פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה על כוונת התקשורת בפטור ממכרז- ספק יחיד

עפ"י סעיף 3(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958

הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות

 

1.       מועצה אזורית מגילות ים המלח מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד עם רשות הטבע והגנים לצורך קבלת תכנית שנתית והתאמת תכנים על בסיס תכנית המארג  הבית ספרית בבית-ספק מגילות, הכולל, בין היתר, מערכת סיורים שנתית.

         בכוונת המועצה להתקשר עם רשות הטבע והגנים לשנת הלימודים תשפ"ב, עם אופציה של המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות ל - 5 שנים נוספות.

2.       בהתאם לחוות מומחה רשות הטבע והגנים הינה בבחינת ספק יחיד לעניין הדרכה בשמורות טבע וגנים לאומיים.

3.       אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכנית כאמור, רשאים לפנות למועצה בכתב בלבד בצירוף מסמכים ואישורים רלבנטיים עד לתאריך   13/10/2021    שעה         16.00        ל מזכיר  המועצה  דוד  בלאו     .

         ניתן לשלוח גם במייל    dblau@dead-sea.org.il  ולאשר קבלת המייל בטלפון                   050-5356383.

4.       לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות (לרבות שם מלא,  תעודת זהות/ח.פ., כתובת, מס' טלפון קווי ונייד, מס' פקס ודוא"ל),  ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

בברכה

בלאו דוד

מזכיר  המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft