פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 9/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 21/11/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

אילן בנוביץ', צחי רביב                                            -  אלמוג

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

פרחית אלדן                                                             -  ורד יריחו

חיים לוי, מרקו בוזגלו                                             -  מצפה שלם

אפי מושקטו, איתי מאור, רונן בר אברהם              -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

 

חסרים:

איציק דניאל

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, אנה הלאלי, אורית הרשטיג, אוריאל אהרונוב, רוחמה זקן,  דנון יצחק, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 8/2019.
 3. תברי"ם.
 4. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/19.
 5. תקציב 2019.
 6. תקציב 2020.
 7. וועדת הנחות בארנונה – פרוטוקול 3/2019.
 8. פתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפלי (דקסיה) לפרויקט מחשוב ביה"ס בתקצוב מפעל הפיס.
 9. דו"ח  אגף  התרבות /תיירות.

 

 1. אינפורמציה
  1. המצב הפוליטי - אריה עדכן על הקשיים שיש בתפקוד משרדי הממשלה השונים בשל התקיעות בה נמצאת המדינה עקב חוסר היכולת להרכיב ממשלת קבע. יש עיכובים בהעברת כספים על ידי משרדי הממשלה, דבר המכביד על התנהלותנו השוטפת. שנת 2020 מתחילים ללא תקציב מדינה – דבר שיכביד עוד יותר על התזרים.
  2. פרויקטים בביצוע - אריה עדכן כי הפרויקט הסולארי על גגות מבני הציבור הסתיים. המועצה שוקדת על הכנת תכניות (תכנית אב כללית בשיתוף עם משרד השיכון, תכנית אב לשטחים פתוחים בשיתוף משרד החקלאות, תכנית אב לתיירות באמצעות החברה להגנות ים המלח).
  3. אבנת - אריה עדכן כי הוגשה בקשה למנהל האזרחי לתב"ע עדכנית לישוב שנמצאת בתהליכי אישור. יש כרגע עצירה בשיווק המגרשים ע"י המנהל האזרחי בשל הצורך באישור התב"ע. המועצה פועלת מול המנהל האזרחי לזירוז ההליך לאישור התב"ע שכן יש משפחות שעברו הליכי קליטה בישוב ואין ביכולתן לקבל מגרש לבניה.
  4. ביקור סגן רמ"א במועצה - אריה עדכן שמתוכנן ביקור של סגן ראש המנהל האזרחי במגילות. בכוונתנו להציף בפניו נושאים בהם הוא יכול לתת מענה (תקצוב לנושא הסדרת הנחלים במועצה, תקצוב נושא הגידור לאזורים "מוכי" בולענים, אתר הטבילה ועוד).
  5. ביקור אסנת קמחי ממשרד השיכון במועצה - הגב' אסנת קמחי, מנהלת האגף לאכלוס ופרוגרמות במשרד השיכון מתוכננת להגיע לסיור במועצה. בכוונתנו להציג בפניה את האזורים בהם מבוצעות עבודות תשתית בסיוע משרד השיכון.
  6. ביקור מנכ"ל משרד המדע במו"פ - מנכ"ל משרד המדע ביקר במו"פ בו אנו שותפים (עם תמר, ערבה תיכונה וחבל אילות). יש קשיים בהעברת תקציבים למו"פ בשל חברותנו בו (אנו ביו"ש). המנכ"ל הבטיח לטפל ולפתור את הקושי.
  7. חינוך - ערי חינוך הציגו דו"ח ביניים של העבודה שהוכנה על ידם עד היום לועדת החינוך המועצתית. חיים לוי שאל מה קורה עם בית הספר הפיראטי באבנת, אריה השיב שמשרד החינוך מתנגד לקיומו של בית הספר הפיראטי באבנת ושנעשית עבודה להפסקת פעילותו.
  8. מטה מול מטה ורד יריחו - התקיימה פגישה של מנהלי המחלקות במועצה עם מנהלי הישוב בורד יריחו. הישוב הציג את הנעשה בורד יריחו וביקש מעורבות רבה יותר של המועצה בתחומים המוניציפליים בישוב.
  9. סקר נכסי ארנונה - אריה עדכן שהסתיימה העבודה באלמוג. טרם הועברו אלינו נתוני המדידה העדכניים. הישוב הבא אליו יגיעו המודדים הוא ורד יריחו.

 

 1. אישור פרוטוקול 8/2019
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 8/2019.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 285 - מרכיבי ביטחון שכונה דרומית קלי"ה
   הגדלת התב"ר ב- 302,000 ₪ מענק משרד השיכון.
   סכום התב"ר העדכני 1,072,000 ₪  
   החלטה: תב"ר 285 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 316 - הרחבה צפונית בקלי"ה 67 יח"ד
   הגדלת התב"ר ב- 856,200 ₪ מענק משרד השיכון.
   סכום התב"ר המעודכן 2,765,200 ₪
   החלטה: תב"ר 316 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 363 - אנסמבל​​​​​​​
   41,653 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 363 מאושר פה אחד
  4. תב"ר 364 - בית מדרש
   10,000 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 364 מאושר פה אחד
  5. תב"ר 365 - רכש ציוד צח"י לקדם ערבה
   25,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 365 מאושר פה אחד
  6. תב"ר 366 - בטיחות בדרכים 2019
   20,000 ש"ח
   14,000 ₪ מענק משרד התחבורה
   6,000 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 366 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 305 - מבנה פיס לשרותי חברה וקהילה
   הגדלת התב"ר ב- 100,000 ₪ מענק משרד הרווחה
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 597,653 ₪
   החלטה: תב"ר 305 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  8. סגירת תברי"ם
   בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:
   תב"ר 280 – חג גדיד 2018
   תב"ר 298 – כשהים שר למדבר
   תב"ר 317 – תכנון ובנית תכנית אב
   החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם 280, 298, 317.

 

 1. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/19
  הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/19 הוצג לחברי המליאה על ידי רו"ח אלון מררי. אפי מושקטו שאל מה קורה עם חיובי הארנונה גדולים כמו חוף ביאנקיני ומפעל המלח, הובהר שנעשית עבודה שתדלנית לגרום להם לשלם. הוצגה גם מצבת כח האדם ועלויות השכר הנגזרות ממנה. מצבת עובדי המועצה מגיעה ל- 30 משרות.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/19 לרבות מצבת כח האדם העדכנית (30 משרות).
 1. תקציב 2019
  אנה הלאלי הציגה את השינויים שחלו בתקציב המועצה לשנת 2019 וציינה כי בכוונתנו להגיש את תקציב 2019 לאישור נוסף במשרד הפנים.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2019, 23,760 אלש"ח.
 1. תקציב המועצה לשנת 2020
  אנה הלאלי הציגה את תקציב המועצה לשנת 2020 וכן את הקשיים הנגזרים ממנו בשל הערפל השורר כיום במשרדי הממשלה בשל העובדה שמתפקדת כיום ממשלת מעבר שיכולותיה התקציביות מוגבלות מאוד.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2020, סך של 22,700 אלש"ח.
 2. פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה 3/2019
  פרוטוקול מס' 3/2019 של ועדת הנחות לנושא ארנונה הונח בפני חברי מליאת המועצה.
 1. פתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפל  (דקסיה) לפרויקט מחשוב ביה"ס בתקצוב הפיס
  אנה הלאלי הציגה את הצורך בפתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפל  בו יעברו כספי פרויקט המחשוב המתוכנן בבית הספר האזורי מגילות.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפל  למימוש פרויקט המחשוב המתוקצב ע"י מפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו אריה כהן, ראש המועצה, ואנה הלאלי, גזברית המועצה. חתימת שניהם בצירוף חותמת המועצה יחייבו את המועצה בכל דבר ועניין.
 1. דו"ח אגף תרבות/תיירות
  ​​​​​​​אורית הרשטיג הציגה את הפעילויות עליהן היא מופקדת במועצה. אורית הדגישה שחלק ניכר מזמנה ומרצה מוקדש לגיוס משאבים כספיים חיצונים שיאפשרו את ביצוע הפעילויות (מפעל הפיס, משרד התרבות, משרד החינוך ועוד). אורית סקרה את מערך החוגים בו לוקחים חלק ילדי מגילות. בשנת 2019 280 ילדים רשומים לכ- 10 חוגים אותם אנו מפעילים. אורית סקרה גם את הפעילויות בתחום התיירות תוך דגש על שיתוף הפעולה המתקיים עם מ.א. תמר. חברי המליאה מודים לאורית ומעריכים את עבודתה.
 2. שונות
  1. אפי מושקטו ביקש להעיר בנושא חובות ארנונה, כי סוכם שהמועצה תקבע תאריך שבו נגמרת הגביה השתדלנית ועוברים לערכאות משפטיות.
  2. צחי רביב מבקש את חוות הדעת של יזהר על תשלומי ארנונה למוסדות חינוך, מקלטים ומבני ציבור בישובים, לפי חוות הדעת זו מה דין המבנים הללו בישובים.
  3. רונן בר אברהם מבקש לחשוב על שיטה אחרת של סקר תחומי עניין לחוגי בני נוער, בדגש על כיתות ח' - י"ב, ולא בהכרח לסמוך על הנתונים שמועברים מביה"ס, לתכניות 2020.

                                                                                                                      בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft