פניה למוקד מוקד נגישות

תכנון תב"ע לפרויקט פוטו-וולטאי

חוזה

 

שנערך ונחתם במגילות ים המלח ביום __________ לחודש __________ בשנת 2021

 

           

ב י ן :                                      מועצה אזורית מגילות ים המלח

_____________________________ 

(להלן: "המזמינה")                                                        

מצד אחד

 

ל ב י ן :                                   ____________________________

____________________________

(להלן: "המתכנן ")                                                                    

מצד שני

 

הואיל:         והמזמינה הינה מועצה אזורית (להלן: "המזמינה");

 

והואיל:        והמזמינה מבקשת לקבל מהמתכנן  תכנית למתן שירות תכנון אדריכלי לתב"ע פוטו וולטאית, וזאת במימון גורמים חיצוניים (להלן: "הגורמים המממנים") ובתנאי מפורש כי יעבירו תשלומיהן למועצה;

 

והואיל:        והמזמינה פירסמה מכרז פומבי מכרז 14/2021 (להלן: "המכרז"), כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות (להלן – "הזמנה לקבלת הצעות"), המצ"ב כמסמך "א" להסכם. הוראות נספח א' הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו, הן משלימות הסכם זה;

 

והואיל:        והמזמינה בחרה להתקשר עם המתכנן  עפ"י הצעתו וידוע למתכנן  כי הוא מסכים לכך שיקבל רק את הכספים שישולמו בפועל למזמינה הגורמים המממנים עבור הביצוע;

 

 

 

 

אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן:

 

1.       המבוא:

 

          1.1     המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

          1.2     כותרת הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה זה.

          1.3     הנספחים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

                   נספח א' – מסמכי המכרז.

                   נספח ב' – שירותי התכנון ולוחות זמנים.

                    נספח ג' – נספח תמורה.

                   נספח ד' – נספח ביטוח.

2.       העסקה

          המזמינה מוסרת בזאת למתכנן  והמתכנן  מקבל בזאת על עצמו, תכנון אדריכלי לתב"ע פוטו וולטאית בצפון ים המלח (להלן: "שירותי התכנון"), וזאת בהתאם להוראות חוזה זה.

3.       הצהרות והתחייבויות המתכנן

          3.       המתכנן  מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

                   3.1.1  כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן שירותי התכנון.

                   3.1.2  כי ברשותו כל האמצעים למתן שירותי התכנון, בהתאם לכל הוראות חוזה זה.

                   3.1.3  כי מתן שירותים כלשהם על ידו לפרויקט(ים) אחרים לא יפגע בביצוע התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

          3.2     המתכנן  ייתן שירותי תכנון, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות והכל בכפוף ללוחות הזמנים המצורפים להסכם זה.

          3.3     המתכנן  ייתן את שירותי התכנון ויעבוד בהתאם להנחיות המזמינה.

          3.4     המתכנן  מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן שירותי התכנון, לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

          3.5     המתכנן  ייתן את שירותי התכנון בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות, והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

          3.6     כי בכל תקופת הסכם זה יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

4.       כפיפות

          המתכנן  מתחייב לתת את שירותי המתכנן  בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת ע"י המזמינה.

5.       שלבי ומועדי מתן שירותי התכנון               

          5.1     שירותי התכנון יינתנו בהתאם לשלבים המפורטים בהזמנה לקבלת הצעות.

          5.2     למען הסר כל ספק, שירותי התכנון כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות ו/או אשר נובעות מביצוע אותם שלבי ביצוע המפורטים בהזמנה לקבלת הצעות.

          5.3     המתכנן  יחל במתן שירותי התכנון במועד חתימת הסכם זה, ויסיימם במועד בו יסתיימו כל שירותי התכנון לרבות כל שינויי המזמינה. מצ"ב נספח ב המפרט את שלבי העבודה ומועד סיום כל שלב.

          5.4     המתכנן  יסיים את ביצועו של כל אחד משלבי הביצוע לא יאוחר מתום פרק הזמן שנקבע לביצוע של אותו שלב.

                   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן  יערוך ויגיש לאישור המזמינה, במועד שייקבע על ידו, לוח זמנים מפורט לגבי שירותי התכנון הנכללים בכל אחד משלבי הביצוע.

                   המתכנן  אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.

          5.5     המתכנן  יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה, בפרק הזמן הסביר והמקובל, כפי שיקבע ע"י המזמינה לביצוע אותה התחייבות.

          5.6     המתכנן  ישתתף בישיבות שתקיים המזמינה ככל שיידרש.

6.       התמורה

          6.1     עבור ביצוע מלוא שירותי הייעוץ תשולם למתכנן  תמורה בסך כולל של ________ ₪ לא כולל מע"מ, כמפורט בסעיף ___ להזמנה להצעת הצעות במכרז.

          6.2     בכל מקרה, נכון לחתימת ההסכם, סכום התמורה לא יעלה על סך של __________ ₪ לא כולל מע"מ. לא תבוצע כל עבודה מעבר לסכום דנן עד לקבלת אישור בכתב חתום ע"י ראש המועצה והגזבר.

          6.3     למען הסר כל ספק, המתכנן  איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף 6.1 לעיל, גם אם ביצוע שירותי הייעוץ והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניין זה.

          6.4     המתכנן  מצהיר כי ידוע לו שתשלום החשבון המאושר מותנה בהעברת כספים מהגורמים המממנים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב בתשלום הנ"ל שנובע בגין אי-העברת כספים מהגורמים הממנים.

          6.5     מובהר בזה כי המתכנן  יהיה זכאי לקבל תמורה או חלקה אך ורק באם התשלום הגיע לידי המזמינה מאת הגורמים המממנים בפועל. המתכנן  לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית ו/או פיצוי כלשהו בגין התקופה בה חל עיכוב בקבלת הכספים מהגורמים המממנים.

          6.6     מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שעל המזמינה לשלם עד 30 יום לא יזכה את המתכנן  בפיצוי כלשהו. איחור בתשלום מעל 30 יום ואשר אינו נובע מהסיבה הנקובה בסעיף 6.4 תזכה את המתכנן  בהפרשי הצמדה למדד מהמדד שהיה ידוע במועד שנקבע לתשלום ועד למדד שהיה ידוע במועד התשלום בפועל.

          6.7     לא תישמע כל טענה, כי גורם אחר כלשהו להוציא ראש המועצה והגזבר, אשר ביצעו עבודה מעבר לסכום האמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

          6.8     תשלום תמורה ייעשה בהתאם למפורט בנספח ב' להסכם.

7.       סיום החוזה

          7.1     למזמינה הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום (להלן – "ההודעה"), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

          7.2     המתכנן  יספק בתקופת ההודעה, שירותי התכנון כפי שיידרש ע"י המזמינה  ויקבל עליהם תמורה.

          7.3     סיום וביטול החוזה כאמור בסעיף 7.1 לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את המתכנן  בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו, למעט התשלום כאמור בסעיף 7.4 להלן.

          7.4     סיימה וביטלה המזמינה חוזה זה בהתאם לזכותה, כאמור בפסקה 7.1 לעיל לפני סיום אבן הדרך, במקרה בו לא הפר המתכנן  חוזה זה, יהיה עליה לשלם למתכנן  עבור שירותי התכנון שבוצעו בפועל עד לאותו מועד.

          7.5     במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על המתכנן  לערוך חפיפה מסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע"י המזמינה ויעביר אליה את כל התיקים והמסמכים הדרושים לו לצורך המשך מתן שירותי התכנון, למעט מסמכים ו/או כל מידע שהינו סוד מסחרי ו/או מרשם אשר הזכויות בו שייכות למתכנן .

 

 

 

          8.       שירותי המתכנן  

          8.1     ביצוע שירותי התכנון וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או מי מטעמו.

          8.2     בנוסף לכל האמור לעיל, על המתכנן  להמציא למזמינה, עפ"י דרישתה הראשונה, ביאורים ו/או מסמכים, אשר המתכנן  הכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה.

          8.3     המתכנן  ימנה לביצוע שירותי התכנון, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל הדרגים, ראתה המזמינה כי עובד ו/או חבר צוות התכנון המועסק על ידי מתכנן  אינו מתאים לתפקידו, רשאית המזמינה לדרוש את החלפתו מהמציע והמתכנן  ידאג להחלפתו בתוך 96 שעות.

          8.4     המתכנן  יהא המעביד של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט העובדים המפורטים  אם מי מהפועלים מטעמו של המתכנן , בכל הנוגע לשירותי התכנון, יתבע את המזמין בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעביד, יהא על המתכנן  לשפות את המזמינה בגין כל תביעה כאמור.

          8.5     המתכנן  וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמינה.

9.       זכויות

          9.1     מוסכם על הצדדים, כי למתכנן  אין כל זכויות יוצרים בכל תכנית אשר יכין במסגרת חוזה זה לרבות בתכנונים ו/או במפרטים ו/או במסמכים, על כל סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותי התכנון, והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה למזמינה בלבד, וזאת לצורך זה פרויקט זה בלבד, למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים למתכנן .

          9.2     המתכנן  מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל תוצרי הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים אשר נמסרו למתכנן  כפועל יוצא מביצוע שירותי התכנון.

          9.3     הוויתור כאמור לעיל, של המתכנן  אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.

10.     אחריות/ביטוח

          10.1   המתכנן  מתחייב לבצע את שירותי התכנון במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות וברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב שירותי התכנון שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

 

          10.2   אישרה המזמינה ו/או מי מטעמה תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים ו/או ביצוע פעולה כלשהי שהכין המתכנן , והכל בכל הנוגע לתכנון הפרויקט, לא יפטור הדבר את המתכנן  מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור כאמור כדי להטיל על המזמינה ו/או על מי מהפועלים מטעמה אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים ו/או המפרטים ו/או שירותי התכנון.

          10.3   המתכנן  יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד (להלן: "נזק") שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"י דין, תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הייעוץ נשוא הסכם זה, לגופו ורכוש של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות למזמינה ולפועלים מטעמה של המזמינה. המתכנן  יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי מטעמה בגין הנ"ל ייקבע בפסק דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה למתכנן  הודעה על תביעה כאמור והמזמינה ו/או מי מטעמה לא מנעו מהמתכנן  להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם – אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את המזמינה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו המזמינה ו/או מי מטעמה בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמינה ו/או מי מטעמה נשוא בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי גרוע מזכויות המזמינה ו/או מי מטעמה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

          10.4   המתכנן  מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל פגיעה או נזק (רכושי ו/או גופני) אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי התכנון, והוא מתחייב לשפות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמה המזמינה בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמינה נשאה בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של המתכנן  להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר הוגשו כנגד המזמינה גם בשמה של המזמינה.

                   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב המתכנן  לבטח את כל עובדיו בביטוחים מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

 

          10.5   המתכנן  יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמינה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של שירותי התכנון אשר עליו לספק עפ"י חוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של שירותי התכנון בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.

                  

          10.6   המזמינה תודיע למתכנן , בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המזמינה, אשר המתכנן  אחראי לה עפ"י הנקבע בחוזה זה. המזמינה תאפשר למתכנן  לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור.

 

          10.7   מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן  על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המתכנן , לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן  שירותי המתכנן .

         

          10.8   המתכנן  ימציא למועצה אישור מחברת הביטוח עפ"י הדוגמא המצ"ב, כנספח "ד".

 

אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות

11.     מוצהר ומוסכם, כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין המתכנן  ו/או עובדי המתכנן  ו/או כל הבא מטעמו של המתכנן  יחסי עובד-מעביד ו/או שולח שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת התכנון ייחשב המתכנן  לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, ישא המתכנן  בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של המתכנן  כמעבידם של עובדי המתכנן .

12.     המתכנן  מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמינה יחסי שליחות וכי אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמינה, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב ובכל עניין ועניין בנפרד.

13.     שונות

          13.1   המתכנן  אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.

          13.2   המתכנן  אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי התכנון כולם או מקצם, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.

                  

          13.3   הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין הצדדים, תהא נתונה לבתי-המשפט בעיר ירושלים.

 

 

 

          13.4   כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה אצל הצד האחר 3 ימים ממועד משלוחה, באם נשלחה בדואר רשום.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

______________________                                        _______________________

           ה מ ז מ י נ ה                                                                          המתכנן

 

 

 

אישור

 

בפני, _________________ עו"ד, של  _____________ (להלן: "המתכנן ") מאשר בזאת כי הופיע ביום ____________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______________________ ת.ז. ______________ת.ז. _______________ בשם המתכנן , כי אצל המתכנן  התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המתכנן  ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המתכנן לכל דבר ועניין.

                                                                                          ____________________

                                                                                       עורך דין (חתימה + חותמת)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'

 

שירותי ההתכנון יכללו את כל המפורט בנספח  א''.

 

שלב א' -           מיפוי סקרים ומדידות – חודש לאחר חתימת ההסכם.

 

שלב ב' -            תכנון חלופות עקרונית ובחירת חלופה - חודש.

 

שלב ג' -            הכנת כלל מסמכי התב"ע והגשה לועדה המקומית המיוחדת – שלושה חודשים.

 

שלב ד' -            אישור התכנית להפקדה – 8 חודשים.

 

שלב ה' -           אישור התכנית למתקן תוקף- שלושה חודשים.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ג'

תנאי תשלום

 

1.       כנגד ביצוע מלוא התחייבויותיה, תשלם המזמינה למתכנן סך כולל של ___________ ₪ + מע"מ (להלן – "התמורה"), וזאת בחלוקה לשלבים והגשת התוצרים הבאים:

          1.1.         עבור שלב 1 - %__5__ מהתמורה.

          1.2          עבור שלב 2 - %__10__ מהתמורה.

          1.3          עבור שלב 3 - %__20__ מהתמורה.

          1.4          עבור שלב 4 - %__45__ מהתמורה.

          1.5          עבור שלב 5 - %__20__ מהתמורה.

2.       התמורה תשולם בשוטף + 60 מיום קבלת החשבון מהמתכנן בכפוף להעברת הכספים מהגורמים המממנים, ובכפוף לקבלת חשבונית מס, אישור התוצר הנדרש, ובהתאם ללו"ז שצויין ובכפוף לכך שהגורמים המממנים העבירו את התשלום והכל כמפורט בהסכם.

3.       כמפורט בהסכם, המזמינה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ד'

נספח ביטוח

 

 

להורדת מכרז פוטו וולקני 

לצפייה במפה 

לצפייה בנספח ביטוח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft