ועדת ערר

בקשה לדיון במסגרת ועדת ערר לשיבוץ בגני הילדים

ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בגן באמצעות טופס בקשה המופיע באתר המועצה.

הגשתו תתאפשר בין התאריכים 14-3 ביולי 2022.

בקשה שתוגש לאחר המועד שנקבע, לא תתקבל ולא תדון.

הועדה תידון בהתאם לקריטריונים הבאיםסיבות אישיות / משפחתיות / רפואיות חריגות.

כל שינוי יעשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת מערכתיים - פדגוגיים!

אסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית / פסיכולוגית יש לצרף לטופס הבקשה.

תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר האלקטרוני במהלך חודש אוגוסט

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft