כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים

(לרבות הורים גרושים או פרודים)

לשנת לימודי תשפ"ג

הורה עצמאית – כהגדרתו בחוק לסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאית, תשנ"ב-1992.

על כל הורה למלא טופס בנפרד.

 

 

אני חתום מטה

עורך כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי

עבור

(להלן:"הקטין") ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי 

3. הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר במסגרת הצהרתי זו איננו אמת, רשאית מועצה אזורית מגילות (להלן:"המועצה") לבטל/ לשנות את הרישום/ ההעברה של הקטין.

4.  הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך במועצה אזורית מגילות על כל שינוי במידע המפורט בהצהרתי והתחייבותי זו לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית תהיה המועצה האזורית מגילות לבטל/ לשנות את הרישום/ ההעברה של הקטין במייל. 

5. אני מצהיר/ה בזאת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת .

חתימה

(חתימת ממלא הטופס באמצעות העכבר או ידנית)

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft