פניה למוקד מוקד נגישות

חקלאות

המועצה תפעל לפיתוח להרחבת היקף השטחים החקלאים ולהגדלת תקן הנחלות, תדאג להסדרת הבעלויות על הקרקע ורישומם, תקדם הגדלת מקורות המים והולכתם, תבחן הקצאת שטחים לחקלאים פרטיים ותעודד יזמויות בתחום החקלאות.

יעדים למימוש

 1. הכשרת קרקע לטובת פיתוח שטחים חקלאיים חדשים:
 • הסדרת הקצאת הקרקע לחקלאות מול המינהל האזרחי.
 • הכשרת קרקע חקלאית באזור מרכז המועצה (כ-6,600 דונם), גיוס תקציבי תמיכה בהכשרת קרקע.
 • תיאום מול מערכת הביטחון בנוגע להקצאת קרקע לחקלאות ממזרח לגדר המערכת (7,500 דונם).
 • דיאלוג מול מערכת הביטחון לקיום פיתוח חקלאי בצפון בקעת הורקניה.
 1. מי קולחין:
 • בחינת שדרוג טיהור השפכים לרמת טיהור שלישונית לצורך שימוש בחקלאות.
 • הפרדת מערכות השקיה במרכז המועצה בין מערכות הובלת קולחין שניוניים (קיימות) ושלישוניים. הטמעה בתכנית של תאגיד המים, תכנון מערכת ההולכה באופן מתאים.
 1. מים שפירים:
 • סיכום הגדלת הקצאת מים שפירים מול רשות המים.
 • מימוש קליטת הקצאת שפירים מוגדלת, שיפור תשתיות קליטת מים ככל הנדרש. הטמעה בתכנית של תאגיד המים, תכנון מערכת המים כך שתוכל לקלוט את ההקצאה המוגדלת.
 1. מים מליחים:
 • בחינת הקמת מערכות התפלת מים מקומיות במשקים, גיוס תקציבים שיאפשרו תמיכה בהקמת מערכות התפלה מקומיות במשקים החקלאיים לאורך קו הולכת המליחים.
 • בחינת הקמת מערכות הולכת מים שיאפשרו משיכת מים מליחים למשקים חקלאיים לאורך קו ההולכה הקיים. הטמעה בתכנית של תאגיד המים, תכנון מערכת ההולכה באופן מתאים.
 1. הקצאת קרקע והקמת משקים חקלאיים:
 • אישור פרוגרמה ליישובים ומשקים חקלאיים מול ועדת פרוגרמות במשרד החקלאות.
 • השלמת משבצת קרקע בישובים לפי סדר עדיפות מוסכם
 • תמיכה בהקמת משקים חקלאיים ומימוש העיבודים בשטחים חקלאיים, באמצעות סיוע בגיוס הון הקמה (תמיכות מינהלת ההשקעות בחקלאות), מו"פ והדרכה, הקמת תשתיות מים מקומיות, וכו'.
 1. הקצאה של שטחים לחקלאים פרטיים: הקצאת שטחים לחקלאים פרטיים שהם ללא נחלה, במסגרת פרוגרמה של משרד החקלאות למיזמים חקלאיים.
 2. חדשנות בחקלאות: קידום חממה טכנולוגית למחקר שתוביל לתוצר מסחרי.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft