פניה למוקד מוקד נגישות

דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2020

לכבוד

חברי מליאת המועצה

 

שלום רב,

הנדון: צו ארנונה לשנת 2020

1.      מוגש לעיונכם חומר רקע לקראת אישור צו אישור צו ארנונה לשנת 2020, בישיבת המליאה שתתקיים בתאריך 27.06.2019

רקע   -בשנת 2019  פנתה  המועצה  למישרדי  הפנים  והאוצר  בבקשה לשינויים  חריגים  בצו  הארנונה לשנת  2019 .עד היום לא  התקבלה  תגובת המישרדים הנ"ל  .בכוונת  המועצה  לפנות  שוב  למישרדי  הפנים  והאוצר לאשר את  אותם  השינויים  שהוגשו בצו של  שנת    2019   ,לשנת  2020      .

----

 

2.      בהתאם לסעיפים 7 ו- 9(ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) התשנ"ג – 1992, שעור עדכון הארנונה בכל שנה יעשה באופן אוטומטי על פי נוסחה קבועה.

3.      בהתאם לנוסחה זו, שיעור עדכון הארנונה לשנת 2020 לעומת תעריפי הארנונה שאושרו בשנת 2019 הינו 2.58% כפי שפורסם על ידי משרד הפנים.

4.      להלן רשימת החלטות הנדרשות:

א)      אישור צו הארנונה לשנת 2020 – בהתאם לצו הארנונה המאושר לשנת 2019 ובתוספת העדכון בסך 2.58%

ב)       בקשה חריגה לשנת 2020 - בכוונת המועצה לבקש אישור חריג מהשרים (הפנים והאוצר)  בנושאים הבאים:

          (1)      החרגת מצללה - פרגולה מהמונח "מבנה" ואי-חיובה בארנונה (ראה סעיף 3 לפרק 1 הגדרת "מבנה" לצו(.

          (2)      הוספת הגדרת "שטח משותף" להגדרות (פרק 1 לצו).

          (3)      בסיווגים   109   ו-    400 - שינוי התעריף מ- 14.40 ₪ ל- 5.14 ₪.

          (4)      בסיווג 0.5  - הפרק אשר כותרתו "לגבי קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל השנה ו/או מקצתה", שינוי הגדרות ותעריפים.

          (5)      מחיקת סיווג 6.00 לגבי "משק ונחלה".

          (6)      בסיווג 11 מתקני "תקשורת חשמל וכיו"ב" מחיקת המילה "חשמל" ו"מתקני חשמל" בהתאם.

          (7)      הוספת סעיפים בגין הנחות ופטורים, מועד לתשלום ארנונה, תשלום פיגורים, מנהל ארנונה וערר.

 

דברי הסבר לבקשת החריגה

-----------------------

 

הסבר לתיקון 4 (ב) 1:

5.      לאור תנאי מזג האוויר הקשים והחמים אשר שוררים בתחום השיפוט של המועצה אשר שונה ממרבית שאר אזורי מדינת ישראל מהפן האקלימי ולאור החשיבות והצורך בשימוש במצללים – פרגולות, באזור זה מבקשת המועצה להחריג מצללה – פרגולה מהמונח "מבנה" בצו הארנונה, ולפטור את המחזיק במצללה – פרגולה מתשלום ארנונה.

6.      ברבות מהרשויות המקומיות בארץ, פטורים המחזיקים במצללות – פרגולות מתשלום ארנונה, ואין כל סיבה שהמועצה האזורית מגילות ים המלח תוחרג מרשויות אלו בסוגיה זו.

7.      בתיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראל נקבע, כי הוספת קירוי פלסטי מעל מצללה (פרגולה) הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים ברשות מקומית שבה פרגולה ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תהפוך את השטח לחייב בארנונה. הפטור לפרגולות מקורות נכנס בישראל  לתוקף ב- 1.1.2019. נדמה שהדברים יפים גם למועצה האזורית מגילות – ים המלח.

 

הסבר לתיקון 4 (ב) 2:

8.      לצו תוסף לפרק ההגדרות, הגדרת "שטח משותף", אשר יתווסף לכל שטח מבונה שבאחזקת כל מחזיק, כאשר חלקו של כל מחזיק יחושב באופן יחסי בגין השטח המוחזק לבין כלל השטח המוחזק בין המחזיקים. מדובר למעשה בהבהרה המשקפת את האופן שבו נוהגת המועצה במקרים כאלו אשר נוצרו באחריותה בעקבות שינויים באופי הנכסים בתחום המועצה.

 

הסיבה לתיקון 4 (ב) 3:

9.      בסיווג 400, שונה התעריף מ- 14.04 ₪ ל- 5.14 ₪ . התעריף החדש זהה לתעריף הנגבה במועצה האזורית תמר בסיווג האמור. מבדיקה שביצעה המועצה עולה שהתעריף בגין הסיווג האמור גבוה במידה ניכרת ממה שנגבה ברשויות אחרות והמועצה מבקשת להימנע ממצב של העלאת טענה כנגדה בדבר אפליה.

 

 

 

 

 

הסבר לתיקון 4 (ב) 4:

10.    מתבקש מחיקת סיווג לגבי "משק ונחלה". נכון להיום לא קיים כל נכס אשר סיווג זה חל עליו, שכן כל נכס מחויב בהתאם לסיווגים המפורטים בצו הארנונה ואין טעם להותיר את הסיווג האמור שהוא בבחינת "אות מתה" בצו.

 

הסבר לתיקון 4 (ב) 5:

11.    בסיווג 05 "לגבי קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל השנה ו/או מקצתה" שונו ההגדרות, והתעריפים והושוו לאלו הקיימים במועצה האזורית תמר וזאת מהסיבות המפורטות בתיקון 4 (ב) 3. בסיווג משנה 5030 (אדמה המיועדת לחקלאות, אך אינה משמשת בפועל לחקלאות), הותר על כנו התעריף של צו הארנונה 2019 והוסף סיווג משנה חדש 5060 – "שטחים חקלאיים, המיועדים לגידולים חד-שנתיים" -בתעריף 0.035 ש"ח.

 

הסבר לתיקון 4 (ב) 6:

12.    המילה "חשמל" תמחק מסווג 11 של "תקשורת וחשמל וכיו"ב". בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ארנונה כללית שנת 2008ׂ), אשר הוציא הממונה על הישובים ביו"ש בהגדרת "משרד, שירותים ומסחר", נקבע לרבות "מיתקן חשמל", היינו חשמל שייך לסיווג של "משרד, שירותים ומסחר".

 

 

                                                                                                    בברכה,

 

                                                                                                דוד בלאו, גזבר

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft