פניה למוקד מוקד נגישות

טופס מספר 1

ועדה מקומית לתכנון ובניה

מגילות ים המלח

 

 

 

הצהרה בדבר אימות פרטי התוכנית

 

  1. אני הח"מ מצהיר ומאשר בזה  כי אני ערכתי תכנית זו, וכי התכנית תואמת את תכנית המתאר/ התכנית המפורטת שבתוקף, שמספרה מצויין במפרט של תכנית זו, לרבות הקלות, חריגות ושימושים חורגים כמופרט בבקשה זו, כן אני מצהיר כי דף המפרט של תכנית זו משקף נאמנה את השטחים המבונים בפועל בהתאם לייעודם לרבות השימוש והם בהתאם לשיטת חישוב שטחים מבונים של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

(פירוט שם הוועדה מגילות)

 

  1.   א. הנני מצהיר שהנני רשאי לפי החוק לחתום על תכנית זו.

ב. הנני מצהיר כי תוכן הצהרתי דלעיל אמת וכי ידוע לי שאם הצהרה זו אינה נכונה. אהיה אחראי כלפי הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך.

 

חתימה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft