פניה למוקד מוקד נגישות

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר המועצה

מועצה אזורית "מגילות" (להלן "המועצה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת www.dead-sea.org.il (להלן "האתר") ולכן תפרט להלן את מדיניות הפרטיות באתר.

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים בין השאר את האופן בו משתמשת המועצה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מטעמך למדיניות פרטיות זו (להלן :"מדיניות הפרטיות")

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת כמובן גם לנשים במידה שווה.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר:

בעת השימוש שלך באתר תאסוף המועצה מידע על תהליך הגלישה שלך באתר לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים בהם צפית,  השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף המועצה רשאית לאסוף ולהסתייע בשרותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר לקרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר:

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר במדורים ובשירותים נוספים באתר (לדוגמא בדף "צור קשר" תתבקש למסור פרטים אישיים לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפניה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים אולם פרטים שגויים או אי מסירת מלו הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשרותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פניתך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר.

 

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת המועצה, כך לדוגמא במידה ותבחר לשלם עבור מיסי הארנונה באמצעות האינטרנט תועבר לאתרים הבאים:

https://www.hughug.co.il/default.aspx?customer=mglt

אם תבחר לשלם עבור אירוע תרבות או חוג, תועבר אתרים הבאים:

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/Rishum/nirshamnoar?rshut=94

אתרים אלה משמשים לגביית תשלומים ממין זה. שים לב כי המועצה אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, המועצה אינה אחראית על השימוש שתעשה באתרים החיצוניים.

 

השימוש במידע:

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי תהליך הגלישה במהלך השימוש שלך באתר, ישמרו וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו\או על פי הוראות כל דין - ולרבות למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי לשלוח אליך מידי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982
 • ליצירת הקשר איתך כשהמועצה סבורה שקיים צורך בכך
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המדע שישמש את המועצה לצורך כך לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי:

המועצה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר והכלל זה לצורך משלוח עלון המידע המקוון המופץ על ידי המועצה בהתאם למור לעיל.
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות הנחזות מנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות אלה.
 • אם יתקבל בידי המועצה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בינך לבין המועצה שתחייב חשיפת פרטיך
 • המועצה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למועצה כדוגמת: תאגידים שבשליטתה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • המועצה ראשית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במועצה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלשי בהתאם לשיקול עדתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ו\או פרטיך האישיים ללא כל הסכמתך.

יובהר כי המועצה לא תעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ו\או על פי כל דין.

COOKIES

אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

"עוגיות" (COOKIES) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה COOKIESיכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל COOKIES תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

זכור, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה COOKIES במחשבך בכל רגע.

 

הסרה או מחיקה של מידע אישי מרישומי האתר:

אם ברצונך למחוק מרישומי המועצה מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות למועצה בכתובת:

klita@dead-sea.org.il ,  המועצה תודיע לך אם בקשתך אושרה, המועצה רשאית לא לאשר את בקשתך למשל: אם היא סבורה כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה המועצה תהה רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי , אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד'.

אבטחת מידע:

המועצה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המועצה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן אין ביכולתה של המועצה להתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גשה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שיניים במדיניות הפרטיות:

המועצה ראשית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לרבות בהראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

לצפייה בהצהרה חתומה על ידי יועמ"ש הרשות לחץ כאן

 

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft