פניה למוקד מוקד נגישות

תקנון רישום והצהרת בריאות

כללי

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם לנקבה. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 • ההרשמה לצעדה באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית איפון ואנדרואיד בלבד .
 • “נרשם לצעדה", הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו.
 • כרטיס תושב – מותנה בהצגת תעודת זהות בעת איסוף הערכה והכרטוס
 • משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום הפעילות , מחויבים בלווי הורה בעת ההשתתפות בצעדה, אלא אם נכתב אחרת.
 • אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון ולתקנון הרישום.
 • מדיניות ביטולים ושינויים :
 • מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה למייל Info.rishonim@gmail.com בלבד בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה .על אף האמור לעיל, מובהר כי ההפקה  נושאת בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-5% מסכום עסקת האשראי .
 • לאחר תשלום הכרטיס במערכת ההזמנות לא ניתן יהיה לשנות את מיקום המסלול שנבחר. כדי לשנות יש לבטל את הכרטיס ולהזמין חדש. שימו לב! בכל ביטול כרטיס תגבה 5% עמלה . במידה והחלטתם לבטל ולרכוש מחדש מסלול אחר – הוא יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד .
 • ההפקה שומרת לעצמה זכות לשנות את תכני האירוע/מיקומי הפעילות בשל אילוצי כח עליון, טרם הצעדה או במהלך הצעדה תוך יידוע ופרסום השינויים לכל משתתפי הפסטיבל בדרכים העומדת בפני ההפקה.
 • כרטיס משתתף הינו אישי ולא ניתן להעברה. לא יתאפשר להחליף, להעביר או לשתף את הכרטיס לאף גורם מעבר לרוכש הכרטיס כפי שרשום במערכת המכירה לאירוע.
 • במהלך פעילות הצעדה  ההפקה תקיים צילומים לטובת יח"צ ופרסום. במידה ואינך מעוניין שיצלמו אותך יש להודיע על כך מראש ולענוד צמיד זיהוי נוסף, כדי שנוכל לכבד את רצונך. ללא ענידה של הצמיד הנוסף על היד לא תהיה לך כל טענה כלפי שימוש בתמונות.
 • לאורך כל שעות הפעילות יש לענוד את צמיד הזיהוי שאותו קיבלתם בעת הרישום ואיסוף הערכה בצומת הלידו. ללא ענידה של הצמיד באופן תקין על היד לא תתאפשר השתתפות בצעדה
 • שימו לב! במידה ורוכש אבד צמיד משתתף – לא יסופק צמיד חלופי. צמיד חלופי יסופק רק כנגד מסירה של צמיד קרוע/פגום..
 • מועד אחרון להרשמה- עד גמר המלאי
 • שימו לב! במידה ומזג האוויר לא יאפשר את קיום הצעדה בתאריכים 3/3 3/4  הצעדה תידחה לסוף השבוע 17/3 18/3 בהתאמה. כך גם במידה והצעדה לא תתקיים ב 10/3  11/3 היא תדחה ל17/3 18/3 . במידה ושני סופי השבוע לא יאפשרו  את קיום הצעדה, היא תדחה   ל17/3 18/3 ול24/3 25/3 . אם רק יום אחד במהלך אחד מסופי השבוע יתבטל – הצעדה תתקיים כרגיל ביום הנותר.
 • במקרה ומזג האוויר לא מאפשר את קיום הצעדה באף אחת מהתארכים שרשומים בתקנון  יוחזר הכסף לנרשמים למעט 5% ממחיר הכרטיס עבור עמלת חברת האשראי. במידה וירד גשם במהלך ימי הפעילות יבוטל יום הפעילות הגשום בלבד ושאר ימי הפעילות יתקיימו כמתוכנן 
 • הצהרת בריאות בעת אישור  הקניה של הכרטיס הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות ומאשר אותה טרם קנית הכרטיס והשתתפת בצעדה אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף בצעדת "ראשוני ים המלח" והתאמנתי לקראתה כנדרש. ידוע לי כי ההשתתפות בצעדה כרוכה במאמץ פיזי ואני מבין כי השתתפותי בצעדה, במידה ואיני כשיר גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי. אני מצהיר גם כי הנני משתתף בצעדה מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את המסלול ואת אופיו. אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני הצעדה בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות, אם יגרם לי. ידוע לי כי מארגני הצעדה ו/או עובדיהם לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני הצעדה, במהלכה או לאחריה. אני הח”מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את מארגני הצעדה, וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בצעדה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft