פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 4/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 25/5/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                           –              ראש המועצה

חיים לוי                             –              מצפה שלם

פרחית אלדן                       –              ורד יריחו

גבי פלקסר                         –              קלי"ה

ניב כהן                               –             אלמוג

 

חסרים:

צחי רביב, הילה ברקי, מיכל ראב, אפי מושקטו, גבי שיטרית, סוזי שליו, יצחק גרומן.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, איריס כוכבי, אוריאל אהרונוב, דוד בלאו.

 

הערה: מליאת המועצה מאשרת הוספת נושא לסדר היום : שכרה של אורית הרשטיג.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 3/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. דו"ח ביקורת הערכות המועצה לשעת חרום.

 5. וועדת הנחות לנושא ארנונה – פרוטוקול 1/2017,    2/2017       .

 6. דו"ח תלונות/פניות הציבור לשנת 2016.

 7. הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/17.

 8. דו"ח בקרת ביצוע החלטות מליאה.

 9. מורשי חתימה.

 10. עדכון שכר לאורית הרשטיג.

 11. צו הארנונה לשנת 2018.

 12. שונות.

 

1. אינפורמציה:

 1. סמינר תיירנים – המועצה יזמה סמינר לתיירנים הפועלים במרחב המועצה. הסמינר התקיים והיתה השתתפות ערה. בכוונת המועצה להגביר את שיתוף הפעולה בין התיירנים, דבר שיהיה לתועלת כולם.

 2. קליטה ודמוגרפיה – התקיימה פגישה במועצה של רכזי קליטה ומזכירי הישובים. הכוונה להמריץ את הישובים לנקוט בפעולות להגברת האכלוס. שכונת החוקרים במצפה שלם כמעט מוכנה.

 3. מנהלת לשכת ראש המועצה – הגב' רוחמה זקן נכנסה לתפקיד ניהול לשכת ראש המועצה, מאחלים לה הצלחה בתפקיד. חודשה עבודת מטה ראש המועצה (הרכב המטה: ראש המועצה, דוברת המועצה, מנהלת הלשכה, הממונה על מעמד האישה ומזכיר המועצה).

 4. קדם ערבה – אנו ממשיכים בתהליך גיבוש הגרעין המייסד למקום. נעשית עבודה בתמיכת המינהל האזרחי, משרד הבינוי והשיכון והחטיבה להתיישבות להכנת תב"ע למקום. השאיפה לקלוט 25 משפחות מתאימות שיהוו את גרעין ההקמה לישוב.

 5. החטיבה להתיישבות – החטיבה להתיישבות מתחילה "להתעורר", מטפלים בשלב זה בהתחייבויות עבר "תקועות". נעשית עבודה של גיבוש נוהלי עבודה חדשים לעבודת החטיבה. ההערכה שייקח כחודשיים שלושה עד לחידוש עבודת החטיבה.

 

2. פרוטוקול 3/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 3/2017.

 

3. תברי"ם:

 1. תב"ר 151 – מצילה

הגדלת התב"ר ב- 90,000 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים.

סכום התב"ר העדכני 250,00 ₪.

החלטה: תב"ר 151 כולל הגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 196 – שיפור חזות הישוב ורד יריחו:

הגדלת התב"ר ב- 162,500 ₪ העברה מתב"ר 208.

סכום התב"ר העדכני 1,625,000 ₪.

החלטה: תב"ר 196 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 197 - שיפור חזות הישוב בית הערבה:

הגדלת התב"ר ב- 187,500 ₪ העברה מתב"ר 208.

סכום התב"ר העדכני 1,875,000 ₪.

החלטה: תב"ר 197 כולל הגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 198 – שיפור חזות הישוב מצפה שלם:

הגדלת התב"ר ב- 187,500 ₪ העברה מתב"ר 208.

החלטה: תב"ר 198 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 199 – שיפור חזות הישוב אלמוג:

הגדלת התב"ר ב- 187,500 ₪ העברה מתב"ר 208.

סכום התב"ר העדכני: 1,875,000 ₪.

החלטה: תב"ר 199 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 238 – סככות צל בחופי הרחצה:

90,000 ₪ מענק משרד הפנים.

החלטה: תב"ר 238 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 239 – הסדרת הירידה לים:

80,000 ₪ מענק משרד הפנים.

החלטה: תב"ר 239 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 240 – בטיחות בדרכים:

15,000 ₪ מענק משרד התחבורה.

6,429 ₪ העברה מקרנות הרשות.

סה"כ: 21,429 ₪.

החלטה: תב"ר 240 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 241 – מניעת נשירת תלמידים:

27,542 ₪ מענק משרד החינוך.

החלטה: תב"ר 241 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 242 – פיתוח 2017:

70,000 ₪ מענק משרד הפנים.

החלטה: תב"ר 242 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 218 – פסטיבל יוצא לאור:

הגדלת התב"ר ב- 35,000 ₪ מענק משרד התרבות.

סכום התב"ר העדכני 70,000 ₪.

החלטה: תב"ר 218 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

רשימת התברי"ם לסגירה:

119 – פיתוח תשתיות באבנת.

134 – כביש גישה לבית עלמין אזורי.

143 – שיפוץ חצר ביה"ס.

144 – סימון כבישים והתקני בטיחות.

158 – הסדרי בטיחות בדרכים.

159--  ניקוז והסדרת נחלים  .

163 – נהזי"ם 2014.

175 – הלוואת פיתוח.

176 – תכנון כפר אומנים.

182 – הסדרת גישה לים בחופים.

186 – גידור ביה"ס.

201 – מצילה 2016.

211 – מצלמות אבנת ומצפה שלם.

212 – הסדרת הגישה לים.

214 – גידור מתריע בקלי"ה.

216 – שיקום חצר ביה"ס ותיקון ליקויים.

225 – ריענון רכב בטחון אלמוג.

940 – הכשרת משטחים חקלאיים.

997 – פיתוח אתר הטבילה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 

4. דו"ח ביקורת הערכות המועצה לשעת חירום:

איריס כוכבי מבקרת הפנים הציגה את דו"ח הביקורת אותו הכינה בנושא הערכות המועצה לשעת חרום.

הדו"ח הוצג ונדון גם בוועדת הביקורת של המועצה . חיים לוי הציג את המלצות וועדת הביקורת בקשר לדו"ח של איריס. הודגש כי יש לקיים דיון בממצאי הדו"ח בוועדת מל"ח של המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מודה לאיריס על הערותיה.

מליאת המועצה רואה חשיבות בהערכות נאותה של המועצה לחרום. יש להמשיך ולשפר את ההערכות לשעת חרום על מנת למזער את הסבל שיגרם לתושבי המועצה במצבי חרום.וועדת מל"ח תכונס בהקדם לדיון בממצאי הדו"ח   .

 

5. וועדת הנחות לנושא ארנונה:

פרוטוקול 1/2017 ו- 2/2017 של וועדת ההנחות לנושא הארנונה הוצגו לחברי המליאה.

 

6. דו"ח תלונות/פניות הציבור בשנת 2016:

איריס כוכבי, מבקרת הפנים של המועצה, הציגה את הדו"ח שהוכן על ידה בנושא תלונות/פניות הציבור בשנת 2016.

החלטה: מליאת המועצה מודה לאיריס מבקרת הפנים, והממונה על פניות הציבור על הדו"ח. יש להמשיך ולהתייחס באופן מכבד לפניות אותן מפנה הציבור למועצה.

 

7. הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/17:

הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/17 הוצג בפני חברי מליאת המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/17.

 

8. בקרת ביצוע החלטות מליאה:

אריה הציג את דו"ח המעקב של ביצוע החלטות המליאה.

הדו"ח מתייחס לתקופה מ- 1/1/2016 עד היום. מרבית החלטות המליאה מקוימות )קרוב ל- 80%), אריה העיר שהחלטות המליאה שעדיין לא התבצעו:

 • מפגש לחברי המליאה – לא בוצע מחוסר הענות, יעשה ניסיון נוסף לקיים מפגש.

 • התקנת מוני מים נפרדים לגינון – בביצוע.

 • דיון בנושא ההרחבות – יבוצע.

 • דיון בנושא גניבות חקלאיות  -יבוצע  .

9. מורשי חתימה:

אריה העיר שהנושא לא מוכן מספיק לדיון והוא יורד מסדר היום בישיבה.

 

10. אורית הרשטיג – הגדלת שיעור השכר משכר בכירים:

אורית מבצעת כיום מספר תפקידים. אורית ממונה על מעמד האישה, מנהלת מח' תרבות, מנהלת מח' תיירות ומשמשת כרכזת הספורט במועצה.

לאור ריבוי תפקידיה נדרש להתאים את שכרה באופן שיהלום את היקף עיסוקיה והיקף אחריותה. אורית מועסקת בחוזה בכירים, שכרה 50% משכר בכירים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון שכרה של אורית הרשטיג ל- 55% משכר בכירים, מותנה באישור של האגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים.

 

11. צו ארנונה לשנת 2018:

משרד הפנים פרסם את שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018. התעריפים יעודכנו במעבר מ- 2017 ל- 2018 בשיעור 2.18%. אריה העיר שהמועצה תפנה גם השנה למשרד הפנים ולמשרד האוצר להפחתת תעריף הארנונה לפרגולות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת 2018.

 

 

 

 

 

 

 

12. שונות:

מתן עדיפות במכרזים לקבלנים מקומיים:

ניב כהן העלה את הנושא לדיון,  לדבריו  יש  הגיון רב  לבטל  את  הסעיף  המקנה   יתרון  לקבלנים  מקומיים   במיכרז   14/2017   (שיפור  חזות  הישובים  בהתאם    להחלטת  ממשלה  358    הקצבת  משרד  החקלאות  )   זאת  כיוון  שבהתאם לתנאי הסף  של  המיכרז   יש  רק  קבלן   מקומי  אחד  העונה  על  הדרישות  ,ויש לדעתו   טעם  לפגם  בהכללת  הסעיף  המקנה  עדיפות  לקבלן  מקומי  במיכרז  זה   .

חיים  לוי  טען  שלא  ניתן  לקיים  דיון  בנושא  כיוון  שהוא  לא  ניכלל  בסדר  היום  לישיבה  ,והוא  מתנגד  להוספתו  לסדר  היום  בישיבה  היום  .

 

החלטה: מליאת המועצה דוחה את הדיון בנושא מתן עדיפות לקבלנים מקומיים במכרזי המועצה לישיבת מליאה מיוחדת שתכונס עד 13/6/17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      בברכה,

 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft