פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 3/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 4/4/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              פרחית אלדן                                                            -  ורד יריחו

אפי מושקטו, גבי פלקסר                                         -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                           -  אלמוג

חיים לוי                                                                  -  מצפה שלם

 

חסרים:

מרקו בוזגלו, רונן בר אברהם, איציק דניאל ,עמית וייס

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, שמעיה צאל, אוריאל אהרונוב, הדס בשן, דנון יצחק, חביב כץ, אריה רחמימוב, רפי נשיא, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול  2/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הסמכת מורשים לשימוש במערכת התקשרויות מדף במכרזי אשכול רשויות יו"ש.
 5. הצגת תכנית האב הכוללנית.
 6. סל מוניציפלי.
 7. מעקב אחרי החלטות המליאה.
 8. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. המצב הפוליטי - אריה עדכן בנוגע לקשיים שיש במגעים עם כל משרדי הממשלה בשל חוסר היציבות הפוליטית ובשל העדר תקציב מדינה מאושר. אנו תקווה כי תקום ממשלה ויאושר תקציב מדינה שיאפשר וודאות ויציבות גם בשלטון המקומי.
  2. בית עלמין אזורי - אריה עדכן כי מתוכננת פגישת עבודה עם מר שלום קופרמן יו"ר המועצה הדתית שלנו על מנת להסדיר את תחזוקת ותפעול בית העלמין האזורי שלנו.
  3. קורונה - אריה עדכן כי המועצה שלנו מוגדרת כמועצה ירוקה אין חולים מקרב תושבי המועצה.
  4. פסח - אריה עדכן על התנועה הערה שהיתה במרחב המועצה בחול המועד פסח. בנוסף לכמות המטיילים והנופשים הצטברה אשפה בכמות רבה. המועצה פועלת לנקות את האשפה שהצטברה בעיקר בנחל דרגה ובאוג. אילן בנוביץ' העיר כי צריך להערך טוב יותר לטיפול  בכמויות האשפה במרחב  המועצה בתקופות  החגים וכן  להוסיף כלי אצירה בנחל אוג בתקופות החגים.
  5. בולענים - אריה עדכן כי מתוכנן סיור של היועץ המשפטי של המנהל האזרחי באזור השאנטי. האזור מוגדר כאזור בו יש צפי להתפתחות בולענים. המועצה ביקשה מהמנהל האזרחי לגדר את האזור ולהציב בו שלטי אזהרה מפני סכנת הבולענים. השילוט הגידור אמורים למנוע כניסת אזרחים לאזור המסוכן.
  6. הסעות חינוך - אריה עדכן כי בכוונת משרד החינוך לשנות את בסיס ההתחשבנות שלו עם המועצה בהסעות התלמידים ולעבור משיפוי על בסיס "פר מסלול" לשיפוי על בסיס "פר קפיטה"| (שיפוי  לפי מספר התלמידים). מתוכנן ביקור של מר שמעון אבני ממשרד החינוך, האחראי על תחום ההסעות, במועצה לליבון הנושא.
  7. מים - אריה עדכן כי חברת מקורות מחברת את צפון ים המלח למערכת המים הארצית .תושבי מצפה שלם יזכו  לקבל אספקת מים שפירים ולא מים מלוחים. החיבור ישפר מאוד את מערך אספקת המים השפירים בכל מרחב המועצה לרבות מים לחקלאות ותיירות.
  8. אורית הרשטיג - אריה עדכן כי אורית הרשטיג נבחרה לעבוד במו"פ (היא מחליפה את יעל מאור שיוצאת לגמלאות). אריה ברך על המינוי שמהווה קידום מבחינתה של אורית. אריה הדגיש כי אורית מילאה את תפקידיה במקצועיות רבה במסירות והודה לה על התקופה בה שירתה את המועצה ותושביה. אריה ציין כי המועצה תקלוט עובד/ת במקום אורית וכן יבוצע שינוי ארגוני במסגרתו תעשה חלוקה אחרת של המטלות  אותן בצעה אורית.
  9. צעדת ים המלח - צעדת ים המלח התקיימה בסופי השבוע וביום הבחירות, השתתפו בה כ- 7,000 צועדים. בכוונת המועצה לקיים את האירוע בכל שנה לאור ההיענות הרבה שהיתה לקחת חלק בצעדה. המועצה נאלצה לסגור את הרישום לצעדה בשל  הגבלות משטרת ישראל בשל  הקורונה.
  10. ועדים מקומיים – אנה עדכנה, כי במסגרת בקרה שבוצעה במחוז יו"ש במשרד הפנים לכל הקשור למעקב ותיקון ליקויים במועצה, כפי שמתבטא בדוחות, התבקשה המועצה לספק מידע בדבר פעילות הוועדים המקומיים והמועצה על פי הנחיות השונות. המועצה סקרה בפני נציג הממונה את המורכבויות השונות ואת תוכנית הפעולה להסדרת הנושא תלויה בין השאר בשיתוף הפעולה של הנהלות הישובים.

 

 1. אישור פרוטוקול 2/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 2/2021.

 

 1. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 417 - צעדת ראשוני ים המלח
   303,000 ₪
   293,000 ₪ הכנסות ממכירת כרטיסים
   10,000 ₪ תרומה מהפועל
   החלטה: תב"ר 417 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 418 - תכנית לאומית לילדים ונוער 360
   192,000 ₪
   144,000 ₪ מענק משרד העבודה והרווחה
   48,000 ₪ העברה מקרן עודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 418 מאושר פה אחד.

 

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

273 – אבזור מרכז הפעלה מגילות 2017

324 – שינויים והתאמות גן אלמוג

396 – הקמת תאורת בטחון אלמוג

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 1. הסמכת מורשים לשימוש המערכת התקשרויות מדף במכרזי אשכול רשויות יו"ש

אשכול רשויות יו"ש בו שותפה  המועצה ,התקין מערכת התקשרויות מדף למכרזים אותם עורך האשכול לשימוש רשויות האשכול. אנו נדרשים לאשר מורשים לכניסה ושימוש במערכת.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסמכתם של מורשי החתימה של המועצה:

אריה כהן  ת.ז. 012678561 ואנה הלאלי-פנין  ת.ז. 317845162 לכניסה ושימוש במערכת התקשרויות המדף במכרזי אשכול רשויות יו"ש.

 

 1. תכנית אב כוללנית

רפי נשיא הציג את  תהליך שיתוף הציבור שנעשה בהכנת תכנית האב. התקיימו פגישות עם תושבים, מנהלי הישובים, מנהלי תיירות, חקלאים, תיירנים, עובדי המועצה, זאת על מנת שינתן ביטוי בתכנית האב לכל מגוון האוכלוסיות במועצה. אריה רחמימוב תאר את מבנה תכנית האב שבנויה משכבות תיירות, תחבורה, דמוגרפיה, חקלאות וכד'. אריה ציין את המאפיינים היחודיים של מרחב צפון ים המלח בדגש על "המתח" בין שימור ופיתוח. גבי פלקסר ביקש שיוקם צוות במועצה שיפעל לקבלת חוזים על הקרקעות המתוכננות בתכנית האב. אריה קרא לגבי לבוא אליו לפגישה לדיון בנושא.

 אילן בנוביץ' העיר שבהצגת התכנית באלמוג עלו הערות שטרם קיבלו ביטוי בתכנית האב. אריה רחמימוב לקח על עצמו לבדוק את הנושא. רפי נשיא העיר כי יש צורך לחשוב שוב על דרום המועצה ולבחון כיצד ניתן לחזק מרחב זה, וכן לבחון שוב את פרויקט שער ים המלח. אריה, ראש המועצה, הודה לאריה רחמימוב על העבודה המקיפה והמקצועית שנעשית בהובלתו.

 

 1. סל מוניציפלי לשנת 2021

אנה הציגה את הסל המוניציפלי לשנת 2021. הקצבת התקציב המוניציפאלי התבצעה תוך התאמה לאמות מידה וקריטריונים של גודל האוכלוסייה, מרכיב קבוע, שטח ארנונה למגורים ומרכיב סוציו-אקונומי תוך שמירה על מידתיות וגידול בתקציב לכלל הישובים.

הסל המוניציפאלי לשנת 2021 יעמוד על 1,070,000 ₪ .

בנוסף, הוחלט על חלוקה נוספת של 316,000 ₪. חלוקת התוספת לסל המוניציפאלי תלויה ומותנית בכפוף לקבלת הכנסות נוספות שיתקבלו במועצה במהלך השנה. התוספת תחולק כך:

168,000 ₪ יחולקו לישובים בנוסף  לסל המוניציפלי שהוצג לעיל בכפוף לקבל 168,000 ₪ תוספת למענק האיזון.

148,000 ₪ יועברו ליישובי המועצה במסגרת ההקצבה המוניציפאלית בכפוף לקבלת הכנסות מאת יישובי המועצה  בגין ארנונה מנכסים מוניציפאליים (כגון מבני ציבור).  כל ישוב יהיה זכאי להקצבה בגובה ההכנסה מאותו ישוב ובכפוף לתוכנית עבודה מאושרת ע"י המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2021 (התקציב הרגיל והמותנה).

אפי מושקטו ביקש כי לקראת הכנת הסל המוניציפלי לשנת 2022 יתקיים דיון במליאה שכן בכוונתו להציע מודל אחר לחלוקת סל מוניציפלי לישובים.

 1. מעקב אחר החלטות המליאה

אריה ביקש להעביר הדיון בנושא למליאה הבאה בשל השעה המאוחרת.

 

 

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft