פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 5/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 8/6/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                           –              ראש המועצה

חיים לוי                             –              מצפה שלם

פרחית אלדן                       –              ורד יריחו

אפי מושקטו                      –              קלי"ה

ניב כהן, צחי רביב            –               אלמוג

סוזי שליו                           -              בית הערבה

חסרים:

גבי פלקסר, הילה ברקי, מיכל ראב, גבי שיטרית, , יצחק גרומן.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, דוד בלאו.

 

סדר היום:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת סעיף תברי"ם  לסדר היום של הישיבה.

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 4/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. דיון חוזר במתן העדפה במכרזים לקבלנים מקומיים.

 5. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/16.

 6. שונות.

 

 1. אינפורמציה:

  1. גרורי כיבוי – המועצה רכשה 3 גרורי כיבוי לישובים: קלי"ה, אבנת ובית הערבה. הגרורים נרכשו בעזרת משרד הפנים ומשרד הביטחון. תבוצע הדרכה בישובים הנ"ל להכשרת צוותים להפעלת גרורי כיבוי.

  2. מכרזים ללא נייר  – אריה עדכן כי בכוונתו לקדם את נושא "מכרזים ללא נייר". הכוונה לבחון אפשרויות לקיים מכרזים באמצעים דיגיטליים. הנושא יבחן בעזרת היועץ המשפטי של המועצה.

  3. בג"צ יניב בן זקן – אריה ציין כי יניב בן זקן הגיש שני בגצי"ם נגד המועצה/הוועדה המקומית לתכנון ובניה. האחד בנושא צו ההריסה שהוצא לו ע"י המינהל האזרחי והשני בנושא מתן הסמכות לוועדה המקומית לדון ולאשר תכניות בינוי בתב"ע 608/9/1, לגבי צו ההריסה שהוצא לו, הוגשה התייחסות שלנו לבג"צ. לגבי השינוי התקנוני בתב"ע 608/9/1 (הרחבת הסמכות לוועדה המקומית לאשר תכניות בינוי בתב"ע 608/9/1) העתירה אותה הגיש לא הגיעה לידינו. עו"ד יזהר דגני ציין כי פנה לעו"ד ארשיד המייצג את יניב בן זקן וביקש העתק מהעתירה על מנת שנוכל להתייחס אליה.

 

ניב כהן העיר כי חשוב לקיים יום הדרכה לחברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה שיקנה לחברי הוועדה הבנה עמוקה יותר בכל הנוגע לסמכות ולאחריות שיש לחברי הוועדה.

אריה העיר כי יקוים יום הדרכה כזה בעזרת עו"ד המצוי בתחום הבניה ביו"ש.

 

 1. פרוטוקול 4/2017:

חיים לוי העיר כי בישיבת המליאה בדיון בנושא דו"ח המבקרת על הערכות לחרום הוחלט לקיים דיון בדו"ח בוועדת מל"ח של המועצה.

הפרוטוקול תוקן בהתאם להערה של חיים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 4/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 218 – פסטיבל יוצא לאור

            הגדלת התב"ר ב- 30,000 ₪ העברה מקרנות הרשות.

            סכום התב"ר העדכני 100,000 ₪.

            החלטה: תב"ר 218 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. דיון חוזר בהחלטה למתן העדפה לקבלן מקומי במכרזים:

התקיים דיון חוזר בנושא מתן העדפה לקבלנים מקומיים במכרזי המועצה. בדיון הוצגה התייחסות ספציפית למכרז 14/2017 (שיפור חזות הישובים) וגם התייחסות כללית לגבי מכרזים עתידיים.

עו"ד יזהר דגני ציין כי אחד הקבלנים שרכשו את מכרז 14/2017 שלח מכתב מעורך דין ובו כוונה לעתור לבית המשפט בדרישה לבטל את סעיף ההעדפה לקבלן מקומי במכרז. אריה הדגיש  כי עתירה כזו עלולה לעכב את בצוע העבודות ע"י הקבלן שיזכה ועלולה לסכן את התקציב אותו הפנה משרד החקלאות לפרוייקט זה.

הצעת החלטה ראשונה: המועצה ממשיכה לעמוד על  הוספת תנאי ההעדפה אשר נותן עדיפות לתושב מקומי במיכרזי המועצה כפי שהוחלט על ידה בישיבה 01/2016  .

בד  בבד,לאור העובדה כי קיים חשש ממשי כי הותרת תנאי העדפה במיכרז 14/2017 תיגרור בעיקבותיה הליך  מישפטי אשר הימשכותו תביא  באופן וודאי לאבדן  במימון החיצוני של  מישרד  החקלאות ,(כפי שהודגש על  ידי  הגורמים המיקצועיים  במועצה ) תקציב אשר העברתו מותנית בסיום הליכי מכרז בסד זמן קצר ביותר ,דבר שיגרור באופן בלתי נמנע את ביטול  המיכרז ,מסכימה המועצה להחריג את המיכרז האמור באופן חד  פעמי ולמחוק את סעיף ההעדפה מהמיכרז האמור וממכרז זה  בלבד  .

הצעת החלטה  שניה

:להותיר את תנאי ההעדפה  לקבלן מקומי  במיכרז  14/2017   על  כנו    .

הצבעה :

הצעה ראשונה  :5 בעד , 1  נגד  ,1 נימנע .

הצעה  שניה    :2  בעד   1  נגד  ,  1  נימנע   .

החלטה  :

הצעת ההחלטה להחריג את  מיכרז  14/2017  ולבטל  בו  את  ההעדפה לקבלן מקומי  מאושרת  .

הצעת  ההחלטה להותיר את תנאי  ההעדפה לקבלן מקומי במיכרז  14/2017  לא התקבלה  .

הצעת החלטה שלישית : מליאת המועצה מאשרת מתן העדפה במכרזים עתידיים לקבלן מקומי שכתובת מגוריו במרשם האוכלוסין של משרד הפנים הינה בתחום השיפוט של המועצה האזורית מגילות ובלבד שהצעתו לא תעלה על 3% מהמחיר הנמוך ביותר שיוצע ע"י מציע אחר ואשר אינו עולה על הקריטריונים האמורים, ובלבד שניתן לכך ביטוי במסמכי המכרז.

במקרה בו יועדף הקבלן המקומי ,אזי סכום הצעתו יופחת להצעה הזולה ביותר במכרז.

הצבעה: 5 בעד הצעת החלטה.

             2 נגד הצעת החלטה

החלטה: הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת.
 

 1. הדו" ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/16.

הדיון בסעיף זה נדחה עד לאחר קיום דיון בדו"ח בישיבת הדירקטוריון של החברה לפיתוח אתר הטבילה.

 1. שונות.

  1. ארנונה 2018 – אפי שאל האם יש כוונה לפנות שוב למשרד הפנים ומשרד האוצר בנושא הארנונה לפרגולות    .

עו"ד יזהר דגני השיב שיש כוונה לפנות בנושא הפרגולות למשרד הפנים ולמשרד האוצר.

משרד  הפנים  טרם  פירסם  הנחיות לגבי   אופן  הגשת  הבקשות לשינויים  בצו  הארנונה לשנת  2018   .

הודגש שראוי שתתבצע גם פגישת הבהרה עם הגורמים המחליטים במשרד הפנים בנושא  אישור שינויים  בצו  הארנונה  ,לשם שכנועם בצדקת בקשתינו.

 

הוצגו דברי ההסבר של צו הארנונה לשנת 2018 לחברי מליאת המועצה   בהמשך  לאישור  צו  הארנונה  בישיבה  04/2017    .


 

                                                                                                                      בברכה,

 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft