פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 3/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 22/3/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     – ראש המועצה

גבי פלקסר, אפי מושקטו                             – קלי"ה

חיים לוי                                                       – מצפה שלם

סוזי שליו                                                     - בית הערבה

צחי רביב                                                      – אלמוג

 

חסרים:

ניב כהן, גבי שטרית, מיכל ראב, הילה ברקי, יצחק גרומן, פרחית אלדן

 

נוכחים:

רו"ח אלון מררי, דוד בלאו, דנון יצחק.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 2/2018.
 3. אישור תברי"ם.
 4. אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה.
 5. הצטרפות המועצה לאשכול רשויות יש"ע.
 6. הדו"ח הכספי המבוקר של החכ"ל לפיתוח מגילות ל- 31/12/17.
 7. מינוי דירקטורים בתאגידים העירוניים.
 8. שונות.

 

אינפורמציה:

 • המינהל האזרחי - יש עיצומים במנהל האזרחי. העובדים דורשים תוספת תקנים ותגמול הולם יותר לעבודתם. השיבושים בעבודת המנהל האזרחי מקשים על קידום נושאים שבטיפולם (בעיקר בתחום התכנון והקרקעות).
 • חילופי גברי בפיקוד מרכז - אלוף פיקוד המרכז התחלף, נדב פדן החליף את רוני נומה.
 • חטיבה 417 - המועצה קיימה ישיבת עבודה עם מטה החטיבה המרחבית (417)., הועלו סוגיות ביטחוניות הדורשות טיפול. תבדק סוגיית הסגר שהוטל ע"י מערכת הביטחון המונע כניסת עובדים פלסטינאים לישובי המועצה. תבחן גם סוגיית המעבר של פועלים פלסטינאים במחסום מצוקי דרגות.
 • קרקעות - נעשות עבודות להכשרת קרקע סמוך למנזר בית חוגלה, מדובר בקרקעות המצויות בחוזה של החטיבה להתיישבות שניתנו לורד יריחו. התעוררה מחלוקת בין נציגי המנזר, פלסטינאים ונציגי המינהל האזרחי. בעקבות המחלוקת סומנו גבולות תא השטח בו מבוצעות עבודות ההכשרה.
 • החלטת הממשלה בנושא ים המלח - עדיין יש מחלוקת משפטית לגבי הנוסח של הצעת המחליטים, נעשית עבודה מול משרד ראש הממשלה להשלים את מלאכת הניסוח.
 • רשות המים - גיורא שחם, מנהל רשות המים סייר במועצה, בפגישה עמו עלו סוגיות של הולכת מים, הרחבת מאגר האוג, מפלס מי ים  המלח ועוד.
 • קמ"ט אפוטרופוס במנהל האזרחי - אריה הציג את דרישת קמ"ט אפוטרופוס שכל יזמות המתבצעת בתוך הישובים שאינה חקלאית טעונה אישור של קמ"ט אפוטרופוס (חוזה ההתיישבות שיש מול החטיבה להתיישבות לא מספיק במקרים אלו).נערכה ישיבה במשקי דרום להערכות משותפת.
 • ראלי עולמי - אריה הציג את הפניה שהועברה למועצה לקיים ראלי של רכבי אספנים שיעבור מאירופה, יגיע אלינו וגם לירדן. מדובר בפעילות שתביא לחשיפה של אזור צפון ים המלח בקנה מידה עולמי.

 

פרוטוקול 2/2018:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 2/2018.

 

תברי"ם:

 • תב"ר 270 - תשתיות ופתוח 14 יח"ד במצפה שלם
  הגדלת התב"ר ב- 482,000 ₪ מענק משרד השיכון.
  סכום התב"ר לאחר ההגדלה 867,000 ש"ח
  החלטה: תב"ר 270 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 279 - מט"ש קלי"ה
  סכום התב"ר 2,646,041 ₪
  667,000 ₪ מענק רשות המים
  1,978,802 ₪ הלוואה באמצעות רשות המים מבנק דקסיה
  החלטה: תב"ר 279 לרבות ההלוואה מאושר פה אחד.
  הערה: בשולי הדיון הובהר כי היטלי הביוב שניגבו ושיגבו בקלי"ה ישמשו  לפרעון ההלוואה בנוסף להתחייבות של קיבוץ קלי"ה לפרוע את ההלוואה.
 • תב"ר 280 - חג גדיד 2018
  49,000 ₪ מענק מפעל הפיס
  החלטה: תב"ר 280 מאושר פה אחד.

  סגירת תברי"ם שהסתיימה בהם הפעילות:
  206 – קבוצת תיאטרון מגילות.
  218 – פסטיבל יוצא לאור.
  237 – אנסמבל מוזיקלי.
  252 – תרבות יהודית פרויקט בנאי.
  257 – נגישות פיזית פרטנית.
  984 – תכנית אב לאופניים.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה

בהתאם לנוהלי רשות המים כספי ההלוואות אותם מאשרת רשות המים ניתנים דרך בנק דקסיה ויש לפתוח לשם כך חשבון ייעודי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק ייעודי לכספי ההלוואות שניתנו למועצה עבור מט"ש קלי"ה.

מורשי החתימה בחשבון יהיו: ראש המועצה, אריה כהן ת.ז. 012678451 וגזבר המועצה, דוד בלאו ת.ז. 6363457. חתימת שניהם יחד בצרוף חותמת המועצה יחייבו את החשבון בכל דבר ועניין. הפעילות שתתאפשר בחשבון הייעודי שיפתח תכלול את כל הפעולות הבנקאיות כפי הקיים בשאר החשבונות של המועצה בבנק דקסיה לרבות פעולות באינטרנט.

 

הצטרפות המועצה לאשכול רשויות יו"ש

יש יוזמה של רשויות ביו"ש בעידוד משרד הפנים להקים אשכול רשויות שיאפשר לנצל יתרונות לגודל ולספק שירותים מוניציפאליים בכמה רשויות תוך התבססות על מכרז אחד.

החלטה: "מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, בין היתר, התייעלות כלכלית, איגום משאבים וקידום ראיה אזורית כוללת, מאשרת בזאת מועצת הרשות המקומית, מועצה אזורית מגילות ים המלח, הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"נ – 1955 (פרק א1, אשכול רשויות מקומיות), יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה כמפורט להלן: קרני שומרון, קדומים, אלפי מנשה, בית אל, אורנית, אלקנה, מטה בנימין, עמנואל, מגילות ים המלח".

 

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/17

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/17 הוצג על ידי רו"ח, אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/17.

 

מינוי דירקטורים בתאגידים העירוניים

אנו נדרשים לרענן את מינוי  הדירקטורים בתאגידים העירוניים של המועצה. אריה פנה לחברי המליאה בקריאה להציע שמות של דירקטורים שיכהנו בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות ובחברה לפיתוח אתר הטבילה. חיים לוי ביקש כי ישלחו לחברי המליאה התזכיר והתקנון של התאגידים העירוניים. רביב ביקש שבחברה לפיתוח אתר הטבילה לא יכהנו 2 דירקטורים מאותו ישוב.

 

שונות

 • מים - צחי רביב ביקש לקבל אינפורמציה לגבי מאזן ענף המים אותו מנהלת המועצה (האם הוא מאוזן או גרעוני).
 • אפי שאל מדוע מנהלי המחלקות/אגפים של המועצה אינם נוכחים בישיבות מליאת המועצה. אריה השיב שהנושא יבדק.
 • אפי ביקש לקבל סיוע בגיוס מתנדבים, שניים בכל ישוב שיצטרפו  לוועדת הביטחון בראשותו. אריה השיב שיעשה נסיון נוסף לגייס שמות נוספים של תושבים שיצטרפו לוועדת הביטחון, בישיבת מנהלי הקהילה הקרובה.

 

                                                                                                                       בברכה,
 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft