פניה למוקד מוקד נגישות

ביקורת פנים ותלונות הציבור

מבקרת פנים

מבקרת הפנים  במועצה, פועלת מתוקף פקודת  המועצות (תיקון מס' 47) תשס"ז-2007 והן עפ"י חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

הביקורת הפנימית משמשת ככלי ניהולי להנהלת המועצה ומטרה לבחון ולהבטיח,  שהמועצה- נושאי המשרה וממלאי התפקידים בה, פועלים על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות, יעילות  וחיסכון.

תפקידי המבקר הפנימי במועצה בלשון החוק:

  • לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
    על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן לתת לו הסברים ומענה לשאלותיו בפרק הזמן שהמבקר יקבע. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

 

הממונה על תלונות הציבור

הממונה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות תשס"ח – 2008  ומשמשת  כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף מועצתי מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.

הגשת תלונה:

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.     

דרך הגשת תלונה

סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על פניות הציבור) מגדיר את דרך הגשת תלונות לממונה כלהלן:

"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".


חובת סודיות 

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 

תלונות שאין לדון בהן:

בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;

תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;

תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft