פניה למוקד מוקד נגישות

טופס מספר 3

תצהיר של מתכנן השלד

 

אני החתום מטה:

 

מתכנן השלד של הבניין הנבנה ב:

מצהיר בזה לאמור:

 

1. אני אחראי לתכנון שלד הבניין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד, בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה (להלן- חלק ה') וכמפורט להלן:

 

ב. עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 414.

ג. תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי, ת"י 413.

ד. הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 940.

ה. שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי , ת"י 466 על חלקיו.

ו. שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי, ת"י 1225 חלק 1.

ז. גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי, ת"י 1227.

ח. כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה'.

ט. אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבניין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד, ככל שדרש.

י. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי תקרת צלעות שלא על – פי כל דרישות תקן ישראלי, ת"י 466 חלק 2.

 

2. תכננתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השנייה.

 

3. במקרה של תוספת לבנין קיים- תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו כתוצאה של התוספת לבנין.

 

ולראיה באתי על החתום

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft