פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב-בית הערבה

בהתאם לסעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו), ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן- אגודה שיתופית), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן- "ועד מקומי נפרד")
 2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. 
 3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן- נציגות) שתתווסף להנהלת האגודה.

בהתאם לסעיף 91ד לצו, רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית של הישוב,  במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו לגבי כל סוג גוף הנהלה מקומית, ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (3.6.2018).

ההנהלה המקומית בישוב בית הערבה הוא זיהוי ועדים

מספר התושבים הכולל הוא 119 ,מספר החברים באגודה ביישוב 45 ומספר התושבים שלא חברים באגודה הוא 74.

להלן סוגי הבקשות ותנאיהן*:

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"-

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות- בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:
 1. הגשת בקשה חתומה בידי 10% מהתושבים של הישוב
 2. מספר התושבים שאינם חברי האגודה הוא לפחות 30% ממספר התושבים  של הישוב
 1. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד- הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין התושבים של הישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום "זהות ועדים"- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ- 90% מהתושבים
 2. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד- הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין התושבים של הישוב

ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.
 2. בקשה ל"זהות ועדים" - הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.

יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות. 

בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 27.8.18.

את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות –חביאר מרקובס 050-6246123

בבקשה יפורטו שם, שם משפחתו ומספר זהותו של כל מבקש (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל), וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו. העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה האזורית אצל גב' רוחמה זקן 02-9945001                                                                                                   

                                                                                          חביאר מרקובס

                                                                                          מנהל הבחירות      

                                                                                          050-6246123

                                                                               Jaedma1955@hotmail.com

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft