פניה למוקד מוקד נגישות

נוהל מינוי רכז נגישות

כללי

מועצה אזורית מגילות ים המלח כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, המועצה פועלת לתת כתובת ברורה לפונים בנושא הנגישות ופועלת לקדם תהליכי נגישות בתחומה.

מועצה אזורית מגילות ים המלח פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל

להסדיר את הדרכים למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות.

הגדרות

  1. החוק- חוק שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998
  2. התקנות- תקנות נגישות השירות, 2013.
  3. רכז נגישות- עובד של המועצה האזורית מגילות ים המלח שהוטל עליו תפקיד זה.

תחולת הנוהל

הנוהל חל על כל מחלקות ועובדי המועצה האזורית מגילות ים המלח.

רכז נגישות

  1. רכז נגישות ימונה במועצה אזורית מגילות ים המלח    .
  2. תפקידי רכז הנגישות:
  • לשמש כתובת לפונים בנושא נגישות (מתקשרים, מבקרים ואורחים)
  • ליזום פעילויות הדרכה והגברת  המודעות בקרב עובדי המועצה לנושא ההנגשה .
  • ליזום פעולות לשיפור  ההנגשה של  השירותים  המוניציפאליים לבעלי  מוגבלויות .
  • שמו ופרטיו של רכז הנגישות יפורסמו באתר האינטרנט של מועצה אזורית מגילות ים המלח.

 

 

 

אריה כהן

ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft