פניה למוקד מוקד נגישות

ועדים מקומיים

הודעה לתושבים - בחירות 2023

 

ביום 5.7.23 יוצגו רשימות התושבים בהן נערכו הסימונים על חברות באגודה לעיון הציבור.

 

ניתן לעיין ברשימות אלה במשך 10 ימים ועד ליום 16.07.2023.

 

לצד הרשימות ישנם טפסים להגשת עררים.

 

את הרשימות ניתן לראות:

  • במשרדי המועצה האזורית בימים א' -ה' בין השעות 8:00-16:00.
  • במזכירות הישוב.

 

הגשת עררים על רשימות התושבים

בהתאם לסעיף 90ב לצו, לא יאוחר מיום 16.07.2023 כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית או על כך שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית.

 

  • ערר של אדם לגבי עצמו - יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד.

 

  • ערר של אדם לגבי הזולת- יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

 

 

 

                                                                              בברכה,

 

                                                                                         דגנית פוקס

                                                                                  יו"ר ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

תיקון לצו המועצות האזוריות

הנדון: הבהרות והנחיות ליישום התיקון לצו המועצות האזוריות

הננו מעבירים אליכם במצ"ב הנחיות והבהרות ליישום התיקון לצו המועצות האזוריות אשר
ייכנס לתוקפו ב- 01-01-2005.
 
ההנחיות הובאו לדיון בהנהלתנו בישיבתה ביום 13.10.04 וסוכם להעבירם את המוה"א
ולהמליץ לנהוג על פיהם.
 
הצורך בהבהרות והנחיות אלו נתעורר עקב שאלות רבות שהופנו אלינו מחד, ועקב
בקשות/הצעות של ראשי מו"א וגזברים ומזכירים לגבש הנחיות מטעמנו כדי שהיישום ייעשה
במסגרת כללים אחידים מאידך.
הדבר אמור למנוע קביעת כללים שונים ממקום למקום שיקשו על העבודה בעתיד.
 
על כן היישום במסגרת הנחיות אלו חשוב מאד.
 
כאמור, בגוף ההנחיות נעביר בקרוב גם דוגמאות למספר מסמכים בסיסיים של עבודת הועד.
 
 

ב ב ר כ ה ,
 
בנימין כהן
מנכ"ל


הנחיות ליישום התיקון לצו המועצות האזוריות
בענין הועדים המקומיים
 
1. האצלת סמכויות
הסמכויות שהמועצה תאציל על הועדים יאושרו במליאת המועצה וכן צו המיסים ותקציב הועדים.
 
לתשומת לבכם! המועצה רשאית להאציל כל סמכות מהסמכויות הניתנות לה על פי סעיף 63
לצו, למעט:
  סמכות להפקעת קרקעות.
  סמכות לייסד חברת בת.
  סמכות להטיל מסי מועצה (בשונה מגבייתם).
  סמכות לחוקק חוקי עזר.
  סמכות לאשר את תקציב הועד.
 
2. כללים להאצלת הסמכויות וחלוקת עבודה בין הועד לבין המועצה.
מוצע שהמועצה האזורית תקבע כללים להאצלת סמכויות על הועדים שבתחומה.
ככלל היא תעביר סמכויות שהיא בעצמה אינה משתמשת בהן, אולם היא יכולה להעביר גם
סמכויות אחרות ממנה אל הועדים.
בכללים שהמועצה תקבע יש להביא בחשבון את מידת היכולת של הועד לקבל ולבצע את הסמכויות.
חשוב מאד שהאצלת הסמכויות תהיה במסגרת קבועה (ולא פרוצה לגמרי) וחשוב לשאוף לאחידות
אולם אם אין הומוגניות בין הישובים אזי אפשר להאציל סמכויות שונות על ועדים שונים.
(דוגמא: לא להעביר הסעות תלמידים, ולא איסוף אשפה וכו').
 
3. מהו תחום שיפוטו של הועד המקומי.
בתיקון החדש לצו אין התייחסות לתחום השיפוט לכן קביעת תחום פעילותו ניתנת בידי
המועצה והיא רשאית להאציל עליו סמכויות בשטח שהיא תקבע.
מוצע שיש להגביל את תחום שיפוטו של הועד המקומי לתחום הקו הכחול של הישוב דהיינו,
באיזור המגורים בלבד.
 
4. היטל ארנונה.
המועצה צריכה לאשר את צו המיסים של הועד המקומי. ללא אישור מפורש ונפרד שלה אין
להיטל הארנונה תוקף חוקי.
 
5. ארנונה של הועד המקומי על מה?
המועצה תקבע את סוגי הנכסים שהועד רשאי להטיל עליהם ארנונה (מגורים, חקלאות, מבנים
למלאכה, לתיירות וכו').
מוצע שהארנונה של הועדים המקומיים צריכה להצטמצם לארנונה על מגורים בלבד.
אולם אם המועצה תאשר בכל זאת לועדים ארנונה גם על עסקים, אזי היא חייבת להיות מעל
הארנונה המוטלת במועצה ולפחות המזערית לאותו סוג עסק שהמוה"א בעצמה חייבת להטיל.
 
6. היקף הארנונה של הועד המקומי בהיטל ראשון.
עפ"י הממוצע של הארנונה למגורים של הועדים שמוטלת עד כה אנחנו בדעה שהארנונה
הראשונה של הועד המקומי צריכה להיות עד שליש משעור הארנונה של המועצה. בהיטלי
הארנונה בשנים הבאות הארנונה תעודכן מדי שנה עפ"י הכללים שיחולו על המוה"א.

7. הארנונה של המועצה ושל הועד המקומי לצורך ארנונה מזערית.
הארנונה המזערית עפ"י החוק המוטלת כיום על מגורים ברשויות המקומיות היא ₪ 28
למ"ר, לכן הארנונה של הועד המקומי צריכה להיות עפ"י צרכיו אולם לא יותר משליש
דהיינו, כ-₪ 9.

שימו לב! לצורך זה אין לכלול בתוך הארנונה המזערית של המוה"א את הארנונה של הועד
המקומי. הארנונה של הועד היא בנוסף לארנונה של המוה"א שהשיעור המזערי שלה השנה הוא
כ-₪ 82.
 
8. תקציב הועד המקומי.
על הועד המקומי להכין תקציב שנתי. המועצה צריכה לאשר את התקציב השנתי של הועדים
בנפרד מאישור הארנונה שלהם.
תקציב הועד המקומי צריך להתייחס רק לאותן סמכויות שהואצלו לו ע"י המועצה.
 
9. גביית הארנונה.
גביית הארנונה נתונה בידי המועצה. זה הכלל הראשון. אולם אין מניעה שהמועצה תעביר
את הגביה לידי הועד המקומי.
על סמך הניסיון המצטבר עד כה, מוצע שהמועצה תגבה את הארנונה של הועדים יחד עם
הארנונה שלה.
 
10. חשבון נפרד לארנונה של הועדים.
מוצע לפתוח חשבון נפרד בבנק אליו יועברו כל הכספים של הארנונה של הועדים שנגבית ע"י
המוה"א , ומחשבון זה יועברו הסכומים לועדים לצורך מימון פעילותם על פי התקציב שאושר
להם. החשבון הנפרד מבטיח אי שימוש בכספים אלו למטרות אחרות.
 
11. שיטת היטל הארנונה בועדים.
הארנונה של הועדים חייבת להתבסס על אותם כללים שהמועצה מטילה על ארנונה דהיינו, על
נכסים , כאשר המפתח הוא שעור ההיטל על מטר מרובע נכס.
אי אפשר להטיל ארנונה על יחידת דיור, נחלה, נפשות וכו', היטל כזה לא יהיה חוקי.
 
12. הנחות בארנונה של הועדים, ועדת הנחות ומנהל הארנונה.
ועדת ההנחות של המועצה תשמש גם ועדת ההנחות של הועדים, וכן מנהל הארנונה במועצה
יהיה גם מנהל הארנונה של הועדים.
ככלל, ההנחות שהמועצה נותנת על הארנונה שלה יחולו גם על הארנונה של הועדים.
 
13. ועדת ערר.
 ועדת הערר של המועצה האזורית תשמש גם ועדת ערר של הועדים המקומיים.
 
14. ועדת ביקורת בועד המקומי.
המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לכל ישוב . הרכב הועדה יהיה מתוך שמות שיוצעו ע"י
הועד המקומי או ע"י אזרחים או ע"י מועמדים בעצמם.
חבר ועד מקומי לא יכהן בועדת ביקורת.
כלל זה חל גם על ועדת ביקורת בישובים שבהם קיימת זהות ועדים.
 
15. הנה"ח , ניהול ספרים ועריכת מאזנים.
הועד המקומי חייב לקיים הנה"ח וחייב לערוך מאזן נפרד מדי שנה, בין שמדובר בועד
מקומי נפרד בין שמדובר בזהות ועדים. המאזן יהיה עפ"י הכללים הקיימים במועצה
האזורית. (אנחנו יוזמים דחיית עריכת המאזנים הנפרדים בישובים שבהם יש זהות ועדים - לשנה אחת).

16. רואה חשבון בועד המקומי
מוצע: כי המוה"א תשכור רואה חשבון כדי לשמש מבקר ורואה חשבון בועדים המקומיים
שבתחומה.
העלות של רואה החשבון תוטל על הועדים ותקוזז מהכספים המגיעים להם מהמועצה האזורית.
 
17. העסקת עובדים בועד המקומי
ככלל – יש להנחות את הועדים לשכור שרותים של קבלנים ולאשר העסקת עובדים רק
כשאין ברירה, גם אז רק לאחר שיש כיסוי תקציבי בתקציב הועד.
דרכי קבלת העובד ושכרם צריכים להיות מקבילים לנוהל קבלת עובדים הנהוג במועצה.
המועצה תקבע את הדרוג המקביל של עובדי הועדים לאלו של המועצה.
(צוות הגזברים/מזכירים שליד מרכז המוה"א עוסק בגיבוש הנחייה מפורטת).
 
18. הזמנת נציג הישוב במליאה לישיבות הועד המקומי
יש להנחות את הועדים להזמין את הנציג של הישוב במליאה לישיבות הועד המקומי. הדבר
יוסיף תיאום ויימנע תקלות בין הנציג לבין הנהלת יישובו.
 
19. שכר ליו"ר הועד המקומי
יו"ר הועד המקומי אינו זכאי לקבל שכר. עבודה זו נעשית בהתנדבות.
 
 20. מכסות תשלום"
 לאחר תיקון הצו אנחנו בוחנים את שאלת הטלת "מכסות תשלום" על הועדים.
 
21. מבנה תקציב של הועד המקומי
מבנה התקציב של הועד המקומי צריך להיות עפ"י הסעיפים התקציביים המקבילים בתקציב
המועצה (מיספור והגדרה).
 
22. מבנה היטל הארנונה של הועד המקומי
מבנה היטל הארנונה של הועד המקומי צריך להתבסס על צו הארנונה של המועצה האזורית.
הועד צריך להשתמש באותן ההגדרות ובאותן השומות שהמועצה משתמשת בהן בצו הארנונה שלה.
 
 
 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft