פניה למוקד מוקד נגישות

צו ארנונה מגילות לשנת 2022

מתוקף הוראות סעיף 65 לתקנון המועצה האזורית (יהודה ושומרון), תשל"ט-1979 (להלן: "התקנון"), וכללי הרשויות המקומיות (ארנונה כללית לשנת 2008) (יהודה ושומרון), התשמ"ח-2008 (להלן: "הכללים") תוטל בתחום שיפוטה של המועצה האזורית מגילות ים המלח ארנונה כללית על נכסים לשנת הכספים 2021 שתחילתה ביום 1.1.2022 וסיומה ביום 31.12.2022 כולל תוספת בשיעור 1.92% לפי היתר כללי.

פרק א' - עקרונות כלליים והגדרות כלליות.

מבוא

  • התעריפים הנקובים בצו הינם נכון ליום 01.01.2022 והם יעודכנו מהלך השנה בהתאם לדין.
  • תעריפי הארנונה יוטלו על כל הנכסים שבתחום שיפוט המועצה וייקבעו לכל יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, השימוש בו, מקומו, וישולמו על ידי המחזיק בו כהגדרתו להלן.
  • נכס יסווג, והארנונה בגינו תחושב בהתאם לשימוש העיקרי שעושה בו המחזיק.

עקרונות כלליים לחישוב סכום הארנונה לנכס

  • סכום הארנונה לנכס יחושב וישולם לפי תעריפים לכל מ"ר או חלק ממנו בהתאם לקבוע בצו זה להלן.
  • שטח בניין בנכס ייחושב עפ"י מידות החוץ שלו כולל השטח מתחת לקירות החיצוניים והפנימיים לרבות שטחים משותפים.
  • מחזיקי שטחים משותפים בבניין יחויבו בגין שטחים אלו בהתאם לחלקם היחסי באותם שטחים לפי השיעור האחוזי שיתקבל מחלוקת השטח העיקרי לחיוב בכלל השטחים המשותפים.

הגדרות כלליות

"אדמת בנין","בנין",  "בעל", "דייר משנה",

"מחזיק", "נכסים", "קרקע תפוסה"

כהגדרתם של מונחים אלו בתקנון.

"בית משותף" -             כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לרבות בניין הראוי להירשם כבית משותף מכוח סעיף 77א' לחוק המקרקעין.

"חניה" -                       שטח בגודל של עד 25 מ"ר המיועד לחניית כלי רכב, הכולל את שטח החניה ואת שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב ובלבד שהוא מקורה. 

"יישובי המועצה" -       קיבוץ מצפה שלם, קיבוץ קלי"ה, קיבוץ בית הערבה, קיבוץ אלמוג, ורד יריחו, אבנת וכן שטחי הרחבות קהילתיות הצמודות לקיבוצים.

"מחסן" -                      בניין המיועד עפ"י היתר בניה לשמש לאחסנה, שלא למטרות עסק, ומשמש לכך בפועל, אך אינו מהווה חלק מבניין מגורים, או שהכניסה אליו אינה מבניין מגורים.

"ממ"ד" -                      מתחם מוגן דירתי כמשמעותו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990.

"מרפסת מקורה"-         מרפסת של בניין, שיש לה תקרה מכל חומר שהוא ושגובהה המזערי הינו 2.00 מטרים.

"מרתף" -                       בנין או חלק ממנו הנמצא מתחת לפני הקרקע, כולו או רובו.

"נכס למגורים"-             נכס המיועד למגורים, למעט נכס כאמור המשמש בפועל לתכלית אחרת.

"שטח בניין" -              שטחו של בניין ברוטו בהתאם לאופן חישוב, שטחו כמפורט בסעיף א' 2 לעיל ולרבות שטח מחסן, ממ"ד, מרתף, מרפסת מקורה, בריכת שחייה, חדרי עזר, חדרי שירות,  וכל חלק מקורה נוסף שבבניין.

"שטח בניין לעסק" -      שטח בניין כהגדרתו לעיל המיועד לשמש ו/או המשמש לכל מטרה אחרת שאינה מגורים

"שטחים משותפים" –   כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כיחידות נפרדות מהבית המשותף או מוצמדים להן. בין שהם רשומים בהיתר כשטחים משותפים ובין שאינם רשומים בהיתר ו/או משמשים לכמה מחזיקים באותו מבנה.

"תוכנית מתאר" -          תוכנית מתאר לתחום יישובי המועצה (קו כחול לישוב), שאושרה כדין בהתאם לדין החל על המועצה.

"התקנון" -                   תקנון המועצה האזורית (יהודה ושומרון), תשל"ט-1979.

פרק ב' – ארנונה למגורים

חיוב ארנונה לנכסים מגורים

סיווג ראשי

תת סיווג

תיאור

תעריף לשנה למ"ר

100

 

 

 

101

שטח בניין למגורים

36.77

בשל בניינים למגורים תוטל ותשולם ארנונה לפי המפורט להלן:

 

הנחות מחיובי ארנונה למחזיקי נכסים למגורים:

מחזיק בנכס למגורים יהא זכאי להנחות הקבועות בכל דין בשיעור המירבי על פי אותו הדין, וזאת בכפוף לעמידתו בתנאי הזכויות שבדין. על ההנחה ועל הזכאי האמור יחולו הוראות פרק ד' להלן.

 

פרק ג' - ארנונה לנכסים שאינם למגורים

הגדרות

בפרק זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:

"אדמה חקלאית" -        כהגדרתה בסעיף בסעיף 64.א לתקנון כהגדרתו לעיל, למעט אדמת מרעה.

"אדמת מרעה" -           אדמה חקלאית ו/או מיועדת לחקלאות שאיננה מעובדת.

"בית מלאכה" -             נכס, שאינו נכס לתעשיה, המשמש למטרה שעניינה עיסוק בתיקון או בטיפול בסחורות, כגון מסגריות, נגריות, מספרות, סנדלריות מוסכים וכיו"ב ו/או נכס המשמש למחקר.

"בית הארחה"-             מבנה המשמש לאירוח כפרי לרבות בקתות צימרים, אירוח קיבוצי וכיוצ"ב ושאינו מלון.

"בית מלון" -                  כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976, לרבות מרחצאות של בית מלון ולמעט בית ארחה.

"בית קפה",

"מסעדה"-                    נכס שעיקר עיסוקו הוא הגשה של מזון ומשקאות.

 

"גן ארועים" -               נכס, המשמש או המיועד לשמש לעריכת כנסים וארועים, ואשר כולו או מרבית שטחו בלתי מקורה.

"גן לאומי" -                 גן לאומי או שמורת טבע, בין שהוכרזו ככאלו ובין שלא ובלבד שהכניסה אליהם מותנית בתשלום.

"חניון" -                      שטח חניה בתשלום.

"מבנה חקלאי" -          כהגדרתו בכללים.

"מרחצאות" -                בניין המשמש למרחץ בנביעת מים טבעית לרבות מרחצאות רפואיים ולרבות מבני עזר שאינם נמצאים ו/או מוחזקים יחד עם בית מלון או בית הארחה.

"משרד" -                     נכס המשמש למתן שירותים משרדיים באופיין ובכלל זאת של מקצועות חופשיים כדוגמת משרדי עורכי דין, כלכלנים, יועצים, שמאים, מתכננים וכיוצ"ב.

"מתקנים סולריים"-     כהגדרתם בתקנון.

"מתקני תקשורת" -      ממסרים, אנטנות, תחנות שידור ומתקני תקשורת לסוגיהם, לרבות מתקן חשמלי המשמש עמדת תקשורת, תחנות כח ומתקני טרנספורמציה.

"מתקן חשמלי" -            כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החשמל, תשי"ד- 1954.

"נכס למסחר" -            נכס המשמש לעסק, שמטרתו העיקרית הינה קניה או מכירה של סחורות וטובין.

"נכס למתן שירותים" –   נכס המשמש לעסק, ושאיננו נכס למסחר תעשיה, בית מלאכה או משרד.

"נכס לעסק"-               נכס המיועד לעסק או המשמש לעסק בפועל.

"נכס לתעשייה" -           נכס שעיקר שימושו הינו לצרכי ייצור סחורות וכיו"ב.

"עסק" -                         כל פעילות ושימוש שאינם למטרת מגורים.

"תחנת דלק" -               נכס המשמש או מיועד לשמש לאספקת דלקים, לרבות מבנים לסיכה ורחיצה המצויים בסמוך לו ומבנים אחרים המשמשים את תחנת הדלק, מחסנים, סככות, משרדים וכיו"ב.

שטחים מבונים - משרדים שירותים ומסחר

סיווג ראשי

תת סיווג

תיאור

תעריף לשנה למ"ר

100

שטח בניין לעסק בתוך תחום תכנית מתאר המשמש ל:

 

 

102

משרדים, מחסנים, שירותים ומסחר.

72.21

 

105

מלונות, בתי קפה ומסעדות.

51.87

 

106

בית הארחה.

40.65

 

108

בריכת שחיה.

35.57

 

110

מתקן חשמלי.

188.91

200

שטח בניין לעסק מחוץ לתחום תכנית מתאר המשמש ל:

 

 

201

משרדים, מחסנים, מתן שירותים ומסחר.

95.13

 

203

מחקר.

52.48

 

204

מלונות בתי קפה ומסעדות.

96.29

 

205

בריכת שחיה.

64.27

300

מרחצאות מחוץ לתחום תכנית מתאר

49.11

500

מתקן חשמלי מחוץ לתחום תכנית מתאר

188.91

8000

בניין המשמש ל:

 

 

8010

תחנות דלק

95.12

9000

בניין המשמש ל:

 

 

9010

שדה תעופה

329.65

1000

בניין המשמש ל:

 

 

1001

חניון

32.96

חיוב ארנונה בגין בניין לעסק יחושב ויקבע לפי המפורט להלן.

 

בניינים לתעשייה ומלאכה

סיווג ראשי

תת סיווג

תיאור

תעריף לשנה למ"ר

100

שטח בניין לעסק בתוך תחום תכנית מתאר המשמש ל:

 

 

103

מוסכים, מחקר ומלאכה.

48.72

 

104

לתעשייה.

35.57

200

שטח בניין לעסק מחוץ לתחום תכנית מתאר המשמש ל:

 

 

201א

מוסכים, בית מלאכה

95.13

 

202

תעשיה.

93.90

7000

בניין המשמש ל:

 

 

7030

אחסון ואיגום מים תת קרקעי או מעל הקרקע  ובריכת מים, לרבות מתקן שאיבה או העברה

102.20

שטח בניין לתעשיה יחויב לפי המפורט להלן:

 

קרקע תפוסה

סיווג ראשי

תת סיווג

תיאור

תעריף לשנה למ"ר

2000

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

2010

כל מטרה שאינה מפורטת להלן.

0.11

 

2030

תעשיה, מלאכה ומוסכים.

0.13

 

2040

תחנת שידור ו/או ממסר.

0.39

 

2050

גן לאומי.

0.09

 

2060

מחקר חקלאי.

0.06

 

2080

תיירות, הבראה, אירוח אכסון חופי רחצה, מרחצאות.

3.47

 

2100

בריכות אידוי למלח.

4.39

 

2110

גן אירועים.

7.76

3000

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

3010

כריה ו/או חציבה.

7.47

 

3020

כריית מלח.

13.42

 

3030

כרייה וחציבה של אבן, שיש, לקט.

35.19

7000

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

7050

קרקע המוחזקת יחד עם מתקן איחסון ו/או איגום מים ו/או נפט ו/או באר נפט ו/או קידוח גז.

50.04

 

8000

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

8020

יחד עם תחנת דלק.

95.12

9000

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

9020

שדה תעופה.

54.93

1200

קרקע תפוסה:  

 

 

1201

לכל מטרה בתוך תכנית המתאר

0.22

1300

קרקע תפוסה המשמשת ל:

 

 

1301

מתקני להפקת חשמל מאנרגיית השמש.

0.24

 

אדמה חקלאית ומבנה חקלאי

400

מבנה חקלאי

5.29

5000

אדמה חקלאית

 

 

5010

עד 100 דונם כולל.

0.03

 

5020

כל מ"ר נוסף על 101 דונם ועד ל 200 דונם כולל.

0.0567

 

5030

כל מ"ר נוסף על 201 דונם.

0.0875

 

5040

אדמת מרעה.

0.0103

 

נכסים אחרים

סיווג ראשי

תת סיווג

תיאור

תעריף לשנה למ"ר

1100

שטח בניין המשמש:

 

 

1101

מתקני תקשורת

982.15

4000

שטח קרקע המשמש ל:

 

 

4010

אדמת בניין

8.78

 

הנחות ופטורים לעסקים:

בעל עסק יהיה זכאי להנחה בגובה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק אם נתקיימו לגביו כל התנאים הקבועים בסעיף 14.ג (א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.

פרק ד' –הוראות כלליות ומועדי תשלום

מועדי תשלום

הארנונה עפ"י צו זה תשולם לא יאוחר מיום 01.01.2022.

למרות האמור בס"ק (א), למשלמים את תשלום מלוא השומה השנתית מראש עד ליום 31.1.22 תינתן הנחה בשיעור 1%.

למרות האמור בס"ק (א), חייב שיבקש עד ליום 15.1.22 לשלם בפריסת תשלומים, תינתן לו האפשרות לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן, לתאריכים: 15.1.2022, 15.3.2022, 15.5.2022, 15.7.2022, 15.9.2022, 15.11.2022.

חייב שלא פרע שני תשלומים בשנת הכספים עפ"י הסדר התשלומים הנ"ל יחויב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת ריבית פיגורים והפרשי הצמדה על הפיגור על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם 1980.

 הנחות – הוראות כלליות

לא תינתן כל הנחה ו/או פטור בגין שנת מס קודמת.

הנחה לנכס ריק למגורים בלבד – מחזיק שהוא בעלים של בניין ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים, יהיה זכאי לתקופה זו להנחה בשיעור של 100%.

היה והחייב זכאי להנחות שונות עפ"י צו זה, תינתן לו הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.

זכאי להנחה ומחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה לנכס אחד בלבד, לפי שיעור ההנחה הגבוה מביניהן.

זכאי להנחה לפי צו זה, אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה, יקבל הנחה בשיעור יחסי לחלק השנה בו החזיק בנכס ובתנאי שמחזיק ו/או יחזיק בנכס נשוא ההנחה לתקופה בת 12 חודשים או יותר.

לא תאושר הנחה לפי צו זה, אלא אם כן שולמה יתרת חובותיו בגין ארנונה של המחזיק בנכס, לאחר ניכוי ההנחה. יתרת חובותיו של זכאי להנחה כאמור, עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה, תבוטל ההנחה שנקבעה לו ותתווסף ליתרת חובותיו בגין הארנונה.

 

____________________

אריה כהן

                                                             ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft