פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה למחזיקים בנכסים במועצה האזורית מגילות ים המלח (2020)

בהתאם לתקנה 67 א (2) לתקנון המועצות האזוריות ביהודה ושומרון הנני להביא לידיעתכם כדלקמן:

1.    מליאת המועצה האזורית בישיבה מס' 6/2019  שאמורה להתקיים  ב-27/06/2019  , אמורה לדון   בהצעה  לשינויים  חריגים  בצו  הארנונה לשנת  2020    .מדובר  בשינויים  שהוגשו  לאישור  מישרדי  הפנים  והאוצר בנוגע  לצו  הארנונה לשנת  2019   אולם  עד  היום  לא  התקבלה  תשובת  מישרדים אלו  .בכוונת  המועצה לפנות שוב  על  מנת לקבל  אישור  לשינויים  אלו  לשנת  2020   .

       א)    בסעיף 3 לצו  ארנונה (להלן: "הצו". בפרק "ההגדרות", בהגדרת מבנה הוסף:

              "למרות האמור לעיל, מצללה (פרגולה) מחומרים קלים, המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים, שתיקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ועל לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תיכלל בשטח יחידת הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשורי ואטום, ובלבד והכיסוי הוא מפלסטיק שקוף, והשימוש שיעשה בשטח המצללה, הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, למעט שימוש לצרכי חנייה או אחסנה".

       ב)    בסעיף 3 לצו בפרק ההגדרות הוספה הגדרה של "שטח משותף" - "יתווסף לשטח מבונה שבאחזקת כל מחזיק, כאשר חלקו של כל מחזיק יחושב באופן יחסי בין השטח המוחזק לבין כלל השטח המוחזק בין המחזיקים".

       ג)     קוד נכס 400  ו-  109 : הוחלט להוריד את תעריף "המבנים המשמשים לחקלאות לרבות המשמשים לגידולי בעלי חיים על אדמה חקלאית" לכל מ"ר מ- 14.40₪ ל- 5.14 ₪.

       ד)    בוצעו תיקוני הגדרות ותעריפים בקוד נכס 05: "קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל השנה ו/או במקצתה" כמפורט להלן:

 

              5010   -  אדמה אשר משמשת לחקלאות (למעט מרעה ושטחים

                           חקלאיים המיועדים לגידולים חד שנתיים).                   0.0631 ש"ח למ"ר.                                                       

 

              5020   -  אדמה אשר מיועת למרעה ואשר משמשת למרעה במשך  

                          כל השנה או מקצתה.                                                  0.0158 ש"ח למ"ר.                   

 

             5030     -  אדמה אשר מיועדת לחקלאות (למעט מרעה) אך אינה

                            משמשת בפועל לחקלאות (גם אם היא משמשת למרעה).    0.010 ש"ח למ"ר.                   

 

             5040      - אדמה אשר מיועדת לשמש למרעה אך איננה משמשת

                           בפועל למרעה או חקלאות.                                                  0.010 ש"ח למ"ר.                      

                                  

             5050      - אדמה אשר משמשת למחקר חקלאי או לניסיונות

                           חקלאיים.                                                                   0.061ש"ח למ"ר.                   

 

           5060      -     שטחים חקלאיים המיועדים לגידולים חד שנתיים.         0.035 ש"ח למ"ר.                   

 

ה)    נמחק קוד נכס 600 לגבי "משק ונחלה".

 

  ו)    בקוד נכס 11: "מתקני תקשורת וכיו"ב", המילה "חשמל" ומתקני חשמל" נמחקו.

 

 ז)     בנוסף בוצעו בצו הבהרות כדלקמן:

        (1)    לפני ראש פרק 2 ("תעריפי ארנונה") הוספה הבהרה, כי "כל מחזיק בנכס בתחום שיפוט של המועצה ישלם ארנונה כללית בשיעורים המפורטים בפרק 2 לפי סוג הנכס המוחזקים בתנאים המפורטים בפרק שלוש'".

        (2)    הוספו סעיפי הבהרה בראש הפרק שלישי ("הוראות שונות") בנושאים הבאים:

                (א)     הנחות ופטורים.

                (ב)     מועד לתשלום ארנונה.

                (ג)      תשלום פיגורים.

                (ד)     מנהל הארנונה.

                (ה)     ערר על קבעת ארנונה כללית.

 

 

ח)    חלק מהחלטות המועצה כאמור, טעונות אישור המנהל הכללי של משרד האוצר בישראל והמנהל הכללי של משרד הפנים בישראל ובכוונת המועצה לפנות למנהלים הכלליים בבקשה לקבל אישור כאמור.

ט)     בקשר להחלטות כאמור, החיוב יתוקן בפועל רק לאחר קבלת האישור, ויחושב   החל מחודש ינואר 2020.

 

 

 

                                                                                                      בברכה,

 

                                                                                                      דוד בלאו

                                                                                                    גזבר המועצה

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft