החשמל, הנחיות ודרישות חח"י, כפי שיעודכנו מעת לעת. 
  5. המתקן שיסופק יעמוד בדרישות הרלוונטיות של חוק החשמל, התשי"ד- 1954 ותקנותיו וכן בכל הדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.
  6. הקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:
   1. הגשת תוכניות ואישורים - עד __ ימי עבודה מיום חתימת הסכם זה.
   2. השלמת התקנת המתקנים, תוך ___ ימי עבודה (להלן: "מועד ההתקנה").

מובהר בזאת כי בכל מקרה לו"ז ההתקנה והתחזוקה יתואמו מראש בין הקבלן למזמין. 

 1. טרם ביצוע עבודות ההתקנה, הקבלן יציג בפני המזמין תוכנית הקמה מפורטת של המתקן, בהתאם למפרט הטכני – נספח א', אשר תאושר על ידי המזמין מראש וטרם החל הקבלן בהליכים כלשהם להקמת המתקן. התכנון הנדרש יתבצע על ידי הקבלן עפ"י הוראות הדין, דרישות המפרט הטכני בתיאום עם המזמין ובשיתוף פעולה מלא שלו ויוגש לאישור הגורמים המוסמכים לאחר תיאום זה.
 2. הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים הסטטוטוריים והחוקיים לצורך הקמת המתקן. הקבלן יהיה אחראי להכנת כל התכניות הנדרשות לצורך תכנון הקמת והפעלת המתקן, ולהגשתן לרשויות המוסמכות.
 3. תנאי מוקדם לביצוע העבודות להקמת המתקן הוא קבלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין.
 4. הקבלן יבצע את העבודות, בתיאום עם המזמין, וזאת באופן מקצועי וראוי ובכפוף להוראות כל דין.
 5.  ככל שתידרש נקודת מים לצורך אחזקה שוטפת - הקבלן יישא בעלויות הנדרשות בגין כך.
 6. הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים ו/או השינויים שיידרשו במתקן ו/או במתקנים בתקופת ההקמה, על חשבונו ובאחריותו, בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות, כקבוע בתנאי והוראות הסכם זה וכפי שיורה לו המזמין.
 7. הקבלן ינקוט על חשבונו במשך כל תקופת ההתקשרות בכל האמצעים כדי למנוע פגיעה ו/או האטה ו/או שיבוש באספקת החשמל לבניין המועצה.
 8. הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו במשך תקופת ההתקשרות על ביצוע העבודות על המתחם ועל השימוש בו. יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין עקב ההפרה.
 9. במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות בטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת המזמין.
 10. המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המזמין ובמקרה כזה לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין והוא לא יהא זכאי לתשלום של פיצוי כלשהוא.
 11. הקבלן מתחייב לתפעל ולתחזק את המתקן באופן מקצועי, ממועד השלמת ההקמה ועד למועד סוף תקופת ההסכם, על חשבונו.
 12. מובהר בזאת, כי הקבלן אחראי לקבלת כל אישור הנדרש מהרשויות המוסמכות לצורך הפעלתו ואחזקתו של המתקן. הכל על פי הסכם זה, התקנים הישראלים ו/או תקנים אחרים, חוקי המדינה והתקנות שיהיו בתוקף באותה עת, ולנקוט בכל האמצעים כפי שתורינה הרשויות המופקדות על מתן אישורים אלו, וכפי שיורה המזמין ו/או נציגיו.
 13. הקבלן יהיה אחראי לפעילותן ולחזקותן התקינה של המתקנים שסופקו על ידו למזמין, על כל חלקיהם ומכלוליהם הנמצאים באחריותו וכל עוד לא בוצע שימוש בלתי סביר בהם על ידי המזמין.
 14. הקבלן מתחייב לתחזק את המתקנים ע"פ הוראות כל דין, לרבות הוראות היצרן.
 15. בקרת האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב, תבוצע ע"י הקבלן באחריותו ועל חשבונו לכל אורך ביצוע העבודות לרבות הקמה והפעלת המתקן, לרבות באמצעות קבלני המשנה ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם. 
 16. מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף, בהתאם להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות, והמזמין לא יידרש לכל פעולה ו/או תשלום בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהיה עצמאית.
 1. שרותי אחזקה

10.1      לאחר הקמת המתקן ובמשך כל תקופת ההתקשרות כאמור בהסכם זה מתחייב הקבלן לתחזק באופן מלא ומושלם את המתקנים שהותקנו על ידו, לרבות החלפת כל חלק וחלק המחייב החלפה, וזאת על מנת שכלל התמקנים יפעלו באופן מלא ומושלם. מובהר בזאת כי אחריותו של הקבלן לתחזוקת המתקנים הינה מוחלטת. (להלן:" שרותי אחזקה").

10.2      הקבלן יתן למועצה את שרותי האחזקה על חשבונו ועל אחריותו בהתאם ללוחות הזמנים האמורים להלן ובאמצעות עובדים מוסמכים ומיומנים.

           10.3     המזמינה תודיע לקבלן באמצעות הודעה טלפונית לטלפון               בדבר כל נזק ו/או קלקול ו/או תקלה שיגרמו מכל סיבה שהיא למתקן ו והקבלן מתחייב במהלך כל תקופת ההתקשרות לבצע את התיקון בתוך 24 שעות מרגע מתן ההודעה באופן שוטף וברציפות עד לתיקונה. 

10.4     במקרה של תקלה קריטית במתקן הקבלן מתחייב לבצע את התיקון ו/או את השרות באופן מיידי.

לא יענה הקבלן לקריאה כאמור, בתוך פרק הזמן האמור לעיל או במקרה של סכנה - יהא רשאי המזמין לתקן את התקלה בעצמו ולחייב בגין עלות העבודה בתוספת תקורה בשיעור 12% מעלות התיקון  את הקבלן.

10.5     הקבלן מתחייב כי בתוך תקופת ההתקשרות יחזיק במלאי החלפים שיאפשרו תיקון כל תקלה בתוך הזמן האמור.                                                                    

 

 

          

 1. תקופת ההתקשרות
  1. תקופת הפעלה והתחזוקה על ידי הקבלן  תחל ביום מסירת המתקנים לידי המועצה באופן מלא ומושלם, לאחר הצגת אישור בודק כנקוב לעיל (הבודק ימומן על ידי הקבלן) וכן קבלת אישור מהמועצה כי כלל עבודת ההתקנה בוצעה באופן מלא ומושלם, ותסתיים __ שנים מיום הפעלת המתקן  (להלן: "תקופת ההפעלה והתחזוקה").
  2. למועצה תהא האפשרות עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק לקצר את תקופת ההפעלה והתחזוקה  בהודעה בכתב  של 90 יום מראש.
 2. תמורה
  1. מוסכם וידוע לצדדים, כי הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתשלום האמור בהצעתו למכרז.
  2. התמורה תועבר לקבלן על ידי המזמין בהתאם ללוח התשלומים המפורטים בנספח ג' להסכם.
 3. פינוי האתר ומסירת המתקן
  1. הקבלן מתחייב, כי בתום __ ממועד הרכבת המתקנים ימסור את המתקן בתקינות מלאה למזמין.
  2. נציג הקבלן יבצע את מסירת המתקנים עם נציג המועצה והדבר יעשה בתאום קודם לתום תקופת ההתקשרות. בטרם תתבצע המסירה ידאג הקבלן לתקן את המתקנים כך שהללו יפעלו באופן מלא ומושלם.
  3. הקבלן מתחייב להתקין אך ורק מתקנים אשר אין לכל צד' ג' כל זכות, שעבוד או עיקול בהם, ולהעבירם לבעלות המועצה בתום תקופת ההפעלה והתחזוקה כשהם נקיים מכל זכות צד ג' כאמור.
  4. הקבלן מצהיר בזאת, כי הינו מוותר וויתור מלא, מוחלט, בלתי מותנה ובלתי חוזר על זכות עכבון המוקנית לו מכוח הדין בגין המתקנים והעבודות נשוא ההסכם.

 

 1. מיסים ותשלומים         
  1. כל המיסים והתשלומים בגין ניהול עסקיו של הקבלן במתחם, לרבות מס עסק ואגרות רישיונות לעסק ולניהולו, יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו.
  2. מס ערך מוסף בגין כל אחד מהתשלומים החלים על הצדדים על פי הסכם זה יחול על הצד החייב בו על פי כל דין וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא חל, כנגד חשבונית מס כדין.
  3. הקבלן יישא בכל העלויות ו/או תשלומים בקשר להקמת המתקנים ו/או בקשר לתפעול המתקנים ו/או התחזוקה השוטפת של המתקנים בתקופת ההפעלה והתחזוקה.
  4. אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש ובכתב את הסכמתם של נציגי המזמין.
  5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לבדו ועל-חשבונו לכל הוצאה, תשלום או חיוב שנעשו ללא אישור כאמור.
  6. הקבלן יהיה רשאי לשתף גורמים אחרים בתפעול המתקן בכפוף לאישור בכתב מראש של המזמין ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי הסכם זה.
 2. פיקוח כפיפות וביקורת
  1. הזכות למזמין ו/או לנציגי המזמין ו/או מי מטעמם:
   1. לבדוק, לבקר ולפקח את ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הוראות כל דין והקבלן מתחייב לסייע ככל שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל.
   2. להיכנס למתחם בכל עת ולבצע תיקונים הנדרשים והחלים עליו עפ"י הוראות חוזה זה. אין בבצוע התיקונים ע"י המזמין כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבצעם ולא תשמע כל טענה בעניין מפיו של הקבלן.
  2. הקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי המזמין ויפעל על פי הוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי המזמין לפי העניין. אין בזכות הפיקוח המסורה למזמין משום הסרת האחריות של הקבלן כלפי המזמין בהקשר של ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
  3. הקבלן ידווח למזמין באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה. כמו כן יספק הקבלן תשובות והסברים לנציגי המזמין בנוגע לעבודות, כפי שיידרש על ידם ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה.

 

 1. הציוד ואספקתו
  1. על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד מטיב מעולה ומתאים לביצוע העבודות. נציג המזמין יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום הייצור של הקבלן או באתר העבודות. הקבלן מתחייב לתת לנציג המזמין עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וחומרים הדרושים בדרך כלל לשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות ו/או הציוד שמשתמשים בהם.

הקבלן ימציא אם יידרש לעשות כן הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים והתאמתם לתקנים המתאימים ולנוהג ההנדסי הטוב ביותר כפי שנדרש על-ידי נציגי המזמין.

העלויות של כל הבדיקות הנדרשות יהיו על-חשבון הקבלן.

 1. הקבלן מתחייב להוביל על-חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד ובכמויות מספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע העבודות.
 1. הוראות בטחון, סודיות ואבטחת מידע
  1. הקבלן מצהיר בזאת שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי המזמין ו/או שיגיע לידיו במהלך ביצוע השירותים הוא סודי ואין לפרסמו.  
  2. הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  ידיעה  שתגיע  בקשר  עם  ביצוע  חוזה זה,  תוך  תקופת  הביצוע, לפניה  או  אחריה,  והוא  מצהיר  כי  ידוע  לו  שאי  מילוי התחייבויותיו  על פי  סעיף  קטן זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין התשל"ז – 1977. 
  3. הקבלן מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיו וכל  המועסקים על ידו וכל מי שהמידע כאמור יובא לידיעתו על-ידי הקבלן או באמצעותו.
  4. הקבלן מתחייב לקיים את כל הדרישות של קצין הביטחון של המזמין.
 2. העסקת עובדים/אי-קיום יחסי עובד - מעביד
  1. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כי בין נציגיו לבין המזמין לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד והוא מתחייב להחתים את עובדיו על התחייבות מתאימה כאמור. כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל סכום שיחויב בו עקב תביעה שייתבע בקשר ליחסי עובד ומעביד. המזמין יידע את הקבלן על כל תביעה עם היוודע לו על הגשתה ויאפשר לקבלן להתגונן מפני התביעה כאמור. 
  2. הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, הם עובדיו שלו בלבד והוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי המועצה, והוא לבדו יישא בכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) והצווים והתקנות שמכוחו. הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בימים ובשעות שבהם לא מותרת עבודה - יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל דין.
 3. נזיקין וביטוח
  1. במהלך תקופת הקמת המתקן יהא הקבלן אחראי כלפי המזמין באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן לקבלן ו/או למי מטעמו לרבות לקבלני המשנה מטעמו , למתקן ולעבודות נשוא הסכם זה  ו/או למשרד ו/או לצד ג' כלשהוא במהלך ועקב או כתוצאה מהקמת המתקן והמזמין יהא פטור מכל אחריות לנזק כאמור.
  2. במהלך תקופת אחזקת המתקן ותפעולו יהא הקבלן אחראי באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו לרבות קבלני המשנה והמזמין יהא פטור מכל אחריות לנזק כאמור.
  3.  במהלך תקופת אחזקת המתקן ותפעולו יהא הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם למשרד ו/או לצד ג' כלשהוא לרבות למתקן כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן  ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה.  
  4. במהלך תקופת אחזקת המתקן ותפעולו יהא הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם למשרד ו/או לצד ג' כלשהוא לרבות למתקן כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן  ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה.
  5.  על אף האמור לעיל יהא הקבלן אחראי כלפי המזמין באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק שייגרם מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן למתקן וזאת עד גבול אחריות של 5,000 ₪ ( חמשת אלפים שקלים חדשים ) לכל אירוע וללא הגבלת אירועים.
  6. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולמשך תקופת התקנת המתקן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים באמצעותו ו/או באמצעות קבלני המשנה מטעמו, על חשבונו ו/או על חשבון קבלני המשנה מטעמו, בשמו ובשם המזמין אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין את הביטוחים המנויים להלן: 

 

 1. כל הסיכונים לגבי רכוש, המתייחס לעבודות הקמת המתקן, לרבות ציוד וחומרים במלא ערכם, מפני אובדן או נזק פיזיים או בלתי צפויים אשר אירעו במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין.
 2. ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך 3,000,000 ש"ח לאירוע ולתקופה. הפוליסה תורחב לכלול את המועצה ו/או הבאים מטעמו כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יחשב הבטוח כאלו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. כמו כן יצוין במפורש כי הפוליסה תכסה נזק לרכוש הנגרם עקב שימוש בכלי רכב מנועי מעבר לגבולות האחריות הקבועים בס"ק 19.6.4 להלן, עד לסך של 250,000 ש"ח לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.
 3. ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 3,000,000 ש"ח לאירוע ובסך הכל במשך תקופת הביטוח המבטח כל חבות בגין כל פגיעה גופנית מהמועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו. הפרק כאמור לא יכלול כל הגבלה בדבר העסקת נוער, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ושעות עבודה. הביטוח יורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו ויכלול תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין במקרה של תביעה.
 4. ביטוח חובה כנדרש על פי כל דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שבבעלות הקבלן ו/או בשימושו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 100,000 ש"ח בגין אירוע אחד.
 5. לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה  אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל כשהוא חתום על ידי מבטחו ויכלול תנאי מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות שבוב כלפי המועצה במקרה של תביעה, וכי המועצה תהיה מבוטחת בפוליסה עם הקבלן יחד ולחוד.
 6. בתום ביצוע עבודות הקמת המתקן ולמשך תקופת תפעולו ותחזוקתו, מתחייב הקבלן לבטח את אחריותו בביטוחים מתאימים לכיסוי חבותו על פי הסכם זה לרבות ביטוח חבות כלפי צד ג', וביטוח חבות מעבידים. בביטוח הרכוש המבטח את המתקן ייכלל סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין ובביטוחי החבויות יתוסף המזמין כמבוטח נוסף עם סעיף אחריות צולבת.
 7. עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המזמין הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה.
 8. כל ההשתתפויות העצמיות בביטוחים המנויים לעיל יחולו על הקבלן.
 1. להבטחת ביצוע קיום מלוא התחייבויות הקבלן  עפ"י הסכם זה ימסור הקבלן  לידי המועצה במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית על סך_______ (_____________ ₪)  (להלן: "הערבות") צמודת מדד הניתנת למימוש תוך 3 ימים מדרישת המועצה שתוקפה עד לתום תקופת ההתקשרות.   הערבות תושב לידי המזמינה אך ורק כנגד מתן ערבות הטיב  שעל המציע למסור למועצה בסך ______ ₪.                       
   
 2. הפסקת/ביטול ההסכם ע"י המזמין 
  1. מוסכם בזאת כי הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר למזמין   להביא את ההסכם לביטול מיידי:
   1. הקבלן הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים     3,5,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,20,21,22להסכם.
   2. הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על-ידי המזמין  בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה.
   3. פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם.
   4. הקבלן הפך בלתי כשיר לפעולה משפטית. הקבלן פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 30 ימים.
   5. הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם.
   6. הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין.
  2. אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו בהסכם - לפי העניין.
  3. הובא הסכם זה לידי סיום בטרם הסתיימה תקופת ההסכם עקב הפרתו ע"י הקבלן, הרי שבמידה ויידרש לכך הקבלן ע"י המזמין יהא עליו יהא אחראי לעשות כמיטב יכולתו להימנע מגרימת נזק פיזי לרבות פירוק המתקנים. ככל שייגרם נזק כאמור יישא בו הקבלן.
  4. לחילופין במקרה והובא הסכם זה לסיומו עקב הפרתו ע"י הקבלן- יהיה רשאי המזמין להמשיך בעבודה בעצמו או למסור את המשך העבודה לגורם אחר, כאשר כל ההפסדים וההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר –יחולו על הקבלן, כאשר המזמין יהא רשאי לנכות כספים אלו מהכספים המגיעים לקבלן בגין חוזה זה. 
  5. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לזכות צד המקיים הסכם זה, כנגד המפר עפ"י כל דין.
 3. ויתור - מניעות - השתק
  1. כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי הצדדים.
  2. הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.
  3. לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה.
  4. הסכמה כלשהיא מצד המזמין או נציגיו לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין ו/או נציגיו בזכויות המסורות לו עפ"י חוזה זה.
 4. כללי

23.1   מוסכם בין הצדדים, כי המועצה רשאית לבטל את הוראות הסכם זה ולהפסיק את העבודות או את חלקן בכל עת, עפ"י שיקול דעתה המוחלט. 

23.2   במקרה והמועצה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף זה, היא תודיע על כך לקבלן בכתב       14 יום מראש.

23.3   במקרה כזה, יחולו ההוראות כדלקמן:

23.4   עם התשלום, תועבר הבעלות בחומרי הבניה והציוד שבאתר למועצה, והמועצה תשלם לקבלן את החלק היחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה, וזאת עפ"י קביעת המפקח.

23.5   פרט לתשלום האמור בסעיף זה, לא תהא לקבלן כל תביעה ו/או טענה כנגד המועצה או מי מטעמה בגין ביטול ההסכם והפסקת העבודה.

23.6   מוסכם על הצדדים, כי סמוכת הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה, יהיו מסורים לבית-המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

 1. תחולת חוק החוזים

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970. 

 

 1. כתובות הצדדים

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 48 שעות מזמן המשלוח או בתוך 24 שעות מעת מסירתה על ידי שליח.

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft