פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 13/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 18/10/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -   ראש המועצה

ניב כהן                                                                      -  אלמוג

סוזי שלו                                                                    -  בית הערבה

גבי פלקסר                                                                -   קלי"ה

יצחק גרומן                                                               -  אבנת

פרחית אלדן                                                              -   ורד יריחו

 

חסרים:

גבי שטרית, מיכל ראב, צחי רביב, אפי מושקטו, הילה ברקי, חיים לוי.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, דוד בלאו, רוחמה זקן.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 12/2018.
 3. הסדר חוב ארנונה לידו יהודה.
 4. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. מליאת המועצה - אריה ציין שזו ישיבת מליאת המועצה האחרונה בקדנציה הנוכחית, אריה הודה לחברי המליאה על שתרמו מזמנם וממרצם לפעילות הציבורית במרחב המועצה.
  2. ביקור מר נוחי מנדל ממשרד הביטחון - נוחי מנדל מחליף במשרד הביטחון את עמיקם סבירסקי, כראש היחידה להתיישבות ולתשתית לאומית. התקיים ביקור הכרות עם נוחי מנדל. הובטח שהוא יגיע עם כל אנשי המטה שלו לפגישת עבודה מסודרת.
  3. קמ"ט חשמל – התקיימה פגישה עם קמ"ט חשמל במינהל האזרחי מתוך כוונה להעזר בו להרחבת הפעילות של המועצה בתחום האנרגיה הסולארית.
  4. קול קורא ישראל דיגיטלית – אריה עדכן כי המועצה מתכוונת להגיש קול קורא שתכליתו הרחבת השימוש ביישומים דיגיטליים במועצה.
  5. החלטת ממשלה – התקיימה פגישת התנעה במשרד התחבורה, הועלה בפגישה נושא הטיפול בכביש 90 במרחב ים המלח.
  6. חאן אל אחמר – אריה עדכן כי הוא נפגש עם מר קובי אלירז, עוזר שר הביטחון להתיישבות וזה הבטיח לו לעצור את היוזמה שהתגבשה במינהל האזרחי להעברת הפלסטינאים מחאן אל אחמר למרחב המועצה סמוך לורד יריחו .
  7. מח"ט הבקעה – התקיימה פגישה עם מח"ט הבקעה. קיבלנו סקירה בטחונית מהמח"ט. הועלו סוגיות הדורשות טיפול של הצבא ( נוכחות בבקעת הורקניה, מניעת גניבות רכבים בעיקר במצוקי דרגות ועוד).
 2. אישור פרוטוקול 12/2018
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 12/2018.
 3. הסדר חוב ארנונה לידו יהודה

בפני מליאת המועצה הוצג הסדר הפשרה, אליו הגיעה המועצה עם לידו יהודה. בנוסף , הוצגה בפני המליאה חוות הדעת של היועמ"ש של המועצה לאישור הסדר הפשרה, אשר במסגרתה, החברה תשלם חלק משמעותי מחובה.

אישור הסדר הפשרה מובא בפני מליאת המועצה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012, סעיף 3.4 לנוהל מחיקת חוב.

היועמ"ש מסביר בפני חברי המליאה את חוות הדעת ואת המצב המשפטי הקייםומסביר מדוע לדעתו יש לאמץ את הסדר הפשרה, וזאת מהנימוקים הבאים: לאור מחלוקות של ממש, הן עובדתיות והן משפטיות, הקיימות בין הצדדים בנוגע לעצם קיומו של החוב הנדרש ע"י המועצה, ולרבות בעניין עצם חוקיות החיוב, תקפותו, תכולתו על החייב והכל כפי שפורט בחוות הדעת, ואשר הוצגה בפני חברי המליאה, לאור הסיכון, כי אם יתקבלו טענות החברה כנגד החיובים, סכום חיוב יקטן משמעותי או יוקטן כולו, ולאור ההזדמנות שנוצרה כעת להגיע להסדר פשרה, צופה פני עתיד במסגרתו מתחייבת החברה לשלם סכומים גבוהים ביותר למועצה, ולאור העובדה כי במסגרת הסדר הפשרה משלמת החברה את החלק הארי של חוב הארנונה (כאשר למעשה החברה מסלקת את מלוא חובה עפ"י עקרונות הסכם 2011 עפ"י תחשיב גזבר המועצה) יש לאמץ את הסדר הפשרה המוצע והכל בכפוף לאישור משרד הפנים בהתאם להוראות הנוהל

 • לאור כל אשר פורט לעיל, מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסדר הפשרה המוצע, לרבות מחיקת חוב בסך של 905,000 ₪ וזאת בכפוף לאישור הסדר הפשרה על ידי משרד הפנים (יודגש כי המחיקה של הסכום הנ"ל היא רק מבחינת רישומית. היות ובפועל אמור היה להיות רשום בספרי המועצה סכום חוב נמוך בהרבה וזאת בהתאם לעקרונות הסכם 2011).
 1. א. ביקורת מבקרת הפנים בנושא מכרזים.
  פרחית הזכירה שטרם קיבלה את הדוח בנושא המלצות מבקרת הפנים בנושא מכרזים .בלאו השיב שהדוח יוכן ויועבר לחברי המליאה.

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                     

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft