פניה למוקד מוקד נגישות

קול קורא

להצטרפות למאגר קבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים

במועצה האזורית מגילות ותאגידיה

המועצה נערכת בימים אלה להקמת מאגר מקוון לקבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים בעלי מקצוע מומחים (להלן: "המאגר"), וזאת עפ"י נוהל התקשרויות בפטור ממכרז ליועצים ומתכננים, או לצורך מכרזי זוטא על פי הוראות התוספת השנייה לצו המועצות אזוריות וכן להתקשרויות בסכומים הפטורים ממכרז בהתאם לנוהל הצעות מחיר של המועצה.

המאגר יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים, בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל הגשת בקשה. המועצה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה, בהתאם לצרכי המועצה ותאגידיה.

קבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, מתבקשים להגיש בקשה בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות הפניה מקוונת:

 

רישום למאגר היועצים - לחצו כאן

רישום למאגר הספקים - לחצו כאן

רישום למאגר היועצים של אשכול רשויות יהודה ושומרון - לחצו כאן

יודגש, כי גם יועצים שלהם התקשרות עם המועצה, נכון למועד פרסום פניה זה, ואינם רשומים במאגר היועצים של המועצה, נדרשים להגיש בקשה לרישום במאגר המעודכן, ככל שיש ברצונם להירשם במאגר ולעבוד עם המועצה בעתיד.

 

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה  להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft