תמונה מייצגת

חיובים בגין סככות ופרגולות לפי צו הארנונה המקומי

מכתב תושבים בנושא שבנדון התקבל במועצה ביום 12.12.2020.

הפניה מסייעת בידנו במאבקנו הצודק אל מול המשרדים הממשלתיים השונים להכרה בצרכי האזור בהצללה, בשל תנאי מזג האויר הקיצוניים.

יחד עם זאת המכתב רצוף באי דיוקים אליהם נתייחס:

  1. צו הארנונה שאושר לשנת 2021 איננו שונה במהותו מצווי הארנונה לשנים עברו. המועצה פנתה אל משרד הפנים מספר פעמים בשנים האחרונות, בבקשה להפחתה בשעורי הארנונה על מצללות (פרגולות). חרף כלל הנימוקים, התקבלה תשובה שלילית החתומה בידי מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד האוצר (התשובות והנימוקים שהתקבלו, פורסמו באתר המועצה).

אדגיש שתעריפי הארנונה לא הועלו, מעבר להצמדה המחוייבת על פי הנחיית משרד הפנים.

  1. לעניין הפרסומים בנוגע לצו האלוף המחיל את התיקון לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקון מס' 17), התשע"ח- 2018 (להלן: "התיקון לחוק") על שטחי יו"ש: לצערנו אין התיקון רלוונטי לצו הארנונה של המועצה האזורית מגילות ים המלח; בתיקון נקבע כי רשות מקומית שערב פרסומו של התיקון לחוק לא כללה בצו הארנונה את שטח הפרגולה הצמודה לנכס המשמש למגורים בחישוב שטחו של אותו נכס לשם הטלת הארנונה, לא תכלול את השטח האמור. ההוראה בנוגע לחיוב פרגולות הייתה קיימת בצווי הארנונה של המועצה למעלה מעשרים שנה, ולפיכך אין רלוונטיות עניינית לתיקון זה.
  2. חובת המועצה על פי חוק, לגבות את כלל תשלומי החובה בהתאם לשיעורם בדין. על המועצה לבדוק ולבקר עצמה באופן תדיר כדי לוודא שהמס שנגבה הינו שוויוני ואחיד לכולם. בשל כך ביצעה המועצה סקר נכסים רחב, בו נמצאו הפרשי מדידה וחיובים שנדרשו לתיקון בשומת הארנונה השנתית לשנת 2021. כפועל יוצא מן האמור לעיל, לאור העובדה שנתגלו שטחים החייבים בתשלום על פי דין, הן בהתאם לנוסחו הישן של הצו והן בהתאם לנוסחו החדש, מחוייבת המועצה לחייב בתשלום ארנונה עבור שטחים אלה.
  3. השנה, הוראות צו הארנונה מונגשות לציבור הרחב! נעשתה עבודה מאומצת להנגשתם לאחר התייעצות עם מיטב היועצים המשפטיים בתחום הארנונה ותוך הנחייה להקל ככל האפשר על תושבי המועצה.
 

 

לאור כל האמור ומעבר לכך, נדגיש כי המועצה פועלת תחת אמות מידה מקילות ככל הניתן בחיוב מצללות, במסגרת הדין. המועצה תמשיך ותפעל בהתאם לדין לטובת כלל התושבים במגילות

 

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft