פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז חונכות והדרכת בני נוער במועצה

מסמך א'

המועצה האזורית מגילות ים  המלח (להלן  המועצה)

קול קורא מס'__1/2022___

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הדרכה וחונכות לבני נוער במועצה

 

כללי

1.1 המועצה האזורית מגילות ים  המלח להלן- "המועצה", מבקשת בזאת לקבל שירותיי

חונכות  והדרכה  לבני  הנוער  במועצה  כמפורט במסמכי הפניה. אין לראות בפנייה זו של המועצה כהתחייבות להתקשרות, אלא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למאפיינים שקבעה והתאמה לצרכיה.

1.2 מבלי לגרוע מהאמור בפניה זו ובנוסף לה, הפונה   מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק. ו/או נוהג בנוגע למתן השירותים נשוא הפניה.

 1.3לאורך כל תקופת ההתקשרות הפונה  יחזיק בביטוחים הנדרשים על פי דין ובאופן שלא יפחת מדרישות המועצה.

 1.4בין המועצה ובין הזוכה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד והפונה הינו בבחינת ספק עצמאי. הפונה יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, המועצה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

 1.5אין באמור בהתקשרות מכח פניה זו בכדי לחייב את המועצה באיזה אופן להיזדקק באופן בלעדי לשירותי הפונה, והמועצה תהיה רשאית להעסיק  נותני שרות אחרים בתחום, לצורך ביצוע השירותים נשוא פניה זו.

 1.6מציע המבקש לקבל הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאי לפנות בכתב ל גב'  אנה הלאלי , גזברית  המועצה anna@dead-sea.org.il וזאת עד לשבעה ימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות.

מסר המשתתף הודעה כאמור, המועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תפרסם תשובה באתר המועצה, לפני המועד האחרון להגשת הצעות וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו, לאחר שחתם עליהם.

 1.7את ההצעות יש להגיש באמצעות דוא"ל לכתובתlishka@dead-sea.org.il  בקובץ

PDF   אחוד הכולל את מסמכי הפנייה חתומים- מסמך א', הצעת המציע- נספח א' 1

אסמכתאות בהתאם לדרישות הפניה.

 1.8המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום  20.5.2022 בדיוק.

הצעה שתוגש לאחר המועד לא תבוא במניין ההצעות.

 1.9המועצה רשאית בכל עת, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.10 המועצה רשאית לפנות למציעים העומדים בדרישות ובמאפיינים שקבעה, ולהתקשר עם הפונה לתקופה בת 12 חודשים.

 1.11למועצה זכות הברירה )אופציה( להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות מעת לעת, כך שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 60 חודשים.

1.12 הצדדים רשאים בהודעה מראש ובכתב של 30 יום, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא חובת הנמקה.

 

מסמכי הפניה

2.1 מסמכי הפניה ותנאים- מסמך א'

 2.2הצעת המציע- מסמך א' 1

 

תנאי סף

 3.1רשאי להשתתף בפניה זו, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה,בכל התנאים המצטברים (להלן: "תנאי סף"), המפורטים להלן:

 3.1.1המציע יכול לספק לפחות  10  סטודנטים בוגרים  הלומדים  במוסד  להשכלה  גבוהה לתקופה של שנה אקדמית אחת לפחות (אוקטובר עד אוגוסט).

 3.1.2המציע בעל ניסיון  של  3  שנים  לפחות באחזקה, ניהול ומתן מענה על צרכים קהילתיים באמצעות קבוצות  סטודנטים  הלומדים  במוסדות  להשכלה  גבוהה .

 3.1.3המציע  פועל  בתחום  השיפוט  של  המועצה  והסטודנטים  מתגוררים  באחד  מישובי  המועצה .

3.1.4  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל

האסמכתאות, הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם

המציע במכרז בלבד (להלן- "המציע").

 

 3.2להוכחת תנאי הסף, המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים (להלן: "אסמכתאות") שלהלן:

 3.2.1אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים

זרים כדין ושכר מינימום(, התשל"ו – 1976 .

 3.2.2אישור תקף לניכוי מס במקור.

 3.2.3העתק של תעודת  הרישום של  התאגיד.

 3.2.4היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי

המניות.

3.2.5 תצהיר מאומת ע"י עו"ד ובו מפורט ניסיון המציע  בניהול  ואחזקה של  קבוצות  סטודנטים .

 

 

מפרט דרישות

 4.1המציע  יעביר  רשימה שמית של   הסטודנטים  שישמשו  כחונכים/מדריכים.

 4.2מוכנות לביקורת פתע של פעמיים בשבוע לפחות  במקום  בו  נעשית  ההדרכה.

 4.3מענה שוטף לסוגיות עקרוניות בתחום  החינוך והקהילה במרחב מגילות בהתאם לפריסת הצרכים שתוצג בתחילת שנת הפעילות, וזמינות לפגישות רציפות עם נציגויות של ההורים ובעלי התפקידים ביישובים ובמועצה .

4.4 תעריף  מקסימום לשעת הדרכה 50  ₪ לשעה.

 4.5מתן מענה מקצועי משלים למחלקות אחרות במועצה ולתחומים נוספים במרחב, המשיקים לתחום הפעילות המרכזי.

 4.6מתן מענה מקצועי לגורמים הרלוונטיים מחוץ למועצה, כגון יישובי המועצה, משרד החינוך ומטה ניצנים.

4.7 זמינות לעבודה בהיקף של לפחות- 200  שעות הדרכה חודשיות.

 

בחינת ההצעות

המועצה תבחן את ההצעות שיעמדו בתנאי הסף בהתאם למדדים ולמשקלות הבאים:

5.1 מדד המחיר- 50% )המחיר הזול ביותר יזכה לניקוד הגבוה ביותר(

5.2 מדדי איכות- 50% , באופן הבא:

5.2.1 ניסיון מוכח ברשויות מקומיות בשלוש  השנים האחרונות - 25% .

 5.2.2התרשמות אישית של המראיינים – 25% .

 5.2.3בחינת מדד האיכות תעשה בשני שלבים:

בשלב הראשון

בשלב זה יוזמנו המציעים לראיון בפני מנכ"ל המועצה ובפני גורמים מקצועיים נוספים מטעם המועצה. המציעים יידרשו לפרט בפני נציגי המועצה אודות יכולות המקצועיות, הניסיון תפיסת עולם בנוגע להדרכת בני נוער וכיו"ב. ניסיון, כישורים והכשרות אשר ייבחנו בוועדה:

 -ניסיון ביצירת קשר אישי בלתי אמצעי והובלת מסגרות לילדים ובני נוער

- ניסיון בשיח והובלת תהליכים בשיתוף  הורים וצוותי חינוך בכל הקשור להדרכת
    בני נוער.

- ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה וגופים ציבוריים גדולים.

- ניסיון של הופעה מול קהל ויכולת ביטוי גבוהה בעל פה ובכתב.

בשלב השני

בשלב זה ידרגו המראיינים את ההצעות בהתאם למשקולות כמפורט להלן:

- ניסיון מוכח ברשויות מקומיות בשלוש השנים האחרונות.

- התרשמות אישית של המראיינים.

 

בברכה,

 

אריה כהן    ראש   המועצה

 

 

 

 

 

 

נספח א' 1

קול קורא מס'   1/2022

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  הדרכה וחונכות  לבני  נוער.

 

הצעת המציע

1. בשם __________________________ (שם המציע), הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעתנו לקול קורא שבנדון למתן שירותי הדרכה חונכות וקהילה  בישובי  המועצה , כולל כל העלויות הכרוכות בהתאם להוראות הפניה, מפרטי העבודה, המפרטים הטכניים ומכלול הדרישות.

2. המחירים המוצעים על ידינו לאספקת השירותים מביאים בחשבון את כלל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות, במתן השירותים ובכלל זה הרישוי ו/או הביטוח ו/או מסים ו/או האדרות ו/או ההיטלים ו/או החזקת הרישיונות, התקנים, האישורים, הכישורים, ההכשרות האמצעים וכוח האדם ו/או אישור ו/או תקן אחר ו/או רישיון אחר הנדרש על פי דין, הדרושים לביצוע מיטבי ונאות של המטלות במכרז ומהווים כיסוי הולם ומלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם.

3. ידוע לנו כי, למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר או להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא המכרז מאת מציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם תבחר המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר שלהלן.

 

הצעת המחיר

4. הצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות הפניה, כדלהלן:

 

המחיר עבור שעת הדרכה

תעריף מחיר מקסימאלי 50 ₪ היקף עבודה משוער כ-200 שעות בחודש.

 

5. המחיר המוצע על ידי לעיל עבור ביצוע השירותים (להלן- "התמורה"), מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם של השירותים, ומהווה כיסוי מלא הדרוש לביצוע העבודות נשוא הפניה.

6. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא הפניה, על כל הכרוך בה, מעבר לתמורה לעיל נשוא הצעתנו זו.

7. הנני מצהיר/ה בזאת כי הנני עומד/ת בכל התנאים הנדרשים בהתאם להוראות הפניה.

שם המציע:________________

ת.ז./ מס' רישום תאגיד המציע: _______________

תאריך: ____________________

חתימת המציע: _______________

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft