פניה למוקד מוקד נגישות

טופס 11

לכבוד

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

הצהרת חשמלאי מוסמך

 

אני החתום מטה

מצהיר בזה

ביצעתי עבודות חשמל, קווי חשמל, חיבורים והתקנים בטיחותיים.

העבודות בוצעו בהתאם לתקן, לחוק ותקנותיו.

על פי היתר הבניה שהוצא על ידי הוועדה.

 

חתימת החשמלאי

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft