פניה למוקד מוקד נגישות

חושבים עושים | יזמות חברתית סביבתית

 

חושבים עושים | יזמות חברתית סביבתית
 

מועצה אזורית מגילות ו- ICL מזמינים אתכם להשתתף

בקול קורא: מרחבי מפגש קהילתי

יש לך חלום קהילתי שתמיד רצית להגשים? רעיון שיכול לקדם מפגשים קהילתיים? יצירת הזדמנויות למפגש בין קהילות?  פיתוח מרחב פיזי המאפשר פעילויות משותפות בתוך היישוב? עשייה שתתרום לחיזוק הקשרים בקהילה? משהו שאת.ה רוצים לשנות?

מועצה אזורית מגילות וחברת ICL מזמינות אתכן ואתכם להצטרף לקהילת היזמים של תוכנית הדגל: "חושבים עושים". "חושבים עושים" הינה תוכנית דגל קהילתית של חברת ICL, הפועלת בשותפות רשויות מקומיות, ארגוני חברה ותושבים. התוכנית מעודדת יזמות חברתית ושיתופי פעולה ליצירת חוסן קהילתי במרחב יישובי הדרום וים המלח.


קול קורא זה תומך ומעודד ביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה פונה לתושבי המועצה האזורית מגילות להציע יוזמות ומיזמים למרחבים קהילתיים המחזקים את הקשר בין תושבים. מימון המיזמים הינו עד לסך כולל של 20,000  ש"ח למיזם. על המיזמים המוצעים לעסוק בתחומי סביבה וקהילה ולאפשר מפגש* והכרות בין התושבים.

 

*"מפגש" כמקום מפגש פיזי או מפגש רעיוני בין מגזרים או קהילות שונות

 

להגשת היזמה לקול הקורא, לחץ כאן

 

הצעות יתקבלו עד לתאריך 24.8.2023

לפרטים נוספים: הדס ג'ואי וייס kehila@dead-sea.org.il  |  050-4460677

פרטים נוספים:

ההצעות יבחנו בועדת היגוי בלתי תלויה של התוכנית אשר תורכב מנציגי המועצה ונציגי ICL. הועדה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי את המיזמים אשר יתוקצבו.

 

התקציב יועבר בהתאם לשלבי התקדמות הביצוע לפי אישור מראש על ידי ועדת ההיגוי.

במיזם יישובי או בכזה המתקיים בגבולות היישוב יועבר התקציב לוועד המקומי של הישוב אשר יהיה אחראי להשקעת הכספים במיזם. במיזם מרחבי שאינו בגבולות יישוב, יועבר התקציב בהתאם לעמידה בתנאי נוהל רכש ובכפוף לעמידה בדרישות המועצה בהקשר זה.

 

מובהר, כי עבודת היזם תיעשה בהתנדבות מלאה, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר בגין תרומתו ופעילותו במסגרת המיזם.

 

עקרונות הסיוע למיזמים שיבחרו במסגרת הקול הקורא:

 1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמד שינויים ו/או שיפורים במסמכי ותנאי הצעתו, על פי שיקול דעתה, כתנאי לזכייתו בהליך.

 2. המימון עבור המיזמים יינתן בעבור שנת ליווי אחת ועל פי תכנית העבודה והתקציב שיוגשו ויאושרו מראש על ידי המועצה.

 3. היזמים הנבחרים יידרשו לעבוד בשקיפות מול המועצה והיישוב ולהעביר למועצה דיווח שוטף בהתאם לאבני הדרך שייקבעו.

 4. המיזמים ילוו בתמיכה מקצועית של המועצה . היזם מתחייב לעמוד בדרישות הליווי המקצועי.

 5. המועצה ו ICL יהיו רשאיות לתעד את הפעילות ולהשתמש בתיעוד לצורכי פרסום ויח"צ.

 6. מיזמים מסוימים ידרשו להוסיף שילוט המציין את שם המיזם, וכולל לוגואים של המועצה, חברת ICL ותוכנית "חושבים עושים", כחלק מתקצוב המיזם.

 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להוציא לפועל מיזם או מיזמים מכל סיבה שהיא.

 

תנאי סף להגשת מועמדות להשתתפות במיזם :

רשאים להגיש מועמדות להשתתף במיזם מועמדים העומדים בכל התנאים הבאים:

1.היזם מתחייב ללוות את הקמת המיזם ותפעולו לאורך שנה אחת לפחות מקבלת האישור למיזם.

2.היזמים הינם תושב המועצה באופן רשמי למעלה משנה.

3.היזמים צירפו להגשה אישור מהנהלת היישוב, למיקום המיזם, תוכנית המיזם, מערך הפעילות והתחייבות לתחזוקה שוטפת של המקום.

4.מובילי המיזמים יתבקשו להשתתף בפורום יזמים. המפגשים יתקיימו אחת לרבעון.

5.יש לצרף לבקשה תכנית עבודה לניהול המיזם ואבני דרך להקמתו ותפעולו, הלוקחת בחשבון הוצאה לפועל של המיזם עד 9.2024.

 

עדיפות תינתן למיזמים אשר:

 • מקדמים מפגשים קהילתיים: הן מרחבי מפגש פיזיים והן יוזמות אשר יאפשרו מפגש מהותי בין תושבים ובין מגזרים.

 • יזכו לתמיכה ולמעורבות היישוב.

 • מחזקים קהילה ומחברים בין קהילות.

 • עוסקים בקידום נושאים סביבתיים, בנראות ובאסתטיקה של מרחבים ציבוריים.

 • יציגו יכולת יישומית ופוטנציאל המשכיות.

 • עוסקים בהגברת המודעות לנושא הקיימות.

 • מעגלי ההשפעה של המיזם יגעו במספר רב של תושבים.

 

לטופס ההגשה לחץ כאן

 

הצעות יתקבלו עד לתאריך 24.8.2023

לפרטים נוספים: הדס ג'ואי וייס kehila@dead-sea.org.il  |  050-4460677

 

 

 

נספח תנאי ההתקשרות

א. המועצה האזורית מגילות רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות ולשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות הדברים, לא יהיו למשתתפים כל טענה או תביעה כנגד המועצה האזורית מגילות בקשר לכך.

ב.  המועצה האזורית מגילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחזור בה מהצעה זו להציע הצעות, או להפסיק את ההליך או לשנותו, לרבות לאחר הגשת ההצעות.

ג.  המועצה האזורית מגילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב של ההליך ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, לאשר או לא לאשר השתתפותו של איש מהפונים, לבחור כמה מציעים או לא לבחור הצעה כלשהי, לנהל עם המשתתפים או מי מהם משא ומתן או לא לנהל משא ומתן.

ד. המועצה האזורית מגילות רשאית, גם לאחר קביעת ההצעה הזוכה, לחזור בה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים, לרבות המציע ו/או המציעים שהַצָעתם או הצעת מי מהם נקבעה כזוכה, ולא לחתום על הסכם התקשרות כלל, וכן להתקשר עם מי שתבחר בהתאם לתנאים לפי שיקול דעתה.

ה.  המועצה האזורית מגילות איננה מתחייבת לקבלת כל הצעה שהיא, והיא רשאית לקבל חלק מן ההצעות או לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא.

ו.  המועצה האזורית מגילות ו/או מי מטעמה, המטפלים בהליך ההזמנה על פי מסמך זה, לא יישאו בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע או ליישוב בו יתקיים המיזם, בקשר עם הצעתו ועם הנזכר בהזמנה זו, ומבלי לפגוע מכלליות האמור בפרק זה - גם בשל הפסקת ההליך כאמור ו/או הפסקת המשא ומתן ו/או אי קבלת הצעתו וכן בקשר לנכונות הפרטים שנמסרו בנוגע למועצה האזורית מגילות, פעילותה ועסקיה, ועל המציע לערוך בדיקות עצמאיות בעניינים אלה. מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו בהליך זה, לרבות בגין כל פעולה שתיעשה על ידיו טרם השלמת ההתקשרות על כל מרכיביה.

ז.   עם הגשת ההצעה, המציע מצהיר שכל מידע שהובא לידיעתו או נמסר לו בקשר עם הזמנה זו ניתן ללא כל התחייבות ולא ייחשב כמצג של המועצה האזורית מגילות, והוא מצהיר כי תנאי ההתקשרות ברורים לו וכי ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או בהזמנה זו ו/או במופיע בהן ו/או שאינו מופיע בהן .

ח.  המועצה האזורית מגילות איננה כפופה לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992) להלן: "חוק חובת מכרזים") וחוק זה ותקנותיו לא יחולו על הליך זה .המציע, בעצם הגשת ההצעה, מצהיר כי ידוע לו כי חוק חובת המכרזים ותקנותיו לא יחולו על הליך זה.

ט.  כתנאי לבחירתו של מיזם יידרש המציע למלא אחר דרישת כל דין רלוונטית ולהמציא לבקשת המועצה האזורית מגילות כל אישור שיידרש להנחת דעתה של המועצה האזורית מגילות - הכול בהתאם לאופי המיזם ולדרישות הדין הרלוונטיות.

י. השלמת ההתקשרות תיעשה בחוזה מסודר בכתב עם יזמים שייבחרו, בהתאם לאופי המיזם ולהסכמות הצדדים. החוזה יחייב את הצדדים החל ממועד חתימתו.

יא. בהגשת הצעת המיזם נותן המציע אישור מראש לשימוש בתמונות מן המיזם וכן מצהיר על נכונות לשיתוף פעולה עם יח"צ לרבות ראיונות וצילום באם יידרש.

יב. על המיזם המוצע להיות נגיש לבעלי מוגבלויות ככל שיש חובה על פי דין.

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft