פניה למוקד מוקד נגישות

משמר החופים

קול קורא להגשת הצעות להפעלת מנהיגות נוער סביבתית - "משמר החופים" בשנה"ל תשפ"ג

מועצה אזורית מגילות נדרשת להתקשר בשנת הלימודים תשפ"ג (2022/2023) עם מפעילי פעילויות מנהיגות נוער במסגרת תכנית "משמר החופים" אשר יתקיים ברחבי מועצה אזורית מגילות ומחוצה לה. אנו מזמינים גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך, שמעוניינים להפעיל תוכנית ייחודית זאת במגילות ולהגיש למועצה בקשות להפעלות כאמור.

קהל יעד: ילדים ונוער בגילאי 13-18 (ז'-יב')

תקופת התוכנית: שנת הלימודים תשפ"ג

ייחודה של התוכנית:

פיתוח מנהיגות נוער לשמירה על הטבע בסיבת החוף או בסביבת הנחלים/הערוצים הסמוכים לחוף והטמעת ערכי שמירת הסביבה בקרב ילדים ונוער.

מטרות התכנית החינוכית הספציפית:

 • התכנית תהווה מסגרת חינוכית ערכית המושתת על ערכי ים, טבע וסביבה
 • פיתוח מנהיגות נוער בנושא סביבה ושמירת הטבע
 • חיזוק השייכות והאחריות של הנוער לרשות המגורים והסביבה
 • שמירה על אוצרות חופי ים המלח בשגרה ובחרום.

 

תנאי סף:

 1. היקף הפעילות: על הספק להעמיד מדריך נוער קבוצתי. נדרש ידע בקיימות, טבע וסביבה בחיבור לים המלח (30%)
 1. השכלה – תואר ראשון או סטודנט בתחומי החינוך, סביבה והחברה - יתרון.
 2. בעל היתר הדרכה (מדריך נוער/רכז נוער) מטעם מינהל חברה ונוער – יתרון.
 3. ניסיון בתחום החינוך וההדרכה – חובה
 4. עדיפות לבוגר תנועת נוער – יתרון.
 5. יעילות, יכולת ביצוע מוכחת, חריצות, יכולת למידה ועבודה עצמאית.
 6. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות - עבודה בשעות אחה"צ והערב, בוקר אחד עד שניים בשעות הבוקר.
 7. בעל רישיון נהיגה ורכב
 1. על הספק להציג המלצות מרשויות או מארגונים שאיתם עבדת בעבר (10%).
 2. על הספק להציג ניסיון וביצוע תוכנית מסוג זה בעבר (15%)
 3. על הספק לעבור ראיון אישי במחלקת החינוך (10%).
 4. על הספק להציג ניסיון קודם בהכרת האזור (ים המלח) (20%).
 5. על הספק להיות זמין להתחלת פעילות תוך 10 ימים מיום הזכיה (15%).

 

תפעול הפעילות:

 1. ההפעלה כוללת קבלת הנחיה שוטפת מהמועצה האזורית מגילות ודיווח.
 2. ההפעלה כוללת התקשרות מול ספקים נוספים.
 3. התוכנית כוללת ביצוע הפעילות בשטח .
 4. ביצוע התוכנית כולל את המרכיבים הבאים: הדרכה, הסעה, הצטיידות.

 

 

מסמכים נדרשים להגשת הבקשות:

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע על התוכנית  ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה, תוכן התוכנית, מידע על חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בתוכנית.
 2. המפעילים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 3. המפעילים יהיו בעלי אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 4. המפעילים יהיו בעלי אישור על ניכוי מס במקור.
 5. המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת התוכנית. (מצורף הסבר ממשרד החינוך)
 6. המפעילים יחתמו על טופס התקשרות (מצ"ב קישור להסכם למתן שירותים שייחתם עם המפעיל הנבחר)

 

הגשת הבקשות:

 1. את הבקשה להפעלת התכנית כאמור יש להגיש במייל לכתובת mhinuch@dead-sea.org.il

             לא יאוחר מיום 14.12.22.

 1. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של המועצה האזורית מגילות כלפי גורם כלשהו או לחייב את המועצה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 2. המועצה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 3. בירורים / שאלות ניתן להפנות במייל  morana@dead-sea.org.il

 

 

אופן בחירת המפעיל:

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות מועצה.
 2. המועצה תקים ועדה בראשות מנהלת מחלקת החינוך ובהשתתפות מנהלת יחידת הנוער, גזברית המועצה.
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה. לפרמטר של הריאיון יינתן סך של 30% בשכלול הסופי של בחירת ההצעה.
 4. הוועדה תבחר את המפעילים על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות המועצה וזאת בהתאם לפרמטרים אשר פורטו בתנאי הסף ובסעיף 3 לעיל.

 

שונות:

 1. המועצה יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר/המועצה בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.
 2. היקף ההתקשרות לא יעלה בכל מקרה על סך של 102,517 ₪, כולל מע"מ כדין. סך התמורה הסופית תקבע על פי החלטת ושיקול דעתה המוחלט של המועצה.
 3. המועצה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר המועצתי. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ המועצה, הם שיחייבו את המועצה בלבד.
 4. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את המועצה.
 5. במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית אך לא חייבת להתקשר עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר לעיל.
 6. המועצה רשאית בכל עת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הקול קורא ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שתמצא לנכון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא למועצה.
 7. בחירתו של המציע לא מקנה לו בלעדיות במתן השירותים והמועצה רשאית לפנות לספקים ונותני שירותים נוספים לשם ביצוע השירותים נשוא קול הקורא.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft