פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 4/2022 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 31/3/22 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

אפי מושקטו, רונן בר אברהם, גבי פלקסר               -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                    - בית הערבה

צחי רביב                                                                  -  אלמוג

חיים לוי, אלון גרטמן                                               -  מצפה שלם

 

חסרים:

אילן בנוביץ', אריאל צלקו

 

נוכחים:

עו"ד  יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, דנון יצחק, חביב כץ, אנה הלאלי, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקול 3/2022.
 3. אישור תברי"ם.
 4. מינוי נציגים לועדת כשירות לבחירת מנכ"ל/מזכיר המועצה.
 5. מינוי נציג ציבור  לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
 6. תכנית אב  לחקלאות -לשטחים פתוחים.
 7. אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל  31/12/2020.
 8. אישור הדו"ח המפורט לשנת 2020.
 9. הארכת תוקף של חוק עזר למגילות ים המלח (היטל ואגרת ביוב) תשע"ה 2015.
 10. המשך הצגת תכניות עבודה לשנת 2022.
 11. שונות.                                                                                         

 

 1. אינפורמציה:
  ביטחון - אריה עדכן כי לאור האירועים הביטחוניים שהיו ברחבי הארץ, נדרשת עירנות ותשומת לב מוגברת. אנו לפני חג הרמדאן, צפויה תנועה ערה של אוכלוסיה ערבית במרחב המועצה, בעיקר בחופי הרחצה ובאתרי התיירות.
  יום ספורט בבית הספר - אריה ציין כי מתוכנן יום ספורט בבית הספר מגילות.
  צעדה לזכרו של אלי אביזידריס ז"ל - אריה ציין כי ביום ו' הקרוב מתוכננת צעדה לזכרו של אלי אביזידריס מורד יריחו. אריה פנה לקחת חלק בצעדה ולכבד את זכרו של אלי אביזידריס ז"ל שהיה דמות חינוכית משפיעה באזור.
 2. אישור פרוטוקול 3/2022
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 3/2022.
 3. אישור תברי"ם
 • תב"ר  361 - קירוי מגרשי ספורט בלוחות סולאריים
  הגדלת התב"ר ב- 749,800 ₪ מענק משרד הפנים
  סכום התב"ר לאחר הגדלה 2,000,000 ₪
  החלטה: תב"ר 361 כולל ההגדלה בן מאושר פה אחד.
 • תב"ר 454 - חבורת הזמר מגילות מופע מחווה לאבי קורן
  23,000 ₪ מענק מפעל הפיס
  10,000 ₪ העברה מעודפים בתקציב הרגיל 7900001000
  סכום התב"ר 33,000 ₪
  החלטה: תב"ר 454 מאושר פה אחד
 1. מינוי נציגים לועדת כשירות לבחירת מנכ"ל
  דוד בלאו פורש בקרוב מתפקיד המזכיר/מנכ"ל המועצה. אנחנו מודים לו על שנות השירות הרבות במועצה למען הציבור ונפרד ממנו בצורה מכובדת.
  תפקיד המנכ"ל הוא תפקיד סטטוטורי שהמועצה מחויבת לאייש. כמו כן, התפקיד מוגדר כמשרת אמון ונבחר על ידי ראש הרשות ובלבד שהמועמד יעמוד בתנאי הסף של המשרה ויקבל אישור של ועדת הכשירות.
  הרכב הועדה: ראש המועצה, 2 חברי מליאה (מוצע למנות את אלון גרטמן ורונן בר אברהם), מזכיר המועצה, היועץ המשפטי ונציג שר הפנים.
  מליאת המועצה מאשרת ברוב של 9 חברים ובהתנגדות של 1 את מינויים של אלון גרטמן ורונן בר אברהם כנציגי המליאה בועדת הכשירות לאיוש משרת מנכ"ל המועצה.
  המנכ"ל יועסק במשרה מלאה, ב- 100% משכר בכירים בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר. המשרה מתוקצבת בתקציב המועצה לשנת 2022.
 2. מינוי נציג ציבור בדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות
  המועצה נדרשת למנות נציג ציבור לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ.
  הרכב הדירקטוריון: 2 נבחרים: אריה כהן, סוזי שלו.
  2 עובדי המועצה: אנה הלאלי, חביב כץ.
  2 נציגי ציבור: סול לביא בן שימול, חסר נציג ציבור אחד.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מועמדותו של יצחק גרומן מאבנת כנציג ציבור בדירקטוריון של החברה הכלכלית מגילות. על יצחק גרומן יהיה לקבל אישור של הועדה למינוי דירקטורים במשרד הפנים.
 3. תכנית אב לחקלאות ושטחים פתוחים
  משרד ליגם הכין את תכנית האב לחקלאות ושטחים פתוחים במרחב המועצה אותה יזם משרד החקלאות. התכנית משתלבת עם התכנית הכוללנית אותה מכין עבור המועצה האדריכל אריה רחמימוב. התכנית הוצגה לחברי המליאה. התכנית מאזנת בין שטחי החקלאות, שטחי הפיתוח, שמורות הטבע ושטחי האש הקיימים במרחב המועצה.
  גבי פלקסר ביקש הבהרות לגבי מספר הנחלות שיש היום בישובים וכן לתת עדיפות בטיפול בהסדרת חוזים על הקרקעות המעובדות היום ע"י הישובים.
  אפי ביקש שהקריטריונים לחלוקת קרקעות לישובים יובאו לדיון במועצה, לדעתו, צריך להקצות קרקעות גם לתושבים שאינם חברי אגודות חקלאיות.
  אריה העיר כי המועצה ערה לצרכים הכלכליים של הישובים שאינם חקלאיים. לדעתו, הכיוון אותו הוא רואה כמענה לצורך זה הוא פיתוח של פרוייקטים סולאריים לאותם הישובים.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תכנית האב לחקלאות ושטחים פתוחים כפי שהוכנה והוצגה ע"י משרד ליגם.
 4. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/20
  הדו"ח הכספי המבוקר שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחברי המליאה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 1/2022.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/20.
 5. הדו"ח המפורט לשנת 2020
  הדו"ח המפורט לשנת 2020 שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחבריהמליאה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 1/2022.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט ל- 31/12/20.
 6. חוק עזר למגילות (היטל ואגרת ביוב) התשע"ה 2015 - הארכת תוקף
  בשל המשכיות הכנת התחשיבים של חוק העזר נדרש להאריך את תוקפו בשנה נוספת. חוקהעזרעלתעריפיו (היטלואגרה ) הוצג לחברי המליאה.
  עו"ד  יזהר דגני
 • מכח סמכותה התקינה מליאת המועצה חוק עזר מוניציפאלי להיטל ואגרת ביוב. במסגרת חוק העזר הנ"ל מעוגנים תעריפי אגרות והיטלים, על בסיס תחשיבים כלכליים שנערכו על ידי המועצה ואושרו על ידי משרד הפנים. חוק העזר אושר במליאת המועצה כחוק עזר למגילות ים המלח (היטל ואגרת ביוב), התשע"ה – 2015.
 • נוכח העובדה, כי ערכי עלות האגרות וההיטלים עליהם מבוססים התחשיבים הכלכליים הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף זמן, מחייב משרד הפנים את הרשויות המקומיות לערוך רה- תחשוב של התעריפים מידי מספר שנים.
 • בכדי להבטיח זאת, הורה המשרד על שילוב בחוק העזר של הוראת מגבלת גבייה הקובעת כי לאחר מועד מסוים הנקוב בהוראה, לא יוטל חיוב אלא באישור המועצה והממונה.
 • גורמי המועצה עמלים על הכנת תחשיב תעריף מעודכן. אולם התהליך הינו תהליך ארוך מהסיבות שיפורטו להלן.
 • תחשיב התעריף החדש מחייב אישור של חברות מייעצות עבור משרד הפנים. עדכון התעריף מחייב עדכון של חוק העזר, דהיינו אישור התיקון לחוק העזר במליאת המועצה, ולאחר מכן אישורו ע"י משרד הפנים. תהליך זה אורך זמן. המועצה שכרה את שירותי היועץ חברת איתנים פיננסים לצורך הכנת התחשיב, אך לצערה התהליך לא הסתיים, וזאת לאור מגיפת הקורונה אשר פרצה בכל עוזה ושיבשה את עבודת המועצה וכן לאור העובדה, כי היה קושי בקבלת נתונים בסוגיה זו מיישובי המועצה.
 • המועצה אישרה בישיבתה מיום 5.3.20 את הארכת תוקף חוק העזר וכן הארכה נוספת בישיבתה מיום 20.5.21.
 • המועצה מבקשת מהסיבות אשר פורטו לעיל להאריך את תוקף חוק העזר הקיים למשך שנה נוספת ו/או עד לאישור חוק העזר העדכני על ידי משרד הפנים.
 • בוודאי אין לאפשר מצב בו המועצה מנועה מאפשרות להטיל חיוב במסגרת חוק העזר האמור וזאת כשאין חולק כי חיוב זה ותקבוליו חיוני ונדרש למועצה ולציבור תושביה לצורך מתן השירותים הבאים לידי ביטוי בחוק העזר. 
 • לפיכך, מונחת בפני מליאת המועצה הצעה להארכת סמכות המועצה להמשיך ולגבות את האגרות וההיטלים שבנדון על פי תעריפיו הנוכחיים וזאת ממועד תוקפם האחרון עד ליום 1.4.2023 או עד למועד פרסומו של חוק העזר עדכני  אשר יוגש כאמור לאישור משרד הפנים, המוקדם מבין אלו.
 •  מצ"ב פירוט חוק העזר שבכותרת ובו פירוט תעריפי האגרות וההיטלים בכל הישובים בו הוא הוטל.

החלטה: המועצה מאשרת את המשך גביית האגרות וההיטלים של חוק עזר למגילות ים המלח (היטל ואגרות ביוב) התשע"ה - 2015 וזאת ממועד תוקפם האחרון עד ליום 1.4.2023 או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים, המוקדם בין אלו.

 1. תכנית עבודה של מחלקת החינוך לשנת 2022

טלי מוסקל, מנהלת מחלקת החינוך הציגה את תחומי הליבה של מחלקת החינוך. בשנת 2021 היו במועצה 817 ילדים מגיל לידה עד גיל 18. המועצה הפעילה 23 חוגים בשנת 2021 בהם לקחו חלק 281 ילדים. המועצה הפעילה בשנת 2021 20 מסלולי הסעות חינוך ביום הלוך, ו- 30 מסלולי הסעות חינוך ביום חזור.

אפי מושקטו ביקש לחזק את המעורבות שלנו בבית הספר בעין גדי שכן מרבית התלמידים בבית הספר בעין גדי הם תלמידי מגילות.

גבי פלקסר העלה טענה שההכנה שעוברים תלמידי היסודי במגילות לא מספקת והם מגיעים לחטיבת הביניים לא מוכנים מספיק מבחינת הידע הלימודי.

טלי ציינה כי יש כוונה לבחון שילוב של תנועות נוער נוספות שיפעלו בישובי מגילות בנוסף לנוער העובד והלומד.

התקציב השנתי השוטף של מחלקת החינוך בשנת 2022 מסתכם בכ- 13 מליון ₪. בנוסף, מתוכננת גם פעילות בתברי"ם בהיקף של כ- 1 מליון ₪.

אלון גרטמן ביקש שישולבו מדדים מדידים ליעדים אותם הציבה לעצבה מחלקת החינוך בשנת 2022.

 

 1. שונות
  1. קורונה - אריה ציין כי קב"ט המועצה, דרור סיני, חלה בקורונה, מאחל לו החלמה מהירה.

             יש ירידה במספר החולים בקורונה במועצה, התסמינים של הגל הנוכחי קלים  יותר.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft