פניה למוקד מוקד נגישות

דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה של המועצה לשנת 2023

 1. עדכון ארנונה כללי:
  • בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, תעריפי הארנונה מתעדכנים מדי שנה בהתאם לממוצע של שינוי מדד המחירים לצרכן ולמדד השכר הציבורי בתקופה הקובעת כפי שיורה משרד הפנים.
  • על פי הנחיות משרד הפנים כאמור לעיל, עודכנו תערפי הארנונה לשנת 2023 בשיעור עלייה אוטומטית זה ב - 1.37% מתעריפי שנת העבודה 2022.
 2. שינויים מהותיים בצו
  בהתאם לחוות דעת משפטי, על המועצה חלה החובה לבחון בכל שנה ושנה את תעריפי הצו, התאמתם ואף חוקיותם.
  בשנת 2022 נערכה ביקורת של משרד הפנים בנושא חיובי ארנונה לשנת 2020, ממצאי הבדיקה העלו כי נמצאו בצו תעריפים החורגים מטבלת תעריפי המינימום והמקסימום המפורסמים מידי שנה על ידי משרד הפנים. כמו כן, בהתאם לביקורת נמצא כי יש לבצע הפרדה בתעריפים לפי סיווגי אב המפורטים בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007.
  בהתאם לחו"ד המשפטית וממצאי הביקורת בוצע עדכון צו ארנונה לשנת 2023 כדלקמן:
  סיווג ראשי לבתי מלון
  1. בהתאם להוראות הביקורת, הופרדו התעריפים הנוגעים למלונאות, הארחה ונופש תחת סיווג אב  לבתי מלון. ראו סעיף ג.5 לצו ארנונה 2023.
  2. סיווג 105 - התעריף של "בתי מלון" היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת סיווג ראשי לבתי מלון.  הואיל והתעריף בסיווג 105 נמצא מתחת לתעריף המינימום לשירותים ומסחר לא היתה ברירה אלא לבטלו לגבי בתי קפה ומסעדות, אשר אלו יחויבו לפי התעריף הסל של שירותים ומסחר.
  3. סיווג 204 - התעריף של "בתי מלון" היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת סיווג ראשי לבתי מלון.  בנוגע לתעריף בסיווג 204 נמצא בתוך טווח התעריפים של שירותים ומסחר, לא ניתן לבטלו והוא יישאר בתוקפו.
  4. סיווג 106 – התעריף של "בית הארחה בתוך תחום התוכנית המתאר של הישובים" היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת סיווג ראשי לבתי מלון.  
  5. סיווג 300 – התעריף של "מרחצאות מחוץ לתוכנית המתאר" היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת סיווג ראשי לבתי מלון.  סיווג
  6. סיווג 205 – התעריף של "בריכת שחיה מחוץ לתוכנית המתאר של הישובים" היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת סיווג ראשי לבתי מלון.  
  7. סיווג  108 - מלבד העובדה כי סיווג לבריכות שחיה בתחום תוכנית המתאר של הישובים מוקם תחת בתי מלון, שכן סיווג זה נמצא תחת מלונאות הארחה ונופש, התעריף המיועד לבריכות היה מתחת למינימום של סיווג בתי מלון. לפיכך מדובר בביטול תעריף לא חוקי ובהטלה ראשונה של תעריף זה.

סיווג 203 - מחקר

 1. התעריף של מחקר מחוץ לתוכנית מתאר היה ממוקם תחת משרדים שירותים ומסחר, והועבר למקומו תחת בניינים לתעשייה ומלאכה, זאת בדומה לתעריף למחקר הנמצא בתוך תכנית מתאר.
 2. סיווג 1001 - חניון
  1. הואיל וגם לחניונים קיים סיווג אב בתקנות, הופרד סיווג זה מתוך משרדים שירותים ומסחר, והועבר תחת כותרת ראשית נפרדת.

סיכום

עדכון צו ארנונה לשנת 2023 בוצע  על יסוד הנימוקים המפורטים בפניה זו ובהתאם לחוות הדעת המשפטית המצורפת לה.

 

                                                                                                 בברכה,

                                                                                                  אנה הלאלי-פנין

                                                                                                 גזברית המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft