פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 2023/6 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 13/7/2023

פרוטוקול מליאה 6/2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח  שהתקיימה בתאריך 13/7/2023

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                  ראש המועצה

            אלון גרטמן                                                               מצפה שלם

            סוזי שלו                                                                    בית הערבה

            חיים לוי                                                                   מצפה שלם

צחי רביב                                                                   אלמוג

אריאל צלקו                                                              אבנת

אפי מושקטו                                                              קלי"ה

פרחית אלדן                                                              ורד יריחו

 

נעדרו:

חזי שטיין                                                                  קלי"ה

           גבי פלקסר                                                                 קלי"ה

            אילן בנוביץ                                                                אלמוג

 

נוכחים:

דגנית פוקס,  דנון יצחק,  אנה הלאלי, אלון מררי רו"ח המועצה , עו"ד יזהר דגני-יועמ"ש

 

 

סדר היום:

 

  1. אישור פרוטוקול מליאה
  2. הוספה לסדר היום-אישור נציג מליאה בוועדת ביקורת
  3. הדו"ח הכספי המבוקר ל 31/12/2021
  4. הדו"ח המפורט לשנת 2021
  5. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ ל - 31/12/22  
  6. אישור תב"רים
  7. אישור חברי ועדת ביקורת ורד יריחו
  8. אישור נציג מליאה בוועדת מכרזים

 

1.פרוטוקול 5/2023 – מאושר פה אחד

2. הוספת נושא לסדר היום: הוספת חבר/ה לוועדת ביקורת

מאשרים את פרחית אלדן - מאושר פה אחד

 

הערה : פנקס בוחרים- ניתן לצפות במזכירות

ישיבת מליאה הוקדמה ל- 3.8 על מנת לאשר מודד לבחירות

 

3 הדו"ח הכספי המבוקר ל - 31/12/21

הדו"ח הכספי המבוקר שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחברי

המליאה ע"י רו"ח אלון מררי. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 2/2023 .

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל - 31/12/21 .

 

 

 

 

 .4  הדו"ח המפורט לשנת 2021

הדו"ח המפורט לשנת 2021 שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחברי

המליאה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 2/2022 .

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט ל - 31/12/20

 

5.

5. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ ל - 31/12/22

הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל - 31/12/22 הוצג לחברי המליאה על ידי רו"ח אלון מררי. הדו"ח נדון בדירקטוריון של החברה הכלכלית ואושר בישיבה 1/2023 .

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בע"מ ל - 31/12/22 .

מליאת המועצה מסמיכה את מורשי החתימה של המועצה (ראש המועצה וגזברית המועצה)לחתום על הדו"ח.

6.אישור תברים:

שנת כספים  2023

 

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

404

תקציב מאבק אלימות סמים ואלכוהול - פעילות

 

 

106,301

תקציב רגיל עודפים לראשית השנה 7900001000

 

 

משרד לביטחון פנים

 

16,667

 

  

89,634

 

 

 

 

 

39,634

 

 

6/23

481

הפחתת מפגעי המזיקים

 

 

302,710

 תקציב רגיל עודפים לראשית השנה 7900001000

משרד להגנת הסביבה 1001531886

30,271

 

272,439

 

 

 

6/23

482

"השבוע הירוק" עידוד מודעות ופעילות להגנת הסביבה

 

105,000

קק"ל

 

הקרן נקיון ושיפר פני הישובים 4204100000

70,000

 

 

35,000

 

 

6/23

483

מבנה נוער מגילות – תשתיות פיתוח

 

300,000

קרן חלף היטל השבחה 4202000000

300,000

 

 

 

 

6/23

484

תקנות סל"ע 2023

 

111,112

תקציב רגיל עודפים לראשית השנה 7900001000

111,112

 

 

 

 

6/23

485

הנגשה אקוסטית 2023

 

30,000

משרד החינוך

30,000

 

 

6/23

486

מרכב הכלה בית ספר מגילות סל רשותי 2022008842

 

111,800

משרד החינוך

 

111,800

 

 

 

6/23

  

 

החלטה: אושר פה אחד

7. . מינוי ועדות ביקורת בישוב ורד יריחו

בהתאם לסעיף 110 א' לתקנון המועצות האזוריות על מליאת המועצה למנות ועדות ביקורת לוועדים

המקומיים הפועלים בישובי המועצה. על ועדת הביקורת לבדוק האם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, לבדוק את חשבונות הועד המקומי ולוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן

לבדוק האם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של החברים הבאים כחברי ועדת ביקורת בורד יריחו: מר' פיני ימין, מר' איציק דניאל וגב' שולי אלחדד

 

8. אישור נציג מליאה בוועדת מכרזים-  אריאל צאלקו

החלטה: אושר פה אחד

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

 

 

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft