פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2022 ישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 27/1/22 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

אפי מושקטו, רונן בר אברהם                                  -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ', צחי רביב                                            -  אלמוג

אלון גרטמן, חיים לוי                                               -  מצפה שלם

 

חסרים:

גבי פלקסר, אריאל צלקו

 

נוכחים:

עו"ד  יזהר דגני ,אנה הלאלי, לירון סימון, דנון יצחק, הדס בשן, חביב כץ, יוסי לב, אוריאל אהרונוב, רפי נשיא, יוחאי קורן, אריה רחמימוב, משה חסון, הדר גלר, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקול 1/2022.
 3. אישור תברי"ם.
 4. דחיית תשלומי ארנונה לעסקים.
 5. הצגת תכנית אב כוללנית.
 6. שונות.                                                                                         

 

 1. אינפורמציה:
 1. קורונה - אריה עדכן שיש כ 140 מאומתי קורונה בקרב תושבי המועצה מהם כ 8 עובדי מועצה.

המועצה יזמה בדיקות אנטיגן מוסדיות יומיים בשבוע לתושבי המועצה בתחומי המועצה על מנת להקל על תושבי המועצה את ביצוע הבדיקות. אריה ביקש מחברי המליאה להמשיך להסביר לתושבי המועצה על החשיבות במניעת התקהלות, הקפדה על מסיכה וקיום הנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע לבידודים.

 1. אישור פרוטוקול 1/2022
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2022
 2. אישור תברי"ם
  • תב"ר  450  - סימון כבישים והתקני בטיחות
   סכום התב"ר 110,510 ₪
   77,357 ₪ מענק משרד תחבורה
   33,153 ₪ העברה מקרן יתרות מהתקציב הרגיל
   החלטה:תב"ר 450 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 361 - קירוי מגרשי ספורט בלוחות סולאריים
   הגדלת התב"ר ב- 346,000 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר העדכני 1,250,200 ₪
   החלטה: תב"ר 361 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  • תב"ר 394 – מט"ש קלי"ה
   הגדלת התב"ר ב- 44,478 ₪ העברה מקרן הטלי ביוב קלי"ה
   סכום התב"ר העדכני 382,490 ₪
   החלטה: תב"ר 394 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
 3. דחיית תשלומי ארנונה לעסקים

אנו עדים בשבועות האחרונים, להתפרצות רחבת היקף של נגיף האומקירון, אשר הביאה למספר חסר תקדים של מאומתים ומבודדים. כתוצאה מכך, התקבלו במשרד הפנים פניות רבות של בעלי עסקים אשר נקלעו למצב מורכב ולקשיים כלכליים.

על כן, בהתאם להנחיית שרת הפנים ובנסיבות החריגות שנוצרו, נערכה פנייה של משרד הפנים לראשי הרשויות, על מנת שיפעלו לבחינת עשיית שימוש בסמכות הרשות המקומית לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980 (להלן – "החוק") לקביעת הסדרי תשלום מיוחדים לעסקים לגבי תשלום הארנונה לשנת 2022.

זאת כך, שמועדי תשלום הארנונה השנתית, כפי שנקבעו ע"י הרשות המקומית קודם לכן, בנוגע לבעלי עסקים בתחומה, בין לגבי כלל העסקים ובין לגבי סיווגים שייקבעו על ידה, יידחו עד ליום 30 במרץ 2022. יצוין, כי בהתאם להוראה זו, התשלום הנדחה ישולם ללא תוספת תשלומי פיגורים.

יצוין, כי מדובר בצעד חריג ובעל משמעות על הרשות המקומית, שאין מקום לעשות בו שימוש כדבר שבשגרה, אולם על רקע הנסיבות החריגות בהן אנו מצויים בימים אלו, משרד הפנים סבר כי נכון וראוי לפעול לקידום הדבר.

יצוין, כי הקלות הנ"ל ייחולו לבעלי עסקים בלבד. אין בסמכות המועצה להחיל הנחיות הנ"ל על נכסי המגורים.

 

החלטה:

מליאת המועצה מחליטה לאפשר לבעלי העסקים בתחומה כהגדרתם בצו הארנונה (להלן, "הצו") לדחות את תשלום חוב הארנונה, בו הם חבים בהתאם להוראות הצו, ליום 30.3.22, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים.

אישור זה ניתן בהתאם לסמכותה של המועצה הקבועה בסעיף 4 (א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

בעלי עסקים, כהגדרתם בצו, המעוניינים בדחיית תשלום הארנונה כאמור, יגישו בקשה בפנייה אישית למייל arnona@dead-sea.org.i l , וזאת עד ליום 15.2.2022.

בעלי עסקים אשר יקבלו דחייה ולא ישלמו את חובם עד ליום 30.3.22 , ההסדר האמור יבוטל ולחוב יתווספו תשלומי פיגורים.

ההמלצה לבעלי העסקים לבחון את האופציה בשיקול דעת, היות ולא מדובר בביטול החוב אלא בדחיית התשלום בלבד, ובסוף התקופה יידרש התשלום של שלושה חודשים במצטבר.

 

 1. תכנית אב כוללנית

אריה הציג את הרקע להכנת תכנית האב. התכנית נגזרה מהחלטת הממשלה 3742 משנת 2018 שנועדה לחזק את המועצות מגילות ותמר בשל תופעת הבולענים שפגעה בתשתיות ובפעילויות כלכליות במרחב שתי המועצות. עלות התכנית כ- 3 מיליון  ₪ והיא ממומנת על-ידי משרד הבינוי והשיכון. נעשה הליך של שיתוף הציבור בתכנית באמצעות מפגשים של יועצי התכנית עם תושבים והנהלות הישובים. אריה ציין כי התכנית מביטה על המועצה עד שנת 2048 ובכוונת המעצה לגזור פרוסות בנות 5 שנים כל אחת במהלך ישום התכנית. במקביל לתכנית האב הכוללנית מבוצעות עוד שתי תכניות הנגזרות ממנה: האחת, תכנית אב לחקלאות ולשטחים פתוחים והשנייה, תכנית אב לתיירות. היועצים המלווים את התכנית הציגו את עיקרי התכנית לחברי המליאה.

אלון גרטמן העיר שנדרש שיתוף ציבור רחב יותר מזה שבוצע וכן נדרש לתגבר את "יחסי הציבור" לתכנית על מנת לחשוף אותה הן לתושבי המועצה והן לתושבי  המדינה כולה.

אפי מושקטו העיר שחסרה בתכנית הערכה תקציבית של עלות מימוש התכנית והוא מציע להתמקד במימוש הפרוסה הראשונה (החומש הראשון) של התכנית (הקמת קרית חינוך ומרכז תרבות). אפי ביקש שיהיו בתכנית גם מרכיבים המחזקים את התושבים שאינם חברי האגודות השיתופיות בישובים הקיימים. אפי ביקש לבחון אפשרות להקמת רכבל ממצוק ההעתקים למטה.

פרחית אלדן ברכה על היוזמה בהכנת התכנית, מבקשת לתת דגש בתכנית על נושא הקליטה של תושבים חדשים במועצה.

צחי רביב שאל האם ניתן יהיה לבצע שינויים והתאמות בתכנית במהלך השנים. צחי ביקש הבהרות לגבי המעמד של מרכז המועצה המתוכנן, האם מדובר בישוב חדש. צחי רביב העיר כי סוגיית התעסוקה לא קיבלה כיסוי מספיק בתכנית.  צחי רביב העיר כי מסוף התחבורה הציבורית המתוכנן הוא בעייתי כיוון שאין כמעט שימוש בתחבורה הציבורית במרחב המועצה.

אריה השיב כי התחבורה הציבורית תשמש גם את האוכלוסיה של המועצה ובעיקר את האוכלוסיה  החיצונית הפוקדת את אזורנו וככל שתגדל אוכלוסיית המועצה יגדל גם השימוש של תושבי המועצה בתחבורה הציבורית.

רפי נשיא התייחס למרכז המועצה המתוכנן ,לדבריו, התכנית "עיוורת" לסטטוסים, היא מדברת על אוכלוסיה במספרים שכן הגדלת אוכלוסיית המועצה זו מטרה מרכזית בתכנית. רפי העיר כי תכנית האב אמורה להוות פלטפורמה לגיוס משאבים לביצועה. רפי נשיא ציין כי מרכז המועצה יהיה אבן שואבת לאוכלוסיה שתשרת את המוסדות החינוכיים והתרבותיים שיוקמו במרכז המועצה. לדבריו, המקום יהיה ישוב מוסדי.

אילן בנוביץ' העיר שיש להכין תכניות הכשרה לתושבי המועצה לתעסוקות אליהן מכוונת התכנית (אנגריה מתחדשת, תיירות, חקלאות, חינוך). אילן העיר שהמיקום של שער ים המלח הוא בצומת אלמוג ולא בצומת הלידו.

עמוס השיב כי שער ים המלח זה רק שם למתחם התיירותי המתוכנן באזור חופי הרחצה ואכן השער לים  המלח הוא בצומת אלמוג. עמוס העיר כי טרם נעשתה מחשבה מעמיקה בנוגע לתכנים התיירותיים בצומת אלמוג.

רונן בר אברהם הודה לכל העושים במלאכה להכנת התכנית. רונן העיר כי לא נעשה מספיק בתחום שיתוף הציבור בנוגע לתכנית. רונן שאל האם יש בתכנית גם התיחסות לתעשיות הייטק, קלינטק.

חיים לוי העיר שנדרש שדרוג של כביש 90 באופן שימנע את ניתוקו בשל שטפונות. חיים העיר שנדרשת תחבורה ציבורית לאזורנו גם בשבתות וחגים.

סוזי שלו העירה  שאין ביטוי בתכנית להערות שעלו בישיבות קודמות בהן הוצגה התכנית.

רפי נשיא השיב שהתקיימו מפגשים עם הציבור בכל הישובים והתכנית הוצגה בעבר במליאת המועצה וחלק מהערות הוטמעו בתכנית לרבות השלביות של ישום התכנית. רפי ציין כי יתקיימו מפגשים נוספים עם תושבי המועצה במטרה להעמיק את שיתוף הציבור עם התכנית.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תכנית האב הכוללנית כפי שהוצגה על-ידי האדריכל אריה רחמימוב.

יתקיים דיון נוסף בסוגית המגורים במרכז המועצה וכן בסוגית מיקומו של שער ים המלח.

 

 

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft