פניה למוקד מוקד נגישות

הנגשה טכנולוגית פרטנית

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.
החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה, מצ"ב  לקישור חוק ההתאמות לחץ כאן
תקנות אלו הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשות וקבלה שלהן.
אופן הגשת הבקשה
ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים בפורמט מיוחד של משרד החינוך למילוי נספח 1 לחץ כאן , בצירוף מסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד במוסד החינוכי בו לומד.
את הבקשה  בצירוף האישור הרפואי הנלווה (אישור רפואי/ דידקטי המעיד על הלקות) על ההורה להגיש לנציג מטעם המועצה לנושא הנגישות בטופס מקוון המופיע באתר המועצה.

קבלת תשובה והגשת ערר
מנהל בי"ס יזמן בהקדם ישיבה רב מקצועית בביה"ס בשיתוף הצוות החינוכי, מומחה תחום הנגישות במתי"א, כדי לדון בבקשות – לאשר/לדחותה, ולצורך קביעת התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד המתייחסות לכלל הצרכים של התלמיד בהתייחס למוגבלותו ולרמת תפקודו. תשובת הוועדה תוגש להורה באמצעות המייל האישי ע"י נציג המועצה לנושא הנגישות.
במידה וההורה חולק על החלטת הוועדה, הוא רשאי להגיש ערר ע"ג טופס ערר שישלח למחוז ירושלים תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה. ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.
את הבקשה לערר על ההורה להגיש בטופס מקוון.
תוקף ההחלטה
ההחלטה על הצורך בהתאמות הנגשה תקפה לתלמיד כל עוד לומד במוסד חינוך, אין צורך להגישה כל פעם מחדש – אלא על ההורה להגיש בקשה מחודשת רק כאשר חל שינוי במצב התלמיד ו/או במעבר למסגרת חינוכית אחרת.
להגשת בקשה להנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בגן הילדים לחץ כאן  
להגשת בקשה להנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בבית הספר לחץ כאן 
טופס ערר - הנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בבית הספר לחץ כאן
טופס ערר - הנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בגן הילדים לחץ כאן 

 נספח 1
תקנת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 

לשאלות פרטניות ניתן לשלוח מייל לכתובת mazkirut.hinuch@dead-sea.org.il

מידע נוסף ניתן לקבל בפורטל הורים:

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/disabilities-types/hearing-disability/hearing-disability-accessibility

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft