פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 7/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 12/7/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

ניב כהן, צחי רביב                                                    -  אלמוג

יצחק גרומן                                                               -  אבנת

גבי פלקסר                                                                -  קלי"ה

 

חסרים:

גבי שטרית, חיים לוי, הילה ברקי, מיכל ראב, סוזי שליו, פרחית אלדן.

נוכחים:

דנון יצחק, , חביב כץ, עו"ד יזהר דגני, דוד בלאו.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים: 5/2018, ו- 6/2018.
 3. אישור תברי"ם.
  3א'. מט"ש אלמוג – הלוואה.
  3ב'. מט"ש קלי"ה – הלוואה.
 4. הארכת תוקף שטרי הון של החברה לפיתוח אתר הטבילה.
 5. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17 של החברה לפיתוח אתר הטבילה.
 6. אישור שינוי תקנון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות. העברת מנית יסוד ממרדכי דהמן למועצה.
 7. דו"ח ביקורת מבקרת הפנים.
 8. ועדת הנחות לנושא ארנונה פרוטוקול 1/2018.
 9. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  • החטיבה להתיישבות - החטיבה להתיישבות ארגנה כנס התיישבות במרכז הירידים בת"א בו הוצגו דוכני קליטה לכל הארץ. היה לנו דוכן ביריד, נרשמו בדוכן של מגילות כ- 40 פונים. החטיבה העבירה את הכסף שיועד לפעולות חברה וקליטה בשנת 2017, מהסכום שהוקצה לנו קוזזו סכומים שיועדו לאבנת (באבנת החטיבה תפעל במסגרת של טיפול נקודתי), וכן, כספים שיועדו לאלמוג ולורד יריחו בגין אי הסדרת חובם לחטיבה. הובטח שכספים אלו ישמרו לכשתיווצר נכונות מצד אלמוג וורד יריחו להסדרת החוב   או  אז  תעביר החטיבה גם עבורם  את  התקציב  שיועד להם  ..
   ניב כהן העיר שלדעתו צריך לקיים בדיקה מדוע ההתעניינות של נקלטים פוטנציאליים באזור שלנו נמוכה.
  • סיור בעוטף עזה - אריה ציין שהתקיים סיור לראשי רשויות בעוטף עזה, יש שם נזקים קשים עקב השריפות. מתוכנן סיור  של המועצה האזורית אשכול במגילות לבחינת אפשרות קליטת תושבים מאשכול במגילות במצב חירום בו אוכלוסיית הדרום תאלץ להתפנות.
  • חברת החשמל - מתוכננת פגישה  עם נציגי חברת החשמל על מנת לשפר את המוכנות של מרחב ים המלח למצבים בהם יש שיבושים באספקת החשמל (נזקי טבע, מצב לחימה וכו')
  • החלטת ממשלה לסיוע למרחב ים המלח - הוקמו צוותי היגוי למימוש החלטת הממשלה, מתוכננות פגישות של חברי הצוותים על מנת להוציא את החלטת הממשלה  אל הפועל ,לסייע במישורים שיכון, תשתיות, תחבורה, תיירות וכד' לכל מרחב ים המלח (תמר ומגילות).
  • אדמות נסיגת הים - ההחלטה להכריז על אדמות נסיגת הים כעל אדמות מדינה מונחת על שולחנו של ראש הממשלה. ההכרזה לא מתבצעת עקב חשש התגובה בינ"ל להכרזה כזו.
 2. אישור פרוטוקולים 5/2018, 6/2018
  החלטה- מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 5/2018, 6/2018     .
 3. תברי"ם:
  • תב"ר 185 - חברה וקליטה
   הגדלת התב"ר ב- 409,016 ₪ מענק החטיבה להתיישבות.
   סכום התב"ר המעודכן 1,259,016 ₪.
   החלטה: תב"ר 185 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  • תב"ר 259 - מט"ש אלמוג
   2,666,586 ₪ מענק רשות המים.
   1,806,651 ₪ הלוואה מבנק דקסיה
   הלוואה ל- 25 שנה צמודה למדד המחירים לצרכן בריביתעד2.66%לשנה .
   החלטה: תב"ר 259 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 287 - מציל"ה 2018
   90,000 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים
   החלטהתב"ר 287 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 288 - ציוד לצוותי צח"י
   100,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטהתב"ר 288 מאושר פה אחד
  • תב"ר 289 - רכש גרור כיבוי אלמוג
   30,000 ש"ח
   15,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   15,000 ₪ מענק משרד הפנים או השתתפות הישוב אלמוג.
   החלטה: תב"ר 289 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 290 - גידור בטחוני בקלי"ה
   408,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטהתב"ר 290 מאושר פה אחד
  • תב"ר 291 - מניעת נשירת תלמידים
   52,237 ₪ מענק משרד החינוך.
   החלטה: תב"ר 291 מאושר פה אחד
  • תב"ר 293 - קלבת שבת
   40,000 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטהתב"ר 293 מאושר פה אחד
  • תב"ר 294 - שיפוצי קיץ ביה"ס
   16,500 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטהתב"ר 294 מאושר פה אחד

3א' - מט"ש אלמוג

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה מבנק דקסיה סך של 1,806,651 ₪ לצורך הקמת מט"ש באלמוג בהתאם לאישורי רשות המים מדובר בשני סכומים 1,444,114 ₪ ו- 362,647 ₪. ההלוואה ל- 25 שנים בריבית עד 2.66% לשנה, ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן. החזר ההלוואה יתבצע מהיטלי הביוב אותם הטילה המועצה באלמוג וכן ע"י הישוב אלמוג.

3ב' - מט"ש קלי"ה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה מבנק דקסיה לצורך הקמת מט"ש בקלי"ה. סכום ההלוואה: 1,978,687 ₪. ההלוואה ל- 25 שנים בריבית עד 2.66% לשנה, ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן. החזר ההלוואה יתבצע מהיטלי ביוב אותם הטילה המועצה בקלי"ה וכן ע"י הישוב קלי"ה  .

 1. הארכת תוקף שטרי הון של החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה ושל החברה הכלכלית לפיתוח מגילות:
  נדרשת הארכת תוקפם של שטרי ההון אותם הוציאו החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה והחברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
  החלטהמליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת תוקפם של ושטרי ההון לפי הרשימה שהוצגה במליאה, הן של החברה לפיתוח אתר הטבילה והן של החברה לפיתוח מגילות.
 2. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17 של החברה לפיתוח אתר הטבילה:
  הדו"ח הכספי של החברה לפיתוח אתר הטבילה הוצג בפני חברי מליאת המועצה. החברה לא פעילה מזה מספר שנים.
  החלטהמליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/17.
 3. שינוי תזכיר ותקנון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות:
  נדרש שינוי התזכיר והתקנון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות. מרדכי דהמן רשום כמחזיק במנית יסוד אחת של החברה בתוקף תפקידו כראש מועצה. השינוי המוצע, למחוק את שמו של ראש המועצה מהתזכיר ומהתקנון ולהשאיר כמחזיק במנית יסוד את ראש המועצה המכהן בתפקיד.
  החלטהמליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינוי המוצע לעיל בתזכיר ובתקנון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
  בשולי הדיון העיר עו"ד יזהר דגני שבעתיד יעודכנו התזכיר והתקנון באופן שכל 100% ממניות החברה הכלכלית לפיתוח מגילות יוחזקו ע"י המועצה.
 4. דו"ח הביקורת של מבקרת הפנים:
  ע"פ בקשתה של גב' איריס כוכבי, מבקרת הפנים של המועצה הדיון בדו"ח שהוכן כל ידה יתקיים בישיבת המליאה הבאה.
 5. וועדת הנחות לנושא ארנונה פרוטוקול 1/2018:
  פרוטוקול 1/2018 מישיבת וועדת הנחות בארנונה הונח בפני חברי המליאה.
  החלטהמליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול וועדת הנחות 1/2018.
 6. שונות: חינוך - תכנית שילוב
  צחי רביב שאל מה קורה עם תכנית השילוב בבית הספר האזורי מגילות. אריה השיב כי מתוכנן דיון בנושא השילוב, היום יש אי נחת מהנעשה בבית הספר במסגרת תכנית השילוב הן בקרב האוכלוסייה החילונית והן בקרב האוכלוסייה הדתית. בישוב אבנת התחלפה המזכירות ומתקיימים מגעים עם הנהלת הישוב (החדשה) בנושא השילוב בבית הספר. יצחק גרומן העיר כי הבעיה באבנת היא לא דתיים חילונים, הלחצים הם בכיוון של חינוך אלטרנטיבי, אנתרופוסופי, לא קונבנציונלי, אריה השיב כי נכון להיום רוב תלמידי אבנת רשומים בבית הספר האזורי במגילות ובעתיד הנראה לעין לא יקום בית ספר דתי נפרד במגילות (אין מספיק ילדים). אריה ציין כי מתוכנן דיון בנושא החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                     

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft