פניה למוקד מוקד נגישות

טופס 14

לכבוד

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

הצהרת מודד מוסמך

 

מצהיר בזה

הריני מאשר בזאת את הפרטים הבאים:

  • סימון מיקום: יסודות הבניין ומתווה קומת המסד תואמים את מיקומם על פי היתר הבנייה.

גובה: גובה מפלס ה- 0.00 ומפלסי המסד תואמים את היתר הבניה.

  • ביצוע מסד הבניין ומפלס הכניסה של המבנה: תואמים את היתר הבנייה.
  • המידות החיצוניות של הבניין: לרבות מתווה קרות, מפלסים וגגות נבנו בהתאמה להיתר הבנייה.
  • פיתוח השטח: קירות תומכים, מסלעות ומפלסים, נבנו בהתאמה להיתר בנייה.

וכן מצורף קובץ מדידה בהתאם להנחיות הגשת תוכניית עדות למודדים נספח א' (גרסה 5 פברואר 2013)

חתימת המודד

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft