תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז פומבי מס' 32/2020 למתן שירותי הנהלת חשבונות, ייעוץ חשבונאי, חשבות שכר, מנהל הכנסות וגביה

להלן התייחסות המועצה לשאלות משתתפי המכרז שבנדון .

 

1)         בתנאי סף 7.1 במסמכי המכרז נדרש שהמציע יהיה שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין או עוסק מורשה.

ברצוננו לבקשכם לאפשר גם לשותפות לא רשומה ברשם השותפויות, אך הרשומה כדין כעוסק מורשה לצרכי מע"מ להשתתף במכרז.

תשובה- הבקשה מאושרת

 

2)         מי נותן/ נותני השירותים כיום במועצה  נשוא המכרז?

תשובה- - השירותים מסופקים כיום ע"י חברת מ.ר.ג.ד חשבונאים

 

3)         מיהו רואה החשבון של התאגיד כיום?

תשובה- חברת מ.ר.ג.ד חשבונאים

 

4)         מהן תוכנות הנהלת-החשבונות והשכר שעובדים עימן כיום במועצה?

תשובהEPR , ובשכר- אוטומציה

 

5)         כמה תלושי שכר מופקים כל חודש לעובדי המועצה?

כמה מתוכם משתייכים לעובדים סוציאליים, כמה לעובדי הוראה, כמה לגמלאים וכמה לעובדים אחרים?

תשובה- 50 עובדי מועצה – 3 עובדים סוציאליים , 3 גמלאים וכל השאר עובדים אחרים כגון ראש מועצה , פסיכולוגים , סייעות מזכירות וכד'

1 חברה כלכלית

10-15 עמותת בית ספר מגילות (15 כאשר יש חוגים וחדר כושר) ומורות עוזרי הוראה 

 

6)         האם ישנה חברת הסדרים שסולקת את התשלומים בגין התנאים הסוציאליים? ואם כן, מי היא?

תשובה - כן דרך תוכנת השכר בממשק מעסיקים

 

7)         בסעיף 5 במסמכי המכרז לעניין היקף כ"א נדרש מצוין שעוזר/ת ראש הצוות וחשב/ת השכר יועסקו בחצי משרה. 

  בכמה ימי עבודה ו/או שעות עבודה שבועיות מדובר?

בנוסף, ציינתם כי ראש הצוות יוכל לשמש בנוסף בחצי משרה כחשב/ת שכר, כך שבעצם משרתו תהא מלאה. משמע שבוע עבודה מלא?

תשובה – בסה"כ מדובר על שתי משרות מלאות

 

8)         האם התשלום עבור השירות המוצע הוא חודשי? ומתי מתבצע התשלום?

תשובה – התשלום אכן חודשי ומשולם כל 10 לחודש

 

9)         האם  קיימת הצמדה של התמורה לשכר הממוצע במשק או לכל מדד אחר? ואם כן, מהו המדד?

תשובה- ראה סעיף 27 למסמכי המכרז [ עמ' 66]

50% הצמדה לשכר המינימום ו-50% הצמדה לשכר הממוצע במשק תתבצע אחת ל 12 חודשים בהתאם לשינוי ביחס למדד הבסיס של חודש  ספטמבר 2020 יפורסם ב 15 לחודש אוקטובר 2020  וללא הפרשים בגין העבר.   למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע הצמדה.

 

10)       האם ניתן לחתום בראשי תיבות על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז?

תשובה - כן

 

בכבוד רב

 

אורן חדד

יועץ למכרז

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft