פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2/2017 שהתקיימה בתאריך 16.3.2017 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן -          ראש המועצה

אפי מושקטו , מיכל ראב - קלי"ה

צחי רביב ,ניב כהן - אלמוג

סוזי שליו - בית הערבה

פרחית אלדן , הילה ברקי - ורד יריחו

חיים לוי                                                -          מצפה שלם

חסרים:

גבי שיטרית ( באירוע משפחתי) , גבי פלקסר , יצחק גרומן.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רוח"ש אלון מררי , רוני דהאן, אוריאל אהרונוב , דוד בלאו.

 

להלן סדר יום לישיבה:

  1. אינפורמציה.

  2. אישור פרוטוקול 1/2017

  3. אישור תברי"ם.

  4. אישור הדו"ח הרבעוני ל-31/12/16

  5. סל מוניציפלי 2017

  6. תרומת משפחת פיצ'וטו להקמת המיקווה באבנת.

  7. שונות

  

1 . אינפורמציה

 אריה ציין כי גבי שיטרית מחתן בת הערב ולכן נעדר מהישיבה מאחלים לו מזל-טוב.

אריה ציין את האבל שפקד את בית הערבה בשל מותה הלא צפוי של אילנה שלום  . שלא נדע עוד צער.   

 

א. השדולה להצלת ים המלח

 

במשרד ראש הממשלה יש יוזמה למתן מענה לסוגיות הקשורות לים המלח ולאוכלוסייה החיה בקרבתו.

אנשי שדולת ים המלח ביקרו היום במועצה והתרשמו מהבעייתיות של ירידת מפלס הים.

סוגיות העדר הכיסוי הביטוחי לניזקי בולענים, וסגירת חוף מינרל נמצאת על סדר היום במשרד ראש הממשלה .הובטח שתוכן החלטת ממשלה מיוחדת למתן מענה לצרכים האופייניים לאזור ים המלח.

 

ב. ביקור שר הדתות דוד אזולאי במועצה

 

שר הדתות  מר  דוד  אזולאי ביקר במועצה יחד עם נציגי המועצה הדתית של המועצה.

הובטח לבחון את בקשותינו לבינוי בתי כנסת באלמוג ובוורד יריחו בוועדת החריגים במשרד.

 

ג. קרווילות לחוקרים במצפה שלם

 

יש כוונה להביא קרווילות למצפה שלם בהם יגורו חוקרים שיעבדו במרכז המדע במצדה.

ישר כרגע שתי משפחות חוקרים איתן נוצר קשר.

 

ד. שיפור חזות היישובים (החלטה 358 )

 

התכנון של הפרויקטים השונים מתקדם.

יש כוונה להציב מתקני משחקים ביישובים כחלק מהפרויקט.

 

ה.שבילי אופניים- הפרויקט מבוצע ע"י רשות הטבע והגנים.

השביל בין צומת אלמוג ללידו (חווארי אלמוג) כמעט גמור.  

ו. מלון לידו שקרס-

 

המנהל האזרחי אמור להתחיל במלאכת השטחת המתחם בשבועות הקרובים.

 

ז. ביקור שר הכלכלה –

 

השר אלי כהן אמור לבוא לביקור במועצה.

אם יש נושאים שבכוונת היישובים להציג בפני שר הכלכלה יש להעבירם לאריה.

 

 

2. אישור פרוטוקול    1/2017

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2017.

 

3 .    אישור תבר"ים.

 

 

א. תב"ר 47     פיתוח תשתיות באבנת  

הגדלת התב"ר ב- 1,080,000 ש"ח מענק משרד השיכון.

                                       סכום התב"ר לאחר ההגדלה 5,699,032 ש"ח.

החלטה: תב"ר 47 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

 

ב. תב"ר 95 _     תשתיות ל-20 יח"ד בבית הערבה.

הגדלת התב"ר ב- 528,000 ₪ מענק משרד השיכון.

                                       סכום התב"ר לאחר ההגדלה בו 2,632,000 ₪  .

החלטה: תב"ר 95 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

ג. תב"ר 185     פעולות חברה וקליטה.

הגדלת התב"ר ב- 130,000 ש"ח מהקרן לעבודות פיתוח.

                                       סכום התב"ר העדכני לאחר ההגדלה 680,000 ש"ח.

החלטה: תב"ר 185 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

ד. תב"ר 205     מיקווה אבנת.  

הגדלת התב"ר ב-300,000 ש"ח תרומת משפחת פיצ'וטו.

                                        סכום התב"ר לאחר ההגדלה בו 1,300,000  ₪  .

החלטה: תב"ר 205 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

                                          מליאת המועצה מאשר פה אחד קבלת התרומה ממשפחת פיצ'וטו.

 

 

ה. תב"ר 235     סל המדע.

37,997 ש"ח מענק משרד המדע.

החלטה: תב"ר 235 מאושר פה אחד.

 

 

ו. תב"ר 237     אנסמבל מוזיקלי

                                           84,992 ש"ח מענק משרד התרבות והספורט.

החלטה: תב"ר 237 מאושר פה אחד.

 

רשימת תברי"ם לסגירה –

 

תב"ר מס' 81 – ריענון תיקי רופא  .

 

תב"ר מס' 148 – שיפורי בטיחות בחופים.

 

תב"ר מס' 157 -  ווינר לקהילה .

 

תב"ר מס' 159 – ניקוז והסדרת נחלים .

 

תב"ר מס' 164 – מגרש כדורגל בקלי"ה  .

 

תב"ר מס' 181 – עבודות תשתיות ופיתוח בוורד יריחו.

 

תב"ר מס' 182 – הסדרת הגישה לים  .

 

תב"ר מס' 202 – מניעת נשירת תלמידים  .

 

תב"ר מס' 204 – גידור מתריע בקלי"ה   .

 

תב"ר מס' 207 – נגישות פרטנית לתלמיד .

 

תב"ר מס' 212 – הסדרת הגישה לים     .

 

 

החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת תברי"ם הנ"ל.

 

 

 

4. הדו"ח הרבעוני ל-31/12/16

 

הדו"ח הרבעוני ל-31/12/16 הוצג לחברי המליאה ע"י רוח"ש אלון מררי.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל-31/12/16   .

 

צחי רביב ביקש   לקבל פירוט של מצבת החייבים המופיעה בדו"ח הכספי.

הנתונים יוכנו ע"י דוד בלאו ויועברו לחברי המליאה בישיבה הבאה.

 

 

5. סל מוניציפלי 2017  

 

רוח"ש אלון מררי הציג את הסל המוניציפלי לשנת 2017.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2017.

 

אפי ביקש "לצבוע" 20-25 אלש"ח מהתקציב המוקצה להרחבה הקהילתית בקלי"ה לטובת החינוך.

הוחלט שהסוגיה תידון בין אפי ואריה בפגישה משותפת.

 

צחי רביב ביקש לקיים דיון בסוגיית מעורבות המועצה בניהול ההרחבות בישובים.

 

6. תרומת משפחת פיצ'וטו להקמת המקווה באבנת

 

אריה הציג את סוגיית תרומת משפחת פיצ'וטו מברזיל על סך של 300,000 ש"ח להקמת המקווה באבנת.

המועצה פעלה בסוגיה זו בהתאם לנוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י הרשויות המקומיות המפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2016.

וועדת התרומות שקמה מכוח הנוהל האמור, בחנה את עמידת התרומה בהוראות הנוהל והמליצה לראש המועצה על קבלת התרומה.

עם קבלת ההמלצה ע"י ראש המועצה,  נחתם הסכם בכתב מול התורם.

בהתאם להוראות סעיף 10 (א) להוראות הנוהל, נמסרה בזאת הודעה למליאת המועצה.

התרומה נבחנה ואושרה ע"י היועץ המשפטי של המועצה.

נחתם חוזה בין המועצה ומשפחת התורם.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תרומת משפחת פיצ'וטו בסך 300,000 ש"ח להקמת המקווה באבנת.

 

7. שונות

 

א. גניבות חקלאיות –   אפי ביקש לקיים דיון בסוגיית צמצום הגניבות החקלאיות במועצה בעיקר בשטחים החקלאיים . אם ע"י שיפור האמצעים הטכנולוגיים ואם ע"י הגברת הנוכחות המשטרתית בשטחי החקלאות של המועצה.

 

     אריה כהן

                                                                                                    

                                                                            

                                                                                    ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העתק:

חברי מליאת המועצה

איריס כוכבי ,מבקרת הפנים במועצה

עו"ד יזהר דגני, ,יועץ משפטי

שמור פרוטוקול 2/2017

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft