פניה למוקד מוקד נגישות

הודעות מחלקת הנדסה

מתן תוקף לתכנית מפורטת 600/8 מתקן פוטו וולטאי אוג' –

להורדת הקובץ בעברית לחץ כאן 

להורדת הקובץ בערבית לחץ כאן 


שינוי יעוד קרקע ותוספת 45 יח"ד 603/4 ורד יריחו- להורדת הקובץ לחץ כאן

 


הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 8/ 600 במועצה האזורית מגילות ים המלח - מתקן פוטו-וולטאי אוג

המהווה שינוי לתכנית מתאר מספר:

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

600

 

 

גושים חלקות בתכנית:

גוש מס' 3, חלק מחלקות מס': 0, 1, 10 באדמות הכפר נבי מוסא.

קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): קווי רוחב: 631755-632680

                                                  קווי אורך: 247210-247700

 

מקום התכנית:

צפונית לצומת לידו, מערבית לכביש 90, מזרחית למאגר אוג 2, מועצה אזורית מגילות ים המלח.

מטרות התכנית:

א. שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית לשטח לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת למטרת הקמת מתקן פוטו-וולטאי

ב. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

ג. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

 

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

ועדת משנה לאיכות הסביבה על הפקדת תכנית מפורטת מס' 8/ 600 המהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 600.

 

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ו/או משרדי מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה מגילות ים-המלח, טלפון:02-9945000, כתובת: ד.נ. ערבות הירדן 9066600,

ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב', ג', ה' בשעות 10:00 - 14:00.

נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.

 

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il)

ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

 

ובנוסף, ככלל, יפורסם נוסח הודעה על הפרסום גם באתר האינטרנט של המנהל האזרחי ליהודה ושומרון http://gov.digitalst.co.il.

 

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

מיקומו, גודלו, וכדומה, וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל, ת.ד 16 או להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני   planningyosh@iplan.gov.il 

או למשרדי מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה מגילות ים המלח בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון


נוהל חדש לפינוי פסולת בניה להיתר בניה- לחץ לצפייה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft