פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 10/2016 שהתקיימה בתאריך 29.12.16  במשרדי המועצה

‏ג' טבת תשע"ז

‏01 ינואר 2017

-1-‏

      פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 10/2016

     שהתקיימה בתאריך 29.12.16  במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                             -          ראש המועצה

חיים לוי                                                  -          מצפה שלם

סוזי שליו                                                -          בית הערבה

פרחית אלדן                                           -          ורד יריחו

ניב כהן                                                  -          אלמוג

                                                            

חסרים:                                                                                        

גבי פלקסר, הילה ברקי, יצחק גרומן, מיכל ראב, גבי שטרית, צחי רביב, אפי מושקטו

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, לירון סימון, אלון מררי רו"ח, חביב כץ, בלאו דוד

 

להלן סדר יום לישיבה:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 16/9.
 3. אישור תברי"ם.
 4. תקציב 2016.
 5. פרוטוקול 3/2016 וועדת הנחות לנושא ארנונה.
 6. קדם ערבה
 7. שונות .

 

1 . אינפורמציה

 

 1. מבצע נקיון

אריה עדכן שהמועצה מקדמת מבצע נקיון בכל מרחב המועצה במסגרתו יטופלו המוקדים הבאים:

 • מבנה הילטון בלידו- ישוטח ע"י המנהל האזרחי.
 • גדרות – צה"ל הסכים לפינוי דרור והנדסה פיקוד קבעו סיור לבדיקה וקביעת לו"ז.
 • נקיון הדרכים – באחריות נת"י כולל שילוט על עמודי תאורה.
 • נקיון אתרי התיירות:

-שילוט חדש בחופים והורדת שלטים פירטיים.

-תחנות דלק – בביצוע.

-ציר 1 – יתקיים סיור בשבוע הבא לפתרון בעיות.

-9.1.17 – ביקור של איכות הסביבה.

 • נעשו מספר פעולות, כגון, הקמת מרכז ניילונים בקליה ובבית הערבה. המשך טיפול, כולל גזם תמרים.
 • פעילות ביישובים – מספר קשיים בעיקר כתוצאה מהיעדר רכזי נוער בכל יישוב. בעיקר בית הערבה ואלמוג.
 • ניקיון נחלים – הכנת תכנית משותפת עם רט"ג.
 • פינוי אטרקציה – במסגרת תכנית שער ים המלח "390-".

 

 1. הסדרת הניקוז בנחלים

המועצה הסדירה את הניקוז בנחל ג'רף או ראזל סמוך למאגר אוג ' 2 וכן בנחל אוג .העבודות מבוצעות בתקציב אותו ייעד לכך  המנהל האזרחי.

 

 1. חטיבה להתיישבות

נעשית עבודה מול החטיבה להתיישבות לחידוש פעילותה במועצה וביישובי המועצה.

התבקשנו להכין תכנית חברה וקליטה.

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 1. נסיגת ים המלח תופעת  הבולענים

התקיים דיון בפורום של משרד ראש ממשלה ומשרדי הממשלה .יש כוונה לגבש דרכי פעולה בעקבות נסיגת הים ותופעת הבולענים. עד חודש פברואר יתקיים סיור בים המלח של כל משרדי הממשלה

הנוגעים בדבר.

 

 1. תקציב 2017

צפוי קיצוץ משמעותי במענק האיזון אותו מקצה משרד הפנים למועצה בשל הדירוג הסוציואקונומי

החדש של המועצה. (עלינו מ-5 ל-7).

 

 1. המועצה לשימור אתרים

מנכ"ל המועצה לשימור אתרים ביקר במועצה יש כוונה לפתח את אתר בית הערבה ההיסטורית.

 

 1. קק"ל

יש כוונה לחדש את עבודות הקק"ל במועצה. המועצה העבירה תכניות של פרויקטים אותם יכולה הקרן הקיימת לישראל לקדם.

 

 1. הערכות לחרום

נעשית עבודה עם צוותי הצח"י ביישובים, (צוות חרום יישובי) הכוונה להכשיר את הצוותים ולשפר בכך את המוכנות לאירועי חרום  בישובים  .

 

 1. מד"א

יש כוונה לתגבר את שעות הנוכחות של צוות מד"א בנקודת ההזנקה במרכז שירותי החרום.

המועצה מעודדת הכשרת נהגי אמבולנס ביישובים על מנת להרחיב את המענה לאירועים בהם נדרשת הזנקת אמבולנס.

 

 1. אתר הטבילה

המועצות בקעת הירדן ומגילות מקדמות הכנת תב"ע למתחם. יש כוונה לכלול בתב"ע גם הקמת בית מלון.

 

 1. אישור פרוטוקול    9/2016

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 9/2016.

 

 

 1.     אישור תבר"ים.

 

א. תב"ר 221                     תשתיות ל-41 יח"ד בורד יריחו

                                         3,603,000 ₪ מענק משרד השיכון.

החלטה:                     תב"ר 221 מאושר פה אחד

 

ב. תב"ר 222                      שיפוץ מרכז תרבות באלמוג.

                                         506,093 ₪  מענק משרד החקלאות.

  החלטה:                         תב"ר 222 מאושר פה אחד.

 

ג. תב"ר 223                      שיפוץ מבנה ציבורי בבית הערבה

                                         243,907 ₪ מענק משרד החקלאות.

החלטה:                     תב"ר 223 מאושר פה אחד

 

ד. תב"ר 224                      עבודות ניקוז.

                                         397,000 ₪, מענק המנהל האזרחי.

  החלטה:                         תב"ר 224 מאושר פה אחד.

 

 

 

 

 

-3-

 

ה. תב"ר 225                     רענון רכב בטחון באלמוג.

                                         145,000 ₪, מענק משרד הבטחון.

  החלטה:                         תב"ר 225 מאושר פה אחד.

 

 

ו. תב"ר 226                       רכש 3 גרורי כיבוי: אבנת, בית הערבה, קליה

                                             113,000    ₪   .

                                         60,000 ₪, מענק משרד הפנים

                                         53,000 ₪, מענק משרד הבטחון.

  החלטה:                         תב"ר 226 מאושר פה אחד.

 

 

ז. תב"ר 227                       נהזי"ם 2016.

                                         31,903 ₪ מענק משרד הבריאות.

  החלטה:                         תב"ר 227 מאושר פה אחד.

 

 

ח. תב"ר 228                     רכש ציוד מים.

                                         31,000 ₪, מענק משרד הפנים.

  החלטה:                         תב"ר 228 מאושר פה אחד.

 

 

ט. תב"ר 229                     ביה"ס יפתח

                                         136,890 ₪, מענק משרד החינוך.

  החלטה:                         תב"ר 229 מאושר פה אחד.

 

 

י. בתברים הבאים הסתיימה הפעילות:

 

 

מס' תב"ר

שם התב"ר

סכום בש"ח

127

שיפוץ מבנה ציבורי בקליה

0.00

167

גידור חקלאי בטחוני בורד יריחו

0.00

168

גידור חקלאי בטחוני בבית הערבה

0.00

172

עוגן פיתוח סביבתי בורד יריחו

0.00

177

סימון כבישים והתקני בטיחות

0.00

178

מצלמה במתחמים חקלאיים

0.00

190

שער חשמלי בבית הערבה

0.00

200

מידוף  מחסן ורכש ציוד חרום

0.00

203

שיקום דרך בטחון בית הערבה

0.00

100

ניקוז נחלים

52.35

103

הרחבת בית הספר מגילות

231,086.84

940

הכשרת משטחים חקלאיים

27,933.46

 

 

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת סגירת התברים ברשימה הנ"ל.

 

-4-

 

 

 

 1. תקציב 2016

תקציב 2016 הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2016 : 20,568 אלש"ח.

 

 1. פרוטוקול 3/2016 וועדת הנחות לנושא ארנונה

פרוטוקול מס' 3/2016 הובא לידיעת חברי מליאת המועצה.

 1. קדם ערבה

אריה הקרין מצגת ובה פירוט של הפעילות הנעשית כיום וכן תוכניות שיש כוונה לבצע במתחם קדם

ערבה.

נכון להיום שיפוץ הבתים במקום מבוצע ע"י החטיבה להתיישבות.

לירון מובילה את פרויקט אכלוס המקום.

 

ניב שאל האם נכונה השמועה שיש כוונה להעביר משפחות מעמונה לקדם ערבה. אריה השיב שקליטת

המשפחות בקדם ערבה נעשית באופן מבוקר ובשליטה מלאה של המועצה.

חיים לוי העיר שרצוי לעדכן את כל תושבי המועצה בנעשה בקדם ערבה.

 

 1. שונות

 

 1. ארנונה

עו"ד יזהר דגני עדכן כי התקבלה תשובה שלילית ממשרד הפנים ומשרד האוצר בנוגע לפנייתנו להפחתת תעריף הארנונה לפרגולות.

נעשתה פנייה למשרד הפנים לקבלת נימוקים לדחייה של בקשתנו.

 

 1. הנחות ארנונה

חיים לוי ביקש כי יינתן מידע לתושבי המועצה בנוגע להנחות בארנונה.

 

אריה העיר כי יפורסם דף לתושבי המועצה בו יפורטו עיקרי ההנחות בארנונה.

  אריה כהן   

ראש המועצה

העתק:

חברי מליאת המועצה

איריס כוכבי ,מבקרת הפנים במועצה

עו"ד יזהר דגני, ,יועץ משפטי

שמור פרוטוקול 10/2016

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft