מכרז למכירת רכב

מכרז מספר 100/4 המועצה האזורית מגילות - הזמנה להגשת הצעות לרכישת רכב

 

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכבים:

מספר רישוי 5378133 / בעלות – מועצה אזורית מגילות / מועד עליה לכביש 7/2015 / ק"מ – 266,980

ניתן לראות את הרכבים בתאום עם מנהל תחום רכבים מר יוסי לב  - 0546717946

 

  • יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במועצה עד 1/9/2022 בשעה 14:00
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה אם תמצא לנכון לעשות כך מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו.
  • יש לצרף להצעה לרכישת כל רכב סך של 5,000 ₪ בהמחאה בנקאית משוכה לפקודת המועצה או באמצעות אסמכתא המעידה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה. (בנק הפועלים, סניף 436, חשבון 652994). הסכום הזה ישמש כמקדמה על חשבון הרכישה של הרכב למציע הזוכה במכרז.
  • למציעים שלא זכו במכרז יוחזר סכום זה לאחר פתיחת המכרז וקבלת החלטה של ועדת המכרזים במועצה, לצורך זה חובה על המציעים לצרף להצעת הרכישה פרטי חשבון בנק הכוללת שם, מספר סניף, מספר חשבון בנק שם שבנק.
  • הרכב יימסר  לחזקת  הזוכה במכרז רק  לאחר ביצוע  מלוא התשלום עבור  הרכב  ורק  לאחר  שהזוכה  במכרז ימציא  אסמכתא  על  ביצוע  העברת  בעלות  כנדרש  על   הרכב.
  • את ההצעות יש להגיש לכל רכב בנפרד. 
  • ועדת המכרזים תבחן את ההצעות לגבי כל רכב באופן נפרד.
  • יש להחזיר מסמך זה חתום על ידי המציע כחלק מהצעתו במכרז.
  • יודגש  המועצה היא מלכ"ר לא תוצא חשבונית מס עבור הרכישה (תינתן קבלה).

 

למילוי טופס הגשת המכרז לחצו כאן

לפרטים נוספים ותמונות לחץ כאן

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft