פניה למוקד מוקד נגישות

צו ארנונה לשנת 2020

תעריפי הארנונה הכללית בתחום המועצה

האזורית מגילות לשנת הכספים 2020 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לתקנון המועצה האזורית (יהודה ושומרון) שהותקן

מכח צו בדבר מועצה אזורית (יהודה ושומרון) (מס' 783) תשל"ט 1979, ומכח

כל דין ותחיקה, החליטה המועצה האזורית מגילות בישיבתה מס' 06/2019

להטיל בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2020 ארנונה כללית על נכסים בניינים וקרקעות בשיעורים המפורטים להלן:

הערה: התעריפים הקבועים בצו זה עודכנו  לשנת  2020 בהתאם לתקנות ולהוראות משרד הפנים בשיעור של 2.58%

פרק 1:  הגדרות

 

"מבנה"                      כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, שיש ברזל, עץ

                                    או כל חומר אחר המשמש למגורים או לכל מטרה לרבות:

1.         כל חלק שבמבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע.

2.         קיר, סוללות עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או

המיועדים לגישור או לתחום שטח קרקע או חלל.

3.         סככה, בין שהיא מקורה ובין שאיננה מקורה.

"מחזיק"                    אדם המחזיק למעשה בנכסים או הזכאי להחזקה בהם, כבעל או

                                    כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.

 

"אדמה חקלאית"      כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין המשמשת למטע, משתלה,

                                    משק לגידול בעלי חיים או תוצרת חקלאית או פרחים.

 

"קרקע-תפוסה"        כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית שמשתמשים בה 

                                    ומחזיקים אותה שלא ביחד עם הבניין.

 

"אדמת בניין"            כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין ולא אדמה חקלאית

                                    ולא קרקע תפוסה.

 

"מבנה חקלאי"          מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לחקלאות.

 

"יישוב"                      קיבוץ מצפה שלם, קיבוץ קלי"ה, קיבוץ בית הערבה, קיבוץ אלמוג,                                  ורד יריחו, אבנת.לרבות הרחבות קהילתיות הצמודות  לקיבוצים.

 

"יחידת שטח"           תחושב במ"ר שלם. כל מ"ר או חלק ממנו יחושב כמ"ר שלם.  

                                                                                                                                      

                                                                                                                  /2

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

פרק 2:  תעריפי הארנונה

 

 1.                   ארנונה כללית שתשולם ע"י המחזיקים במבנים.
  1.  מבנים בתחום תוכנית המתאר (קו כחול) של הישובים:

 

                                                                                                     המחיר בש"ח

        בשנת 2020

 

 1.             לגבי מבנים בתחום תוכנית המתאר של היישוב      35.69

המשמשים למגורים לכל מ"ר .

102                  כנ"ל למשרדים, למחסנים, למסחר, ושירותים        70.08

לכל מ"ר .

103                  כנ"ל למוסכים, למחקר למלאכה לכל מ"ר .            47.28

104                  כנ"ל למבנים המשמשים לתעשייה לכל מ"ר .          34.53

.

105                  כנ"ל למלונות, להבראה, הארחה, תיירות, אירוח    50.34

שירותי מזון, שירותי חוף ואכסון לכל מ"ר .

106                  כנ"ל בתי הארחה , שאינם בתי מלון, לרבות            39.45

תיירות אירוח שירותי מזון שירותי חוף ואכסון

לכל מ"ר.

107                  כנ"ל לגבי מבנים לא מקורים, לרבות סככות           34.53

, לכל מ"ר.

108                  לגבי בריכות שחיה בתחום תוכנית המתאר של       34.53

יישוב לכל מ"ר.

109                  כנ"ל מבנה חקלאי לכל מ"ר.                                    5.14

110                  כנ"ל לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר                         183.34

 

 1.  מבנים שמחוץ לתוכנית המתאר (קו כחול)

 של היישובים:

201                  לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       92.33

היישובים המשמשים ללמוד, למשרדים,

למחסנים למסחר למוסכים, למלאכה, לכל מ"ר

202                  כנ"ל לחרושת, לתעשייה, לכל מ"ר                            91.13

                        .

203                  כנ"ל למחקר, למתקנים ביטחוניים, לכל                  50.93

מ"ר.                                                                                              ../3

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

                                                                                                     המחיר בש"ח

                                                                                                       בשנת 2020

 

204                  כנ"ל למבנים המשמשים למלון, להבראה,               93.46

למרחצאות, תיירות, אירוח, שירותי מזון,

שירותי חוף ואכסון לרבות סככות לכל מ"ר

.

205                  לגבי בריכות שחיה שאינן בתחום תוכנית                62.38

המתאר של יישוב, לכל מ"ר.

206                  לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       19.15

יישוב והמיועדים למחקר, ושאינם בשימוש

לחלוטין תקופה העולה על שישה חודשים,

לכל מ"ר.

300                 לגבי מבנים המשמשים למרחצאות או                     47.66

מרחצאות רפואיים, לרבות מבנים המשמשים

שירותי עזר לנ"ל ואינם בבתי מלון או בבתי

הארחה, לכל מ"ר.

400                  לגבי מבנים המשמשים לחקלאות לרבות                 5.14

המשמשים לגידולי בעלי חיים על אדמה

חקלאית, לכל מ"ר.

500                  לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

                        לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר .                       183.34

 

 

 1.                   ארנונה כללית על קרקעות

2010                קרקע תפוסה, שאין לה סיווג מיוחד,  לכל מ"ר       0.11

2020                קרקע המשמשת למתקנים ביטחוניים,                    0.07

לכל מ"ר.

2030                קרקע המשמשת למפעל תעשייה, לחרושת              0.13

למלאכה למוסך לכל מ"ר.

2040                קרקע המשמשת לתחנת שידור ו/או ממסר             0.38

לכל מ"ר.

2050                קרקע המשמשת כגן לאומי או שמורת טבע             0.09

בין שהוכרזה ובין שעדיין לא הוכרזה, והכניסה

למקום בתשלום לכל מ"ר.

2060                קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי                  0.06

וניסיונות לכל מ"ר.

2070                קרקע המשמשת לעמודי חשמל או                           3.66

            טלפון לכל מ"ר.

2080                קרקע המשמשת לצורכי תיירות                               3.37

הבראה, אירוח, אכסון, שירותי חוף,

שירותי מזון, מרחצאות וכו' לכל מ"ר. 

../4

 

 

 

 

-4-

 

 

 

 

                                                                                                   המחיר בש"ח

                                                                                                     בשנת 2020

 

2090                קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי                  0.02

וניסיונות ושאינה בשימוש, לכל מ"ר

.

2100                קרקע המשמשת לבריכות אידוי למלח                     4.27

לכל  מ"ר.

2110                קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים               7.53

לכל מ"ר.

 

 03.                   ארנונה כללית שתשולם על ידי מחזיק 

 לגבי קרקע המשמשת לכרייה או חציבה.

3010                קרקעות המשמשות או מיועדות לכרייה או             7.26

חציבה לכל מ"ר.

3020                קרקע המיועדת לכריית מלח, לכל מ"ר                    13.03

.

3030                קרקע המיועדת לכל כרייה וחציבה של אבן,            34.16

שיש,  לקט לכל מ"ר.

 

04.                   שטח אדמת בנין

4010                אדמת בנין לכל מ"ר.                                                 8.52

 

 1.  לגבי קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל

 השנה ו/או מקצתה.

5010                שטחים חקלאיים מעובדים שאינם כמפורט            0.18

בסעיף 05.03.00 להלן לכל מ"ר.

5020                אדמת מרעה, או אדמה חקלאית שאיננה                0.01

מעובדת כלל לכל מ"ר.

5030                שטחים חקלאיים מעובדים בגידולי כרם,                0.03

סברס, פרדס, פרחים לכל מ"ר.

 

06.00.00            לגבי משק ונחלה.                                                   803.89

 

07.                    לכל קרקע הכוללת באר נפט או גז קידוח  

 או איגום מים או נפט.

7010                לכל באר המפיקה נפט או גז.                                     356,477.32

7020                לכל סוללה ראשית (מיכלים).                                   66,632.75

 

 

../5

 

 

 

 

-5-

 

 

 

 

                                                                                                      המחיר בש"ח

                                                                                                         בשנת 2020

                                                                                                             

7030                אחסון ואיגום מים תת קרקעי או מעל הקרקע        99.18

                        ובריכת מים, לרבות מתקן שאיבה או העברה,

                        לכל מ"ר של מבנה.

7040                אחסון ואיגום נפט או גז תת קרקעי או מעל             22,107.59

                        הקרקע שאיבה או העברה לכל מ"ר או

                       חלק ממנו.

7050                לגבי קרקע המתוחמת יחד עם מתקן כאמור              48.57

                        והמוחזקת יחד עם המתקן לכל מ"ר .

                        .

 

 1.  תחנות דלק מסחריות

8000                לגבי המבנים והקרקע המשמשת את התחנה          92.32

לכל מ"ר.

 

 1.  שדה תעופה

9010                מבנים המשמשים למסחר, שירותים ומשרדים       319.93

                        האנגרים לרבות סככות לכל מ"ר.

9020                קרקע תפוסה לרבות מסלולי המראה ונחיתה,        53.32

                        הסעה, כבישי גישה, לכל מ"ר.

 

 1.  מסוף גבול

1001                מבנים המשמשים למסוף, שירותים, משרדים,       319.93

                        מסחר לכל מ"ר.

1002                חניונים בתשלום לרכב לכל מ"ר.                              31.99

1003                קרקע תפוסה לכל מ"ר.                                            31.99

 

 1.  מתקני תקשורת חשמל וכיו"ב

1101                לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל ומתקני       953.17

                        תקשורת לרבות תחנות כח טרנספורמציה,

            ממסרים, אנטנות לכל מ"ר.                                     

 

12.                  שטח תכנית המתאר של יישוב שישולם

 ע" היישוב                                                                                     

1201                לכל מ"ר .                                                                   0.22

 

../6

 

 

 

 

-6-

 

 

 

 1.    שטח מתקנים  סולריים                                                    

                                                                                                       המחיר בש"ח

                                                                                                      בשנת  2020

 

1301  קרקע המשמשת למיתקנים להפקת חשמל מאנרגית השמש            0.24

לכל  מ"ר  .                                                                 

 

 

 

מועדי תשלום:

 

 1. המועד החוקי לתשלום הארנונה יחול ביום 1.1.2020  .

 

 1. למרות האמור בסעיף קטן (1) לעיל תשלום מלוא המסים עד 31.01.2020

יזכה את המשלם ב 1% הנחה.

 

 1. תשלום שלא שולם במועד שנקבע יחויב בריבית והצמדה כדין.

 

 1. ניתן לשלם את המסים בשישה תשלומים דו חודשיים שישולמו על ידי

מתן שיקים מראש לתאריכים:

15.1.2020, 15.3.2020, 15.5.2020, 15.7.2020, 15.09.2020, 15.11.2020   .

כל תשלום מהתשלומים המפורטים לעיל ישולם בתוספת הפרשי הצמדה

בלבד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי

חובה) תש"מ 1980.

 

 1. ההנחות בתשלום הארנונה ינתנו אך ורק ע"פ תקנות ההסדרים במשק המדינה

(הנחות מארנונה) התשנ"ג 1993,כולל  תיקונים  שהיו  בתקנות  מאז .

ניתן לפנות לוועדת ההנחות במועצה לא יאוחר מ- 31/3/2020.

 

 1. השגות ועירעורים ניתן להגיש תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום.(אך לא יאוחר

מ-  30/04/2020  )

          

 

_____

אריה כהן

ראש המועצה

שמור א שינוי צו ארנונה שנת  2020

 

F:\Files\מגילות - 1951\כללי\צו ארנונה לשנת 2019- 24.05.17.doc

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft